Život bez detí

Hovorí sa, že život bez detí je prázdny. Nemusí to ale platiť vždy. Sú ľudia, ktorí sa rozhodnú nemať deti a svoj život venovať iným prioritám.

Bezdetnosť je spoločnosťou často krát vnímaná ako stigma. Ako niečo, čo nezapadá do kontextu normality toho, čo sa od človeka v produktívnom veku očakáva.

Nedobrovoľná bezdetnosť

Mnohé páry nemôžu mať z rôznych príčin deti. V tejto súvislosti hovoríme o neplodnosti, nedobrovoľnej bezdetnosti. Vzostupný trend neplodnosti sa v súčasnosti pripisuje čiastočne faktorom životného štýlu, obezite, fajčeniu a vysokému výskytu sexuálne prenosných infekcií. V rozvinutých krajinách je ďalším faktorom neustále odďaľovanie prvej gravidity, čo môže spôsobiť starnutie vaječníkov.

Zatiaľ čo pojem neplodnosť je medicínsky pojem (neschopnosť počať dieťa v priebehu 1 roka nechráneného pohlavného styku s normálnou frekvenciou), pojem nedobrovoľná bezdetnosť obsahuje sociálne rozmery. Nedobrovoľná bezdetnosť môže byť chápaná ako stav, kedy už pár vzdal všetky dostupné možnosti asistovanej reprodukcie a rozhodol sa žiť bez detí. Dopad neplodnosti na identitu človeka je o to väčší, že sa odohráva až po tom, ako sa človek rozhodol byť rodičom. Ľudia , ktorí nemôžu mať deti sa často cítia stigmatizovaní, preto o svoju neplodnosť taja, vyhýbajú sa témam, ktoré sú pre nich zraňujúce.

Nedobrovoľná bezdetnosť môže byť psychologickým bremenom, preto by takýto pár mal dostať fundované poradenstvo vo všetkých otázkach – zdravotných, psychologických i sociálnych.

Je túžba po dieťati prirodzená?

Tak ako všade aj tu sa názory odborníkov rôznia. Na jednej strane tvrdia, že materinský pud a pud zachovania rodu je vrodený a prirodzený. Francúzska sociologička E. Badinter ale napríklad hovorí,
že materinský pud je sociálny konštrukt, ktorého obsah sa v priebehu histórie menil.

Dobrovoľná bezdetnosť

Sú ženy, ktoré "odjakživa" vedeli, že nechcú mať deti. Dôvody pre toto rozhodnutie sú rôzne a individuálne. Jedným z dôležitých faktov je ten, že nenašli vhodného partnera. Mnohé dávajú prednosť profesii, kariére, to je často krát však len zástupný dôvod, prečo nemať deti. Rozhodnutie nemať deti vyžaduje vnútornú silu obhájiť si túto voľbu pred okolím. Je pravdou, že ženy, ktoré sa rozhodnú nemať deti nesú so sebou riziko, že v neskoršom období budú ľutovať. Nemusí to tak ale byť. Je veľa žien, ktoré ostali bezdetné a vedú zmysluplný a plnohodnotný život .

Faktory ovplyvňujúce rozhodnutie nemať deti sú individuálne. Môže to byť napríklad:

 • Ekonomická neistota
 • Ženám chýba vhodný partner – otec
 • Prekročenie určitej životnej etapy (vek)
 • Negatívna skúsenosť z rodiny pri výchove dieťaťa
 • Neochota obetovať sa pre výchovu dieťaťa
 • Strach z materstva a pôrodu
 • Strach z fyzických zmien po pôrode
 • Strach, že by dieťa obmedzilo intímnosť vzťahu
 • Náročná práca
 • Profesijný rast
 • Neistota ohľadom rodičovstva

Childfree

Bezdetní ľudia sú často vystavovaní tlaku okolia a svojim spôsobom môžu svoju bezdetnosť pociťovať zo strany spoločnosti ako stigmu. Pojem childfree označuje ženy v plodnom veku a mužov, ktorí sa rozhodli nemať deti. V širšom zmysle zahŕňa aj miesta, prostredie , kde deti nie sú vítané a rozširuje sa aj na deti druhých. V roku 1984 založil Jery Steinberg vo Vancouveri klub NO KIDDING – klub pre tých, ktorí nikdy nemali deti. Poskytuje priestor na zoznámenie, spoločné aktivity a diskusie pre tých, ktorí sa rozhodli nemať deti. Podobné kluby vznikli v rôznych rozvinutých krajinách a spoločne tak bojujú proti diskriminácii a negatívnym názorom spoločnosti a rozvíjajú spoločné aktivity a záujmy.

Single

Označenie a životný štýl singles je rovnako spojený so životom bez detí. Single je človek, ktorý sa rozhodol žiť osamote, teda bez partnera. Do tejto kategórie spadajú ľudia vo veku 25 – 40 rokov, ktorí sa tak rozhodli, aby mohli rozvíjať iné ako rodinné životné stratégie. Charakteristickými rysmi sú:

 • Vek 25 – 40 rokov
 • Ekonomická nezávislosť
 • Človek žije sám, bez partnera
 • Single nemá konkrétne vízie do budúcnosti a je s tým spokojný
 • Preferovanie slobody a nezávislosti

Ako príklad o živote single môžeme uviesť Sex v meste, Ally Mcbealovú či Priateľov, dobre známe z televíznej obrazovky.

Aj singles môžu byť okolím tlačení do "normálneho" partnerského vzťahu. Oni však môžu mať úplne iné očakávania od života a od seba. Mnohí zostávajú sami viac menej dobrovoľne, pretože si nevedia nájsť vhodného partnera prípadne si nevedia predstaviť spolužitie s niekým druhým. Život single môže byť chápané ako individuálna , akási prechodná fáza vývoja dospelosti. Faktom však ostáva, že v neskoršom veku je už ťažké naplniť prípadnú potrebu partnerského vzťahu či rodičovstva. Psychológ Mohaupt si myslí, že singles nechcú zostať sami. Skôr sa nedopracovali k nájdeniu toho pravého partnera.

Slobodná voľba

Nech sa už človek rozhodne akokoľvek – mať alebo nemať deti, je to jeho rozhodnutie a slobodná voľba. Niekedy je naozaj zodpovednejšie deti nemať, ak sa žena a muž necítia byť dostatočné istí, zabezpečení ekonomicky, majú ambivalentný postoj k prípadnej výchove vlastného dieťaťa či majú náročné povolanie, ktorému sa chcú naplno venovať. Ľudia bez detí to majú ťažšie v konfrontácii s názormi a postojmi spoločnosti, ktorá ešte stále preferuje rodinné hodnoty. Je dobre, že máme slobodnú voľbu!