Keď bolí duša

Ľudská duša je veľmi krehká a človek sa v období neistoty, straty pocitu stability vo svojom vnútri stáva veľmi zraniteľným aj v bežnom živote. Keď cíti, že potrebuje pomoc, je dobré vedieť, na koho sa môže obrátiť.
**Ľudská duša je veľmi krehká a človek sa v období neistoty, straty pocitu stability vo svojom vnútri stáva veľmi zraniteľným aj v bežnom živote. Keď cíti, že potrebuje pomoc, je dobré vedieť, na koho sa môže obrátiť.**

Ak máme problémy, snažíme sa ich riešiť často najprv sami. Ako keď nás bolí hrdlo. Máme osvedčené postupy – prípravkami z lekárne, alebo alternatívnu liečbu. Keď nás už hrdlo bolí dlho a nič nezaberá, neváhame a ideme za lekárom. Prečo teda váhame ísť za odborníkom, keď sa dlhodobo trápime s psychickými ťažkosťami, nespokojnosťou sami so sebou alebo naše správanie ovplyvňuje blízke vzťahy?

Psychické problémy nemajú objektívne merateľné hľadisko. Nie sú červené, ani zapálené, nemáme niektorú časť v sadre. V rozbore krvi nie sú patologické hladiny. Tak sme či nie sme v poriadku?!

Varovné známky psychického ochorenia:

  1. Spozorované zmeny osobnosti.
  1. Neschopnosť vysporiadať sa s problémami a vykonávať bežné denné činnosti.
  1. Podivné alebo velikášske myšlienky.
  1. Nadmerná úzkosť.
  1. Neustupujúca depresia alebo apatia.
  1. Výrazné zmeny v stravovacích alebo spánkových návykoch.
  1. Myšlienky alebo reči o samovražde alebo sebapoškodzovaní.
  1. Extrémne výkyvy nálady, smerom nahor alebo nadol.
  1. Zneužívanie alkoholu alebo drog.
  1. Nadmerný hnev, nevraživosť alebo násilné správanie.

Kto je kto?

Psychiater

**Psychiater je lekár, odborník ktorý by mal vedieť skĺbiť poznatky z rôznych oblastí (**neurovied, psychológie, biológie, farmakológie) tak, aby určil vhodnú liečbu pacienta. Od iných odborníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie sa odlišuje psychiater práve svojim lekárskym vzdelaním – je kompetentný predpisovať lieky, navrhovať laboratórne testy a vykonávať lekárske prehliadky

Psychiatria

Psychiatria je medicínsky odbor, zaoberajúci sa diagnostikou, liečbou, prevenciou a výskumom duševným (psychických) porúch. Ide o poruchy, ktoré sú podmienené bio-psycho- sociálnymi faktormi a ktoré postihujú psychické funkcie človeka a jeho osobnosť. Je to interdiscipinárny odbor, ktorý pri liečbe nemôže brať do úvahy iba symptómy, ale celkovú osobnosť a sociálnu situáciu v ktorej sa pacient nachádza. Nemožno od psychiatra očakávať, že vyrieši „všetky naše“ problémy. Pri chronických ochoreniach, ktoré zasahujú do bežného a sociálneho života pacienta by mal fungovať team zložený z odborníkov.

Psychológ

Psychológ je odborník, s vysokoškolským vzdelaním v odbore psychológia. Psychológia – študuje ľudské správanie, duševné procesy a telesné procesy a ich vzájomné vzťahy – súhrnne hovoríme o psychike. Cieľom psychológie je získané poznatky využiť k získaniu ľudskej spokojnosti a zdravia. Prostredníctvom psychoterapie ich využiť k liečebným účelom. Psychológia má podľa predmetu skúmania rôzne odbory: základné (biologická, všeobecná, vývojová), aplikované – skúmajú psychické javy a snažia sa o praktickú aplikáciu všeobecných teoretických prístupov (klinická, psychológia práce, forenzná , pedagogická, školská, psychológia športu, reklamy....)

Podľa okruhu problémov môžeme teda vyhľadať špecialistu orientujúceho sa na konkrétnu oblasť. V praxi fungujú Centrá pedagogicko - psychologických služieb a prevencie zaoberajúce sa deťmi a mládežou, v ktorých pracujú okrem psychológov špeciálni pedagógovia sociálni pracovníci ako súčasť inerdisciplinárneho tímu.

Psychoterapeut

Psychoterapeut je vysokoškolsky vzdelaný odborník – lekár, psychológ, sociálny pracovník, špeciálny či liečebný pedagóg s minimálne 5 ročným postgraduálnym vzdelaním v niektorom s psychoterapeutických smerov. Jeho vzdelanie zahŕňa nielen teoretické štúdium, ale aj vlastnú prax a vlastnou (sebaskúsenostnou) terapiou.

Psychoterapia nedáva hotové riešenia na komplikované ťažkosti a trápenia. Je proces, pri ktorom je klient sprevádzaný terapeutom na ceste svojej vlastnej premeny a rastu.

