Druhý a tretí rok dieťaťa - Vývinová psychológia

Batoľa (vek 1 -3 roky) - obdobie charakteristické osamostatňovaním sa a spoznávania širšieho sveta prináša veľa nových úloh na životnej ceste. Pre rodičov je to náročné obdobie, v ktorom sa musia snažiť vyvážiť potrebu detskej samostatnosti a poskytovanie dostatočnej istoty a bezpečia.

Batoľa (vek 1 -3 roky) - obdobie charakteristické osamostatňovaním sa a spoznávania širšieho sveta prináša veľa nových úloh na životnej ceste. Pre rodičov je to náročné obdobie, v ktorom sa musia snažiť vyvážiť potrebu detskej samostatnosti a poskytovanie dostatočnej istoty a bezpečia.

Podľa vývinových štádií E. Eriksona hovoríme o období, kedy je hlavný osobný konflikt autonómia proti pochybnosti (samostatnosť proti neistote).

Pohyb – dôležitý element

Dieťa sa naučí "presúvať" po svete - chodiť a spolu s rozvojom kognitívnych funkcií tak prichádza k tzv. prvej emancipácii, osamostatňovaniu.

Rozvíjajú sa dva významne druhy pohybu - retencia (udržanie niečoho, zotrvanie niekde) – eliminácia (tendencia niečo pustiť, zahodiť, opustiť). Dieťa začína postupne ovládať všetky svalové skupiny, najmä kostrové svaly a zvierače – s tým súvisí schopnosť ovládať vylučovanie - ak je už schopné ovládať retenciu aj elimináciu.

Zo žartu sa niekedy hovorí, že problémy ktoré máme v dospelosti spôsobilo nútenie našich rodičov, aby sme sedeli na nočníku. Niečo pravdy na tom môže byť, zvlášť, keď dieťa nie je primerane zrelé, nátlak na nezafixované a nezrelé schopnosti môže byť zdrojom neurotizácie – dieťa si vytvára obranné mechanizmy, ktoré môžu pretrvávať. V predchádzajúcom období slúžil pohyb dieťaťu na objavovanie a "presuny", v tomto období už pohyb prežíva.

Porucha motoriky v tomto období môže mať vážne následky, obmedzuje schopnosť osamostatniť sa a mení sa subjektívne prežívanie svojho tela. Dieťa sa dostane potiaľ, pokiaľ je to pre neho zaujímavé – stále potrebuje podnety zvonka, vyhľadáva ich, čím si uspokojuje svoje potreby stimulácie. Tým, že začína chodiť , mení sa aj vzťah dospelých k dieťaťu.

Expanzia do prostredia závisí aj od kognitívnych schopností (najmä vizuálnej) - vidí niečo, ide za tým.

Potreba aktivity

Je uspokojovaná najmä pohybom . Dospelí často nechtiac utlmujú aktivitu dieťaťa ("aby dalo pokoj"). Neuspokojená aktivita ale vyvoláva napätie. Pre dieťa to môže byť nepríjemné a bráni sa ako vie – napr. výbuchmi hnevu. Dieťa potrebuje činnosť a tá je sprevádzaná potrebou stimulácie. Ak sa jej nedostáva zvonku, dieťa volí autostimulačné mechanizmy (cumľanie palcov).

Potreba istoty na spoznávanie sveta.

Dieťa potrebuje poznávať svet a orientovať sa v ňom. Potrebuje poznanie, že svet má určité pravidlá. Dôležité je nadobudnutie istoty – čo sa deje a čo bude nasledovať. Rodičia, dospelí určujú pravidlá a hranice. Čo áno a čo nie – musí byť jasné a zrozumiteľné pre dieťa.

Hra

Rozvoj hry súvisí so zmenou poznávania:

V tejto fáze nastáva rozvoj tzv. symbolického myslenia – dieťa si vie predstaviť nejakú činnosť a jej výsledok, pričom ju nemusí robiť. Symbol ako označovanie niečoho prostredníctvom niečoho iného a predstava sa prezentujú v hre. Pri predstave dieťa preferuje znaky, činnosti, ktoré sú pre neho významné. Dieťa je schopné postupne si uvedomiť trvalosť objektu – aj keď je na inom mieste a v inom čase.

