Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS) je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom skupín (klubov), ktorých hlavným a trvalým cieľom je vzájomne a všestranne si pomáhať pri efektívnom naplňovaní svojho rozhodnutia trvalo a dôsledne abstinovať.

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS) je dobrovoľným a otvoreným spoločenstvom skupín (klubov), ktorých hlavným a trvalým cieľom je vzájomne a všestranne si pomáhať pri efektívnom naplňovaní svojho rozhodnutia trvalo a dôsledne abstinovať.

ASKAS je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. Vzniklo 19. 05. 1994 na základe jeho registrácie na MV SR pod č. VVS/1-900/90-7155. Vystupuje ako mimovládna, nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia, sledujúca všeobecne prospešné ciele, predovšetkým v oblasti života v abstinencii a striedmosti od alkoholu a iných drog, permanentného doliečovania drogovo závislých osôb, zdravého spôsobu života, moderného a zdravého životného štýlu.