Psychoterapia

Psychoterapia je liečba psychických ťažkostí psychologickými prostriedkam : rozhovorom, neverbálnymi technikami a vzťahom s druhým človekom. Psychoterapia je proces, v ktorom sú vytýčené liečebné ciele, so zámerom odstrániť alebo dostať pod kontrolu obťažujúce a nepríjemné príznaky tak, aby sa pacient mohol vrátiť k normálnemu fungovaniu.

Terapia môže mať podobu pravidelných, obvykle 50 minút trvajúcich sedení, počas ktorých pacient spolu s terapeutom sa snaží identifikovať problémy, učí sa ich zvládať a postupne prekonávať emočné a duševné problémy. V spoločnej diskusii odhalia podstatu pacientových problémov, čo mu umožní lepšie si porozumieť a zbaviť sa určitých špecifických problémov. Psychoterapia je aktívny dlhodobý proces, vyžadujúci sústredenosť, energiu a zaangažovanosť oboch strán.

Existuje niekoľko druhov psychoterapie. Až na niektoré výnimky v niektorých špeciálnych prípadoch, žiadny druh psychoterapie nie je "lepší" než iný. To, aký druh psychoterapie psychoterapeut zvolí u daného pacienta, závisí od charakteru jeho psychických ťažkostí, od jeho ochorenia a od okolností. Niektoré druhy psychoterapie sa sústreďujú na dianie tu a teraz, iné skúmajú minulé skúsenosti s cieľom dosiahnuť vhľad do toho, ako sa problémy pacienta rozvíjali a ako by ich bolo možné v súčasnosti prekonať.

Pri výbere terapie alebo terapií, ktoré by mohli byť u daného pacienta najúčinnejšie, terapeut berie do úvahy povahu pacientových problémov, jeho osobnosť, kulturálne pozadie a skúsenosti.

Najčastejšie používanými druhmi psychoterapie sú: psychodynamická / hlbinná, interpersonálna, kognitívna a behaviorálna psychoterapia. Niekedy sa kombinujú s relaxačnými metódami ako je autogénny tréning, progresívna svalová relaxácia.

Ísť k psychiatrovi neznamená, že som blázon!

Psychické poruchy, choroby sú bio-psycho-sociálne podmienené. Nerovnováha v biochemických procesoch v mozgu (napríklad nedostatok serotonínu, zodpovedný za depresiu) sa dá upraviť pomocou liekov, ktoré potrebnú hladinu vyrovnávajú. Neznamená to, že po nastavení na farmakologickú liečbu sa vyriešia automaticky problémy, s ktorými sme za psychiatrom prišli. Môžu nám dodať primeranú „silu“ na ich riešnie, ustáliť náladu a prežívanie do takej miery, aby sme mali silu čeliť problémom alebo mohli žiť kvalitnejšie, „normálne“.

Nasadenie liekov je pri niektorých ťažkostiach a stavoch nevyhnutné, aby človek dosiahol a nadobudol lepšie duševné zdravie a mohol začať znova fungovať v bežnom živote a cítil sa dobre.

Pri mnohých ťažkostiach je účinná práve psychoterapia, pri ktorej je liečba dlhodobejšia a vyžaduje aktívny prístup klienta. Zameriava sa však viac na príčiny stavu, ako na len na liečbu symptómov a preto aj jej efekt môže mať dlhodobý charakter, a zlepšenie stavu sa spravidla neprejavuje hneď.

Každý odborník, ktorý sa venuje problematike duševného zdravia by mal vedieť zvážiť potrebnú starostlivosť a v prípade potreby nasmerovať klienta ku svojmu kolegovi v rámci komplexnosti liečby. Napríklad ak prídete za psychiatrom, ktorý vás nastaví na lieky, môže vám súčasne doporučiť psychoterapiu a naopak. Psychiatri často krát spolupracujú s klinickými psychológmi, ktorí môžu psychodiagnostickými metódami a testami pomôcť diagnostikovať poruchu pacienta a pomôcť pri stanovení adekvátnej liečby.

Starostlivosť o dušu môže byť v rukách neodborníka nebezpečným nástrojom.Všetky vymenované profesie preto podliehajú prísnym podmienkam, ktoré hovoria o tom, kto môže takúto starostlivosť poskytovať!

Psychiatri, psychológovia a psychoterapeuti majú svoje ambulancie v zdravotníckych zariadeniach alebo v súkromnej praxi. Spravidla sa treba vopred objednať telefonicky, mailom alebo osobne. Psychiater ako lekár poskytuje akútnu starostlivosť pre pacientov v čase ordinačných hodín.

Podrobnosti a konkrétny postup má v súčasnosti väčšina zverejnených na internetových stránkach.

### Použité zdroje:
 • MUDr. Katarína Kusá, MUDr. Jozef Hašto: Psychoterapia, Trenčín 2003
 • wikipedia.org
 • www.coachingplus.org