Klub Sclerosis Multiplex Nitra

Naše združenie je nepolitické, nezárobkové s formou organizovania činnosti v oblasti rehabilitačno-rekondičnej, za úzkej spolupráci so zdravotníckym personálom, ktoréhokoľvek stupňa, s cieľom vzájomného spolupôsobenia a vytvárania čo najoptimistickejšej atmosféry s prenosom pozitívnych momentov do rodín s takto ochoreným členom.

Naše združenie je nepolitické, nezárobkové s formou organizovania činnosti v oblasti rehabilitačno-rekondičnej, za úzkej spolupráci so zdravotníckym personálom, ktoréhokoľvek stupňa, s cieľom vzájomného spolupôsobenia a vytvárania čo najoptimistickejšej atmosféry s prenosom pozitívnych momentov do rodín s takto ochoreným členom. Združenie bolo založené v marci 1992 roku a neustále sa rozrastá.

Činnosť klubu

Propagovaním našej činnosti (mimo iného i touto formou), chceme dostať do povedomia spoluobčanov problémy spojené s ochorením, jeho vonkajšie i vnútorné prejavy, ale i medzi sebou si navzájom pomáhať pri návrate do reálneho života, so snahou byť rovnocenným. Nepripúšťať stavy s e b a ľ u t o v a n i a a uzatváranie sa so svojimi problémami do seba, až po stupeň sebaničenia resp. terorizovania svojho najbližšieho okolia.

Spomínané ochorenie vyraďuje totiž ľudí nie len z pracovného procesu, ale i z dianí bežného života obyčajného človeka a to tým, že pri plnej duševnej aktivite, vo väčšine prípadov, sú fyzicky neschopní pohybu, či absolvovania bežnej osobnej hygieny a ostatných osobných potrieb, pri odkázaní na pomoc a opateru druhých.

Rekondície

Nosným poslaním je konanie rekondícií, ktoré sa pretransformovali podľa požiadaviek a potrieb členov klubu REKONDIČNO-REHABILITAČNÉ POBYTY, so zabezpečením dostatku materiálov, spojených so zmenou štýlu života, zmenou životosprávy, pri maximálne možnej aktivite v cvičení špeciálnych cvikov pri našom ochorení a celkovou aktivitou postihnutého a to akoukoľvek formou, za priamej zainteresovanosti rodinného príslušníka nenásilne a na dané podmienky toho, ktorého postihnutého. Nenúteným a citlivým spôsobom zapojiť postihnutého do, i keď niekedy iba iluzórnej, aktivity v športovej oblasti, cestou detských športových hier alebo výpočtovou technikou.

Zoborské kluboviny

Už šestnástym rokom vydáva predseda klubu občasník klubu Zoborské kluboviny, v ktorých sa v úvodnej časti zamýšľa nad otázkami, ktoré nás trápia alebo ktoré mu nedajú spávať. V ďalšej časti, ktorá nesie názov ZOKLE - Zoborské klebety - je popisovaný priebeh zasadnutia klubu so všetkými podrobnosťami či týkajúcich sa volieb alebo hospodárenia. Nasleduje časť kde navaríme a následne sa pobavíme. Pár informácií z vedy a zdravotníctva, korešpondencia, oslávenci v tom ktorom mesiaci a pozvánka na klub.

Krok s SM

Veľmi obľúbenou akciou sa stal Krok s SM, na ktorej dokazujeme sami sebe, ale i okolitému svetu, že aj s chorobou sa dá veselo žiť samozrejme za primeraných obmedzení. Hlavné je si uvedomiť, že „lamentovať“ nad tým, že ma postretla choroba takéhoto charakteru, je neproduktívne a treba život žiť, pokiaľ nám to podmienky ochorenia dovoľujú. Nik z nás nevie aký choroba naberie priebeh, jedno je však isté, tí ktorí čakajú na zlepšenie so založenými rukami, sú na nesprávnom brehu rieky a ten druhý sa im každým dňom vzďaľuje. Máme zábavu vnútri i vonku a sme poprepletaní medzi rodinnými príslušníkmi a hlavne deťmi, ktoré to celé oživia.

Členská základňa

Ku koncu roku 2013 bolo všetkých členov klubu 54 z toho 35 s ochorením sklerózy-mozgomiešnej a 19 rodinných príslušníkov. K spomínanému dátumu evidujeme 6 čestných členov klubu.

Sme klubom otvoreným pre ktoréhokoľvek spoluobčana bez rozdielu vyznania, rasy, zdravotného stavu, podstatné je, aby to bol človek, ktorý vie chápať náš stav, chce sa ho aktívne zúčastňovať alebo chce neformálne pomôcť s tým, že nečaká za poskytnutú pomoc finančnú odmenu, ale stačí mu spokojnosť ľudí, ktorým je niečo odoprené.

2 percentá

Každoročne sa naši členovia angažujú v získavaní podielu zo zaplatenej dane u fyzických osôb do výšky 2 percent u právnických osôb je to komplikovanejšie, ale zato tam to býva efektívnejšie. Za posledné roky je v percentuálnom vyjadrení vyšší podiel od drobných darcov, lebo mnoho právnických osôb neplní povinnosť zo zákona obdarovávať občianske združenia aj z vlastných prostriedkov. No nájdu sa ešte aj takí aj takí a preto môžeme do roka konať dva rekondično-rehabilitačné pobyty v kúpeľných zariadeniach.

**VĎAKA VŠETKÝM DARCOM !**
### Kontakt

Adresa – miesto konania zasadnutí : Krajské osvetové stredisko Nitra,
949 01 Nitra, Fatranská ulica, Nitra – Chrenová III ,

IČO : 355 90 700
Bankové spojenie : VÚB, a. s. pobočka Nitra, číslo účtu : 77230-162/0200
Štatutárny zástupca : Anton Suchan, Adresa : 949 11 Nitra, Novomeského 3/5,
tel.: 0904 547 106

Môžete nás kontaktovať i cez internet na klubovej web stránke : www.ksmnr.sk