Príznaky pri Parkinsonovej chorobe

Parkinsonova choroba je pomerne častým neurologickým ochorením. Vo vekovej kategórii nad 60 rokov sa vyskytuje u 1 % obyvateľov. Aké sú hlavné príznaky a štádiá tejto choroby? Čo všetko sa u človeka mení?

Starý človek

Čo to vlastne je?

Podstatou Parkinsonovej choroby je neurodegeneratívny proces, ktorý vedie k úbytku nervových buniek tvoriacich dopamín. Dopamín plní v mozgu funkciu nervového prenášača (neurotransmitera). Zúčastňuje sa na prenose informácií z jednej nervovej bunky na druhú. Následnému nedostatku dopamínu v oblasti bazálnych ganglií (zhluky šedej hmoty v bielej hmote koncového mozgu) vznikajú typické príznaky Parkinsonovej choroby. Pre ochorenie je charakteristický obraz troch základných symptómov, a to hypokinézy (zníženej pohyblivosti), rigidity (svalovej strnulosti) a kľudového tremoru (trasu v pokoji).


Prečítajte si aj:

Cvičenia pre ľudí s Parkinsonovou chorobou

Štádiá

Prvým je prodromálne štádium, keď ešte pacient nemá symptómy parkinsonizmu. Chorobné zmeny prebiehajú len na úrovni štrukturálnych zmien v mozgu. Veľmi nešpecifickými ťažkosťami tohto štádia môžu byť poruchy čuchu, spánku, trávenia a psychické poruchy. 

Ďalším je už začiatočné štádium rozvíjajúcej sa Parkinsonovej choroby. Pacient má už poruchy pohyblivosti, tras, svalovú strnulosť a poruchy postoja. Následkom úbytku až vyše tretiny dopamínergických neurónov sa môžu prejaviť poruchy spánku, depresie a úzkosti.

Nasleduje tretie (pokročilé) štádium, pre ktoré je charakteristické opakované náhle zhoršenie stavu pacienta, zo stavu zlepšenej pohyblivosti do stavu úplnej svalovej stuhnutosti. Tento fenomén sa označuje aj ako fluktuácia. Prítomné bývajú aj mimovoľné pohyby (dyskinézy) a rozvíjajúca sa demencia. V pokročilom štádiu častokrát dochádza k znižovaniu účinnosti liečby antiparkinsonikami.

Jednotlivé príznaky a zmeny

Hypokinéza - je definovaná ako znížená pohyblivosť a poruchy hybnosti. Spolu s bradykinézou (spomalená pohyblivosť) a akinézou (strata pohyblivosti) sú pre pacienta najviac obmedzujúcimi prejavmi Parkinsonovej choroby.

Hypokinéza býva na končatinách spočiatku jednostranná alebo asymetrická. V dôsledku pohybového obmedzenia a spomalenosti potrebuje pacient časom asistenciu druhej osoby aj pri bežných, každodenných činnostiach, ako sú hygiena, jedenie, či obliekanie. Obvykle je súčasťou hypokinetického syndrómu aj zmenšenie písma (mikrografia), maskovitý výraz tváre (hypomímia) a tichá, monotónna, nemelodická reč (hypofónia a aprozódia).

Rigidita - je odborný názov pre strnulosť svalov a často sprevádza hypokinézu. Svalové bolesti a stuhnutosť končatín môžu byť súčasťou včasných klinických prejavov ochorenia. Rigidita prednostne postihuje chrbtové svalstvo a flexory (ohýbače), čoho následkom je typické a pretrvávajúce držanie tela pacienta v predklone.

Tremor - označuje tras a u Parkinsonovej choroby je prítomný predovšetkým na končatinách. Typický je u pacienta v pokoji, ustupuje pri voľnom pohybe a úplne vymizne v spánku. Tras sa zvýrazňuje pri strese, únave a mentálnom úsilí. Treba však podotknúť, že tras hlavy nie je pre Parkinsonovu chorobu charakteristický a býva skôr výnimkou.

Posturálne poruchy - sú poruchami postoja a chôdze. Prejavujú sa už spomínaným flekčným držaním trupu, neistotou v stoji, šúchavou chôdzou s malými krokmi. Na začiatku chôdze sa objavujú hezitácie- váhavé pohyby. Pacient váha s vykročením a určitú dobu je neschopný urobiť prvý krok. Náhle pády na zem sú špecifickým javom v neskorých štádiách Parkinsonovej choroby.

Psychické zmeny - najčastejšou psychickou zmenou u pacientov s Parkinsonovým syndrómom je depresívna porucha, ktorú prekoná počas tohto ochorenia asi 50% parkinsonikov. Na možnosť vzniku depresie lekár pacienta zvyčajne vopred upozorní, aby sa pri jej vyskytnutí mohla čo najskôr adekvátne liečiť.

Poruchy kognitívnych funkcií, medzi ktoré sa zaraďuje okrem iného pamäť a učenie, môžu u asi 20% chorých prerásť po rokoch až do demencie.


Prečítajte si aj tento článok:

Cvičenia pre ľudí s Parkinsonovou chorobou