Epileptici, hľadáte si prácu?

Prinášame Vám rozhovor s manažérkou Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie Mgr. Andreou Kozovou o tom, kto a ako vám vie pomôcť pri hľadaní si práce s epilepsiou.

V posledných rokoch je pracovný trh výrazne ovplyvnený ekonomickou krízou, ktorá sa odzrkadľuje aj v tom, že získanie práce sa stáva čoraz náročnejšie. Týka sa to aj občanov so zdravotným postihnutím.

Do akej miery zasahuje epilepsia do procesu hľadania a udržania si práce záleží hlavne od druhu a intenzity ochorenia. Cesta k zamestnaniu sa začína dobrým zorientovaním sa na aktuálnom trhu práce a zároveň poznaním svojich zručností, vedomostí, osobnostných vlastností a zdravotného stavu. Primeraným spojením uvedených skutočností ste na najlepšej ceste za získaním vhodného zamestnania.

Ak si nie ste istí odhadom svojho pracovného potenciálu, je vhodné poradiť sa s odborníkmi, ktorí sa na podobné veci špecializujú. Je vhodné obrátiť sa na centrá, ktoré sa špecializujú na poradenské služby zamerané v prvom rade na lepšiu orientáciu sa na trhu práce pre klientov v produktívnom veku.

Jedným z nich je aj Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie (CSPR) pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (IPR) v Bratislave, ktoré poskytuje komplexnú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu klientom – občanom so zdravotným postihnutím - smerujúcu k ich čo najskoršiemu zaradeniu sa na trh práce pri maximálnom využití ich zostatkového pracovného potenciálu. Vo svojej databáze eviduje aj klientov, ktorí trpia epilepsiou.

Mgr. Andrea Kozová, manažérka uvedeného centra, nám poskytla svoj rozhovor, v ktorom nám približuje všetky možnosti a výhody centra. Uvádza, že vzhľadom na to, že tu pôsobí multidisciplinárny tím odborníkov (lekár, fyzioterapeut, psychológ, sociálno-rehabilitačný pracovník, pracovný poradca, pracovný terapeut), CSPR dokáže zabezpečiť komplexnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím vrátane liečebnej, sociálnej a pracovnej rehabilitácie s dôrazom na prípadný rozvoj osobnostného a pracovného potenciálu klientov.

S čím dokáže CSPR klientovi aktívne pomôcť pri hľadaní si práce?

Jednou z našich základných činností je sprevádzanie klienta celým procesom hľadania si práce. Počnúc sebaspoznávaním a spoznávaním pracovného trhu ako takého, cez praktickú pomoc pri vyhľadávaní si pracovného miesta (vrátane zaškolenia na prácu s počítačom) až po uchádzanie sa o konkrétnu pracovnú pozíciu. S klientom pracujeme individuálne alebo skupinovo. V rámci tejto spolupráce dostane základné informácie o jednotlivých krokoch, ktoré sú nevyhnutné v procese hľadania si práce. Zároveň mu poskytneme odbornú pomoc pri riešení problémov týkajúcich sa hľadania si zamestnania. Napríklad pri príprave podkladov pre zamestnávateľa, pri tvorbe životopisu, motivačného listu, ale i v samotnej príprave na pohovor so zamestnávateľom.

Aké služby CSPR poskytuje v zmysle lepšej orientácie sa na trhu práce?

 • Diagnostikovanie (testovanie) a zhodnotenie zostatkového pracovného potenciálu klientov so zdravotným postihnutím.
 • Stanovenie výšky pracovného potenciálu klienta a odporúčanie vhodného pracovného miesta na základe vykonanej diagnostiky.
 • Výber a odporučenie vhodnej pracovnej činnosti, prípadne vzdelávania na základe posúdenia.
 • Porovnanie požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto s danosťami a schopnosťami klientov – občanov so zdravotným postihnutím.
 • Možnosť psychologického poradenstva, psychologického posúdenia a tiež psychologickej podpory pri rôznych životných situáciách pre občanov so zdravotným postihnutím.
 • Odborné informačné a poradenské služby pre občanov so zdravotným postihnutím, zamestnávateľov a verejnosť. Aktivity v oblasti hľadania práce a výberu vhodných zamestnancov.
 • Pomoc úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri umiestňovaní uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím na trhu práce.
 • Tréning a hodnotenie jednoduchých pracovných zručností a schopností, pracovnej záťaže a motoriky v konkrétnych praktických úlohách realizovaných priamo v CSPR.
 • Podporu a poradenstvo počas zaškoľovania, skúšobnej praxe a sprostredkovanie podporných služieb v oblasti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
 • Pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri ohrození pracovného miesta.
 • Skupinové motivačné a poradenské aktivity.

Pre koho sú určené činnosti a aktivity CSPR?

 • invalidným občanom v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorí majú pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %,
 • občanom, ktorí majú v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %,
 • inak zdravotne postihnutým občanom,
 • zamestnávateľom, ktorí chcú a môžu zamestnať občanov so zdravotným postihnutím,
 • organizáciám a inštitúciám, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o občanov so zdravotným postihnutím.

Okrem toho, že by ste sa pri hľadaní si práce skutočne mali obrátiť na odborníkov, nezabúdajte však aj na to, že veľkou časťou úspechu pri hľadaní si práce je dostatočné sebavedomie a dôvera v to, že sa to určite podarí. To dodá človeku dostatok energie na to, aby sa dokázal pri pohovore skoncentrovať a aby vytúžené pracovné miesto získal.

Držíme vám palce, aby sa to čo najrýchlejšie podarilo!