EFFETA - Stredisko svätého Františka Saleského

Stredisko svätého Františka Saleského je organizáciou, ktorá sa snaží poskytnúť sluchovo postihnutým ľuďom rovnaké možnosti a pomoc pri plnej integrácii do zdravej spoločnosti.

EFFETA – Stredisko svätého Františka Saleského je organizáciou, ktorá sa snaží poskytnúť sluchovo postihnutým ľuďom rovnaké možnosti a pomoc pri plnej integrácii do zdravej spoločnosti. Uvedomujeme si, že ľudia s týmto druhom handicapu sú v našej spoločnosti odsúvaní na jej okraj. Je to fakt, ktorý si možno počujúca spoločnosť ani neuvedomuje, nakoľko táto komunita pre svoju rečovú a sluchovú bariéru dokáže veľmi ťažko verbálne, ale aj písomne bojovať za svoje práva. Z dôvodu svojho postihnutia nedokážu využívať správny spisovný jazyk, čo im v ešte väčšej miere znemožňuje prejavovať svoju vôľu, túžby, názory a požiadavky ako iným minoritám v našej spoločnosti.

Naša organizácia sa stala pre sluchovo postihnutú komunitu ušami a jazykom, prostredníctvom ktorých dostáva možnosť zviditeľniť sa v našej spoločnosti, a ktorá bojuje za jej práva spoločne s ňou. EFFETA svojou činnosťou chce ponúknuť počujúcej verejnosti kultúrnu odlišnosť tejto minority a samozrejme v plnej miere na ňu upozorniť svojou prácou.

V spolupráci so sluchovo postihnutými ľuďmi sme ukázali svetu, že aj keď ich uši nepočujú, ich srdcia sú otvorené pre tento dvojaký svet, pre svet hlasu a svet ticha. Ich úplná integrácia do zdravej spoločnosti je možná.

EFFETA – Stredisko svätého Františka Saleského svojou činnosťou poskytuje sluchovo postihnutým ľuďom pomoc pri riešení problémov spojených s ich postihnutím v kolobehu každodenného života. V EFFETE sa necítia byť handicapovaní, ale v plnej miere akceptovaní a rešpektovaní v úplnej rovnocennosti bezbariérového komunikačného systému. Je ich právom, aby sme ich rešpektovali a aby im spoločnosť vytvorila vhodné podmienky rovnocenného života.

Poslaním organizácie je pracovať pre sluchovo postihnutých v oblasti duchovnej, kultúrnej, sociálnej, vzdelávacej a pracovnej. Naše aktivity sa predovšetkým sústreďujú na území nitrianskeho kraja, ale sčasti pokrývajú i celé územie Slovenska, ba aj Európy. EFFETA bola založená v zmysle zákona SR č.83/1990 Zb. ako občianske združenie schválením stanov Ministerstvom vnútra SR č.VVS/1-900/90-17961-1.

Naša činnosť začala už v roku 1994 prvými neformálnymi kontaktmi so sluchovo postihnutými, a to prostredníctvom zakladateľky Anny Šmehilovej st., u ktorej sa zrodila myšlienka celého projektu a obsahu organizácie. Od roku 1996 EFFETA pôsobila ako pobočka občianskeho združenia Kresťanské centrum nepočujúcich Slovenska (KCNS). V roku 2001 sa však z dôvodu rozširovania aktivít osamostatnila a vyprofilovala pod súčasným názvom EFFETA. Pre rozširujúce sa aktivity sa vybudovali a otvorili priestory podkrovia františkánskeho kláštora v Nitre na Samovej 4.

Hlavným poslaním organizácie je vytvárať most integrácie sluchovo postihnutej a intaktnej spoločnosti, zvyšovať úroveň osobnostného vývoja sluchovo postihnutých detí a mládeže a podporovať rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií sluchovo postihnutých ľudí v našej spoločnosti. Cieľom EFFETY je rozvíjať organizáciu, ktorá v plnej miere poskytne služby sluchovo postihnutým, aby sa mohli rozvíjať ako plnohodnotné osobnosti bez komunikačnej a sluchovej bariéry, a tak dopomôcť integrácii do intaktnej (zdravej) spoločnosti v praktickom, ale aj duchovnom rozmere.

Organizácia v súčasnosti pracuje v piatich špecializovaných strediskách: Stredisko sociálnych služieb, Stredisko vzdelávania, Stredisko kultúry, Stredisko pracovných činností, Stredisko duchovných činností.

Naša organizácia zabezpečuje vzdelávanie tlmočníkov posunkového jazyka, realizuje rôzne konferencie, kurzy, komunikačné workshopy z dôvodu profesionalizovania tlmočenia a presadenia práv nepočujúcich na prístupnosť ku komunikácií a informáciám. Ako prví na Slovensku sme v roku 2010 usporiadali štrajk za práva nepočujúcich z dôvodu zlepšenia prístupnosti ku komunikácií. V súvislosti so vzdelávaním sme vytvorili slovníky posunkového jazyka: Základy posunkového jazyka I, II, Školské posunky, Medzinárodné posunky, Slovník sociálneho pracovníka určený nielen pre vysokoškolský odbor sociálna práca, pre nepočujúcich študentov. Slovníky sú prvé na Slovensku a sprístupňujú dané štúdium.

Nepočujúci vzhľadom k ťažkej minulosti ani v súčasnej modernej dobe nemajú situáciu vo vzdelávaní na Slovensku ľahkú. Vzdelávanie nepočujúcich detí je realizované prostredníctvom internátnych škôl. Rodiny s nepočujúcimi deťmi sú vystavené ťažkému rozhodnutiu - deti ešte v útlom veku poslať na internátnu školu alebo do bežnej školy, kde však je obrovský problém zabezpečiť odbornú a profesionálnu starostlivosť. Naša organizácia priniesla na Slovensko model integrovaného vzdelávania, ktorý zabezpečuje integritu rodiny a vzdelávanie nepočujúceho dieťaťa na bežnej škole. Vzdelávanie je zabezpečené prostredníctvom tlmočenia do posunkového jazyka, individuálnym prístupom špeciálneho pedagóga a mimoškolskou edukáciou pod odborným dohľadom. Z tohto dôvodu troj- štvor-päťročné deti nemusia odchádzať na internátne školy.

Ďalej naša organizácia chce sprostredkovať lásku zabezpečovaním sociálnych služieb a to: tlmočníckou službou, špecializovaným sociálnym poradenstvom a rehabilitačným strediskom. V rámci súkromného špecializovaného centra, ktorého zriaďovateľom je EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského sa zabezpečuje komplexná špeciálno – pedagogická starostlivosť. Počas intervencií sa používajú moderné terapeutické softwarové programy – Fono 2 a Sona Speech.

Ústredným bodom v oblasti kultúry v našej organizácií je organizovanie medzinárodného kultúrneho festivalu nepočujúcich sv. Františka Saleského, ktorý vznikol z príležitosti jubilejného roka 2000, ktorý vyhlásil pápež Ján Pavol II. za rok odpustenia a zmierenia.

Naše aktivity ešte komplikuje veľmi slabá podpora z verejných zdrojov. Na činnosť musíme hľadať peniaze z rôznych grantových programov a tiež v dobrovoľníckej činnosti. Toto je naša EFFETA, naša cesta, ktorou chceme priniesť lásku a odpustenie medzi počujúcich a nepočujúcich.

Web: www.effeta.sk

[[

](images/library_original/institucie/effeta_pozvanka_big.jpg)