Pre rozvoj osobnosti je veľmi významné hľadanie rovnováhy medzi potrebou osamostatniť sa a potrebou stability, istoty a bezpečia. Pocit istoty mu dodáva vedomie vlastných kompetencií a schopností.

Dôvera

V prvom roku života dieťatko získava základnú dôveru vo svet. V popisovanom období získava základnú dôveru v seba a svoje schopnosti. Ak ich nezíska teraz, budú jeho pochybnosti negatívne ovplyvňovať v ďalších vývinových fázach. Strach v tomto období je spojený s neistotou, keď sa dieťa púšťa do samostatných výprav, odpútava sa od matky. Dieťa potrebuje možnosť a skúsenosť vzdialiť sa od mamy a potom zažiť fázu znovuprobližovania = utvrdenie istoty.

Vzdialenie – separácia môže byť:

 • Aktívna (dieťa samo chce),
 • Pasívna (nezávisí od vôle dieťaťa) – reakciou môže byť tzv. separačná úzkosť, ktorá má tri fázy – fáza protestu, fáza zúfalstva, fáza rezignácie.

Ja chcem, ja sám...

Dieťa presne ani nevie prečo vlastne niečo chce. Potrebuje si vymedziť svoju pozíciu vo svete. Trvanie na "svojom", pokusy o vlastnú samostatnosť a negativizmus ako experimentovanie s vlastnou vôľou mu pomáhajú túto pozíciu nachádzať. Dieťa začína chápať seba ako samostatnú bytosť a má skúsenosť s premenlivosťou vlastnej existencie (hrá sa na "akože niekoho iného"). To, že si uvedomí seba ako jeden z objektov sveta si môžeme všimnúť pri pozorovaní obrazu v zrkadle, či symbolizácii pri hre).

Uvedomuje si, že dieťa je bytosť, ktorá môže samostatne konať. K tomu, aby nadobudlo pocit istoty, potrebuje pochvaly, potvrdenie svojich schopností zo strany dospelých.

Aby sa vedelo postupne zaradiť do spoločnosti...

...potrebuje nadobudnúť základné kompetencie:

 • Komunikáciu – schopnosť verbálnej komunikácie, niečo zdeliť prijateľnýcm spôsobom, vedieť prijímať informácie od iného.
 • Základné normy správania – učí sa pozorovaním správania najmä dospelej osoby, dokáže prijať verbálnym zdelením čo platí a prečo to platí (napríklad deti so sluchovou vadou môžu mať oneskorený vývoj regulácie správanie, pretože verbálna komunikácia je sťažená).
 • Diferencovanie rôznych sociálnych rolí (súvisí so stanovením pravidiel) umožňujú dieťaťu lepšie diferencovať, ktoré správanie bude pozitívne akceptované a ktoré nie.

Dieťa sa učí...

 • Opakovaním pozorovaného prejavu dospelých. Ide o tendenciu podobať sa iným , tzv. inštinkt konformity, ktorá je istá forma istoty a bezpečia.
 • Nápodobou – diferencovaný výberový proces (dieťa si vyberá čo je pre neho príťažlivé a to napodobňuje).
 • Identifikáciou – dieťa chce byť ako niekto pre neho významný (ide o snahu nestratiť väzbu) V niektorých prípadoch môže nastať tzv. obranná identifikácia, kedy sa dieťa snaží podobať osobe, ktorej sa bojí .

Niekoľko drobných rád pre rodičov detí v tomto období:

 • Nechápme svoje deti len ako tvrdohlavé.
 • Snažme sa neprerušovať detské aktivity, ak to nie je nevyhnutné.
 • Na ukončenie aktivity, hry – deti vopred upozornime.
 • Navrhujme – nekomandujme.
 • Skúsme dať deťom možnosť voľby.
 • Buďme dôslední v dodržiavaní disciplíny a požiadaviek.

Textová Inzercia

Hempoint novy TXT
Plnospektrálny extrakt z kvetov konope vo svojej najprirodzenejšej podobe

Doprajte si prirodzenú kompozíciu všetkých aktívnych látok v ich prirodzenej synergii.