Kúpaliská podliehajú permanentnej kontrole hygienikov

Ako náhle sa teploty vzduchu vyšplhali na letné hodnoty, začali prevádzkovatelia kúpalísk a pláží na Slovensku postupne otvárať svoje prevádzky. Návštevník si často ani neuvedomuje, čo v záujme jeho zdravia takémuto otvoreniu predchádza a že prevádzkovateľ musí splniť prísne zákonné pravidlá..

Ako náhle sa teploty vzduchu vyšplhali na letné hodnoty, začali prevádzkovatelia kúpalísk a pláží na Slovensku postupne otvárať svoje prevádzky. Návštevník si často ani neuvedomuje, čo v záujme jeho zdravia takémuto otvoreniu predchádza a že prevádzkovateľ musí splniť prísne zákonné pravidlá, ktoré dôsledne kontrolujú pred spustením prevádzky i počas nej, odborníci príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru.

Frekvencia vyšetrovania kvality vody na kúpanie v umelých kúpaliskách vyplýva z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.72/2008 Z.z., ktorá pojednáva o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na samotné kúpaliská. „Každý ukazovateľ kvality vody má stanovenú frekvenciu vyšetrovania, ktorá závisí od druhu ukazovateľa a jeho významnosti zo zdravotného hľadiska, alebo z hľadiska dodržania účinnosti technológie úpravy vody. Mikrobiologické ukazovatele sa musia napríklad vyšetrovať jeden krát za 14 dní u bazénov bez recirkulácie vody a jeden krát za mesiac u bazénov s recirkuláciou vody. Ukazovatele dôležité pre dodržanie účinnosti technológie úpravy vody sa vyšetrujú jeden krát denne - napríklad reakcia vody, až tri krát denne napríklad pri voľnom chlóre“, konštatuje k téme hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia a vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici MUDr. Kvetoslava Koppová. Dodáva, že požiadavky na kvalitu vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách, ako aj frekvenciu vyšetrovania vody upravuje nariadenie vlády SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská, podľa ktorého je posudzované aj prevádzkovanie jazier. Frekvencia vyšetrovania je upravená podobne, t.j. vyšetrenie sa vykonáva pred začatím kúpacej sezóny a následne jeden krát za 14 dní. V prírodných kúpaliskách majú na kvalitu vody vplyv aj ďalšie faktory. Je to najmä samočistiaca schopnosť vody, jej veľký objem, voda stále prúdi, riedi sa a obnovuje, prípadné mikróby vnesené do vody človekom sa vo veľkom objeme rozptýlia a ich koncentrácia je potom minimálna. Povinnosť kontrolovať kvalitu vody v kúpaliskách a bazénoch v stanovenej frekvencii a rozsahu majú uloženú prevádzkovatelia týchto zariadení zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

V Bánskej Bystrici sa kúpe už aj v prírodnom jazere

Návštevníci banskobystrického plážového kúpaliska majú túto sezónu po 20 rokoch možnosť využiť na kúpanie aj 2,5 hektárov veľké prírodné jazero. Doteraz sa na ňom dalo iba člnkovať a bicyklovať na vodných bicykloch. Na základe otázok potenciálnych návštevníkov, ktorých zaujíma hlavne kvalita vody v tomto prírodnom jazere banskobystrický RÚVZ ubezpečuje, že 31. mája tohto roku vydal na návrh prevádzkovateľa plážového kúpaliska v Banskej Bystrici, AQUALAND Slovakia súhlas s uvedením jeho priestorov do prevádzky. Rozhodnutie RÚVZ sa vzťahuje aj na prevádzku jazera, ktoré sa na plávanie nevyužívalo niekoľko rokov. Súčasne schválil prevádzkový poriadok kúpaliska. „Jazero je vodou na kúpanie zásobované z toku Tajovka, ktorá sa mechanicky predčisťuje v sedimentačnom odberovom objekte a tiež na otvorenom pieskovom filtri. Jazero je prietočné, prívod vody je nepretržitý, po dosiahnutí výšky výpustného objektu voda voľne odteká do toku Tajovka. Na zamedzenie tvorby rias boli do jazera nasadené bylinožravé ryby AMUR, mechanicky sa z jazera odstraňujú napadané nečistoty. Plytšia časť jazera od piesočnatej pláže po umelo vytvorený ostrov je vyčlenená na kúpanie, hlbšia časť jazera na športové aktivity – bicyklovanie, člnkovanie“, konštatuje MUDr. Koppová.

Aké ochorenia hrozia v prípade znečistenia vody na kúpanie?

Voda na kúpanie môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení. Môže ísť o ochorenia vírusového, bakteriálneho, hubového alebo parazitárneho pôvodu. Prejavujú sa najmä ako zápalové ochorenia kože, kožných adnexov, očí, očných spojoviek, nosohltanu, zvukovodu, močových a pohlavných orgánov. Na prenose hubových ochorení sa podieľajú aj znečistené povrchy v okolí bazénov a v sprchách.

Ako takáto kontrola prebieha?

RÚVZ vykonáva na kúpaliskách štátny zdravotný dozor, ktorý je zameraný na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek a dodržiavania schváleného prevádzkového poriadku. Súčasťou výkonu ŠZD môže byť aj odber vzoriek vody, ich vyšetrovanie a hodnotenie. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru, ktorý odborní zamestnanci RÚVZ B. Bystrica vykonali 27. až 30. mája 2011 a ktorý bol zameraný na kontrolu pripravenosti plážového kúpaliska na tohtoročnú letnú turistickú sezónu zistili, že všetky priestory a objekty na plážovom kúpalisku – päť bazénov, brodítka so sprchami, plochy na slnenie, miestnosť prvej pomoci, šatne a zariadenia na osobnú hygienu pre návštevníkov, piesková pláž a umelo vytvorené jazero, bazén s vodnými atrakciami, sú pripravené na otvorenie tohtoročnej kúpacej sezóny. Na základe objednávky prevádzkovateľa odobrali 18.05.2011, 23.05.2011 a 30.05.2011 vzorky vody z piatich bazénov (atypický bazén, 50 m nový plavecký bazén, detský bazén, baby bazén s recirkuláciami vody, starý plavecký bez recirkulácie vody) a vzorku vody z plytšej časti umelo vytvoreného jazera. Vodu vo všetkých bazénoch a v jazere na základe stanovených fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov možno hodnotiť ako vyhovujúcu na kúpanie. Štátny zdravotný dozor bude RÚVZ vykonávať počas celej letnej turistickej sezóny.