Skleróza multiplex a kognitívne poruchy

Poznanie je synonymom myslenia. Zahŕňa rôzne funkcie, vrátane schopnosti ľudí vnímať, učiť sa a pamätať si informácie, riešiť problémy a používať jazyk na vyjadrenie myšlienok. Takmer všetko čo robíme zahŕňa určitý aspekt poznania, od venčenia psa až po riešenie zložitých matematických problémov.

Stephen M. Rao, PhD:

Čo je kognitívna porucha?

Poznanie je synonymom myslenia. Zahŕňa rôzne funkcie, vrátane schopnosti ľudí vnímať, učiť sa a pamätať si informácie, riešiť problémy a používať jazyk na vyjadrenie myšlienok. Takmer všetko čo robíme zahŕňa určitý aspekt poznania, od venčenia psa až po riešenie zložitých matematických problémov. Porucha kognitívnych funkcií sa môže objaviť v dôsledku mozgovej choroby alebo poškodenia mozgu. Kognitívne poruchy bývajú často pri demencii Alzheimerovho typu, nervových šokoch a mozgovej príhode. Väčšina ľudí si myslí, že skleróza multiplex je choroba, ktorá spôsobuje len fyzickú nespôsobilosť. V posledných rokoch sa však zistilo, že toto ochorenie môže tiež ovplyvniť spôsob fungovania mozgu, predovšetkým spôsob, akým mozog vykonáva kognitívne úlohy.

Ako často sa vyskytuje kognitívna porucha pri skleróze multiplex?

Približne polovica ľudí so sklerózou multiplex má skúsenosť s určitým stupňom kognitívnej poruchy. U pacientov, ktorí trpia sklerózou multiplex s kognitívnymi poruchami sa u väčšiny (80%) prejavujú mierne poruchy, ako napríklad ťažkosti zapamätať si zoznam potravín, ktoré treba kúpiť v obchode alebo vykonávať úlohy v rušivom prostredí. Väčšina pacientov sa dokáže naučiť kompenzovať tieto nepríjemné symptómy (vid nižšie). Zvyšných 20% zaznamenáva vážnejšie kognitívne problémy, ktoré môžu ovplyvňovať schopnosť pracovať a vykonávať každodenné činnosti ako varenie alebo šoférovanie.

Príčiny kognitívnej poruchy u pacientov so sklerózou multiplex

Kognitívnu poruchu môžu spôsobovať viaceré faktory. Stres, strach a depresia môžu znížiť našu schopnosť pamätať si, sústrediť sa alebo riešiť problémy. Podobne sa môžu prejavovať aj nežiadúce účinky niektorých liekov. Je tiež evidentné, že naša schopnosť sústrediť sa a získavať informácie sa znižuje s pribúdajúcimi rokmi. Ale v prípade ľudí so sklerózou multiplex príčiny kognitívnej poruchy priamo súvisia so zmenami, ktoré sa dejú v mozgu. Skleróza multiplex má za následok zmeny a poškodenia nielen bielej hmoty mozgu ale aj šedej mozgovej kôry. Tieto poškodenia (lézie) ovplyvňujú spôsob prenosu elektrických impulzov v nervových bunkách. Lézie je možné zobraziť prostredníctvom magnetickej rezonancie (MRI). Takmer všetci pacienti so sklerózou multiplex majú v MRI viacpočetné lézie. Výskum dokázal, že stupeň a typ kognitívnej poruchy, ktoré boli pozorované u pacientov s SM, súvisí s množstvom a polohou lézií v mozgu. Preto pacienti s malým množstvom lézií nemusia mat poruchu kognitívnych funkcií, ale v prípade pacientov s veľkým množstvom lézií existuje vysoké riziko kognitívnych problémov.

Ako sa kognitívna porucha pri skleróze multiplex odlišuje od iných foriem ako napr. Alzheimerova choroba?

V prípade väčšiny pacientov s kognitívnou poruchou pri skleróze multiplex je deficit mierny a nemusí byť dlho prítomný. Naproti tomu pacienti s Alzheimerovou chorobou majú kognitívny deficit, ktorý sa s postupom času konštantne zhoršuje. Pacienti so sklerózou multiplex a Alzheimerovou chorobou sa odlišujú aj v spôsobe ovplyvnenia funkcií jazyka a pamäti. V oblasti pamäti majú pacienti s Alzheimerovou chorobou problémy pri pamätaní nových informácií. Dôsledkom toho si takíto pacienti nedokážu spomenúť ani v prípade pripomienok iných ľudí alebo pri používaní poznámok. Naopak osoby so sklerózou multiplex si dokážu uchovávať spomienky, sú schopné prijímať nové informácie, ale majú problémy spontánne vyvolať informácie. Pacienti so sklerózou multiplex sú schopní pamätať si na základe pripomienok a vizuálnej pomoci. Pacienti s Alzheimerovou chorobou sa stretávajú s problémami pri používaní jazyka (afázia), v prípade ľudí s ochorením sklerózy multiplex je problém s používaním jazyka a komunikácie zriedkavý.

Diagnostikovanie kognitívnej poruchy

Kognitívne poruchy sú zvyčajne diagnostikované ako súčasť neuropsychologického vyšetrenia. Neuropsychológia je špecializácia v rámci klinickej psychológie, ktorá sa zaoberá diagnózou a liečením kognitívnych dysfunkcií. V rámci klinickej neuropsychológie sa vykoná súbor kognitívnych testov a porovnajú výsledky s normatívnou vzorkou zdravého jedinca v tom istom veku a na tej istej úrovni vzdelania ako je hodnotená osoba. Toto vyšetrenie môže byt zdĺhavé (tri až päť hodín), ale dokáže poskytnúť informácie a užitočné rady pacientovi, rodine a lekárovi.
Takéto hodnotenie zvyčajne požaduje lekár pacienta, v niektorých prípadoch môže pacient priamo kontaktovať neuropsychológa.

Sú kognitívne poruchy nevyhnutnou súčasťou sklerózy multiplex?

Niektorí pacienti so sklerózou multiplex majú kognitívne dysfunkcie vo veľmi skorom štádiu choroby, iné osoby takéto problémy nepoznajú. Počas prvých troch rokov približne 20 percent ľudí so sklerózou multiplex zaznamenáva objavenie nových kognitívnych symptómov alebo zhoršenie existujúcich kognitívnych symptómov. U pacientov, ktorí zaznamenanú zhoršenie kognitívnych symptómov sa zvyčajne objavia nové mozgové poškodenia. Je potrebné všimnúť si, že existuje iba veľmi malá súvislosť medzi stupňom fyzickej spôsobilosti a stupňom kognitívnej poruchy. Výsledkom je, že osoba s výraznými fyzickými symptómami (problémy s chodením, koordináciou, poruchou vizuálneho alebo hmatového vnímania, dysfunkciou čriev alebo močového mechúra) nemusí zaznamenať kognitívne problémy, ale osoba s navonok sa prejavujúcimi symptómami fyzickej nespôsobilosti môže mat výrazné kognitívne problémy. Akútne zhoršenie fyzických symptómov však nemusí ovplyvniť kognitívne funkcie a naopak.

Ako sa vyrovnať s kognitívnou poruchou

Väčšina pacientov kompenzuje problémy s pamäťou tak, že sa viac spolieha na vizuálne podnety ako odkazy na lístkoch, kalendáre, diáre a organizéry. Elektronický organizér ako Palm Pilot alebo magnetofón sú tiež veľmi nápomocné. Vypracúvanie zoznamov s cieľom zorganizovať a stanoviť priority informácií, schôdzok, úloh a iných podrobností pomôže pri spomínaní si. Je dôležité odškrtávať vybavené položky. Nie je nič zlé na tom, ak takýto pacient požiada príbuzných a blízkych, aby mu zatelefonovali a pripomenuli blížiace sa stretnutia alebo akcie. Nápomocné je aj cvičenie pamäti – čítanie novín a kníh, hranie kariet, krížovky, puzzle, stimulujúca konverzácia. V prípade ľudí, ktorí majú problémy s pamäťou a sústredením sa je lepšie robiť viacero vecí naraz. Pri úlohách, ktoré vyžadujú veľké sústredenie sa snažte vyhnúť hlučnému alebo rušivému prostrediu. Pre ľudí s SM, ktorí majú vážnejšie kognitívne problémy sú vo väčšine lekárskych centier dostupné tréningové kognitívne programy na zlepšenie pamäti. Tieto programy zvyčajne vedú rehabilitační odborníci, vrátane klinických neuropsychológov, logopédov a ergoterapeutov.

Lieky určené na prevenciu vzniku kognitívnych porúch pri skleróze multiplex

Alternatívny prístup je prevencia vzniku kognitívnych problémov v prípade pacientov so sklerózou multiplex. Ako sme uviedli vyššie, pacienti s väčším množstvom mozgových lézií majú častejšie kognitívne problémy. Okrem toho u pacientov so sklerózou multiplex, u ktorých pribúda množstvo lézií sa kognitívne symptómy zhoršujú. Je jasné, že lieky predchádzajúce alebo spomaľujúce prítomnosť nových mozgových lézií môžu tiež pozitívne ovplyvniť kognitívnu dysfunkciu. Existujú liečivá overené FDA na liečbu sclerosis multiplex: interferón beta 1a, interferón beta 1b a glatiramer acetát. Tieto lieky fungujú tak, že pozmenia imunitný systém organizmu s cieľom predísť alebo znížiť zhoršenie sklerózy multiplex. Výsledky rôznych štúdií dokázali, že pacienti, ktorým boli podávané interferóny, zaznamenali menej kognitívnych porúch, ako pacienti, ktorým bol podávaný placebo liek. Naopak testy s liečivom glatiramer acetát nepreukázali žiaden vplyv na kognitívne funkcie.

Záver

Približne polovica pacientov so sklerózou multiplex trpí nejakou formou kognitívnej poruchy, predovšetkým v oblasti sústredenia sa, pamätania a riešenia problémov. Primárnou príčinou kognitívnej poruchy je nárast lézií v mozgu pri skleróze multiplex. U väčšiny pacientov sú problémy menej závažné, a môžu byt kompenzované zmenami v domácom a pracovnom prostredí. Vážnejšie kognitívne problémy je možné riešiť prostredníctvom tréningových kognitívnych programov. Kognitívne dysfunkcie sa môžu objaviť na začiatku choroby, ale nie je to nevyhnutné. Diagnostikovanie kognitívnej dysfunkcie zvyčajne vykonáva klinický neuropsychológ. Overená liečba kognitívnej dysfunkcie pomocou liekov zatiaľ nie je dostupná, i keď v súčasnosti prebieha testovanie liekov. Prevencia kognitívnej dysfunkcie je možná prostredníctvom liečby, ktorá pozmení imunitný systém organizmu s cieľom predísť vzniku lézií v mozgu pri skleróze multiplex. Ak máte sklerózu multiplex a začínajú sa u vás prejavovať kognitívne problémy, je dôležité konzultovať zdravotný stav s vašim lekárom.

Spracované podľa www.healthology.com