Psoriatik s čistou kožou? Dnes už je to možné!

Na Slovensku navštívi ročne ambulancie dermatológov vyše 60-tisíc pacientov so psoriázou. Každý z nich do ambulancie prichádza s vierou, že sa príznaky jeho ochorenia podarí zlepšiť. V súčasnom období je na Slovensku v procese registrácie nová biologická liečba.
Klinické štúdie hovoria o úspešnosti liečby dosahujúcej odpoveď PASI (Psoriasis Area Severity Index) 90 a 100, teda úrovne takmer čistej až čistej kože.

Čo je Psoriasis Area Severity Index?

V roku 1978 dermatológovia T. Frederiksson a F. Pettersson publikovali štúdiu, v ktorej definovali PASI a vytvorili tak štandard pri posudzovaní závažnosti psoriázy a úspešnosti jej liečby. Index PASI popisuje percentuálnu mieru postihnutia kože, pričom tzv. odpoveď PASI označuje mieru vymiznutia príznakov psoriázy ako je začervenanie, zhrubnutie a olupovanie lézií. Na začiatku liečby má pacient postihnutie na určitej závažnej úrovni. Po nasadení liečby sa sleduje, do akej miery príznaky psoriázy vymiznú, napríklad odpoveď PASI 75 znamená 75% redukciu indexu PASI (75% zlepšenie príznakov) v porovnaní so stavom pred liečbou.


Prečítajte si aj tento článok o biologickej liečbe:

Biologická zbraň proti psoriáze

Cieľ: PASI 100

Historicky, dosiahnutie odpovede PASI 75 bolo cieľom terapie pri psoriáze a v dôsledku toho toto opatrenie bolo pravidelne používané ako hlavný parameter úspešnosti lieku pri klinických skúškach. Dnes sa medicína zameriava na dosiahnutie úrovne PASI 90 až 100, čiže zlepšenie o 90 až 100% v porovnaní so stavom pred liečbou. Preložené do reči pacienta: zápalové psoriatické ložiská úplne alebo takmer úplne vymiznú. Výsledky ukazujú, že to nie je nemožné. S najnovšou biologickou liečbou môžu ložiská psoriázy takmer úplne až úplne vymiznúť.

V Januári 2015 európska lieková agentúra schválila najnovšiu inovatívnu biologickú liečbu pacientov so stredne závažnou až závažnou formou ložiskovej psoriázy. Toto schválenie vychádzalo aj z výsledkov posledných klinických skúšaní, ktoré preukázali rýchle dosiahnutie odpovede PASI 90/PASI 100, čiže takmer čistá až čistá koža u pacientov so psoriázou už v 12 či 16 týždni liečby. Táto účinnosť pretrváva viac ako 52 týždňov. Európska lieková agentúra (EMA) považuje odpoveď PASI90/PASI 100 – takmer čistá až čistá koža za dôležité meradlo úspešnosti liečby a ako optimálny liečebný cieľ pre pacientov.

125 miliónov

Psoriáza sprevádza ľudstvo tisícročia. Kožné ochorenia patria k stigmatizujúcim, v minulosti boli ľudia s ochoreniami kože neraz vyháňaní za mesto alebo liečení vskutku ohavnými spôsobmi. Psoriáza je časté, dedične podmienené, chronické, opakujúce sa imunitné ochorenie, ktoré sa nedá úplne vyliečiť, ale jeho prejavy sa dajú výrazne potlačiť. Postihuje až 3% svetovej populácie, alebo viac ako 125 miliónov ľudí.

Na vzniku prejavov psoriázy majú významný podiel vonkajšie a vnútorné faktory (napr. infekcie, zápalové kožné choroby, hormonálne vplyvy, nesprávna životospráva, fyzikálne a chemické vplyvy a iné závažné celkové ochorenia ale aj niektoré bežne používané lieky, ktoré vyvolajú prejavy psoriázy u pacientov so skrytou (neprejavujúcou sa) formou ochorenia. Naopak faktory ako ultrafialové žiarenie, slnečné podnebie spojené s kúpeľom v mori, prípadne gravidita pôsobia na psoriázu utlmujúco.

Typické sú ostro ohraničené, červené, sčasti svrbiace, vyvýšené ložiská, ktoré sú pokryté striebristo bielymi ľahko sa olupujúcimi šupinami spojené i s bolestivosťou. Postihnutie kože siaha od jednotlivých ložísk na tých stranách veľkých kĺbov, ktoré sa často napínajú, až po postihnutie celej kože. Okrem kože môžu byt postihnuté aj sliznice, kĺby a nechty.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO v roku 2014 zaradila psoriázu na 67. celosvetovom valnom zhromaždení medzi závažné chronické neprenosné ochorenia. Predpokladá sa, že na Slovensku je vyše 150 tisíc ľudí postihnutých psoriázou, podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa ročne lieči v dermatovenerologických ambulanciách približne tretina psoriatikov, pričom NCZI na svojich webových stránkach uvádza čísla na úrovni 61 – 62 tisíc pacientov (v rokoch 2012 – 2013).

Od múmie po Mŕtve more

Psora – to je slovo, ktoré používali v antike Gréci na označenie slova svrbieť. A pri podrobnom medicínskom výskume múmií sa už našli stopy po kožnom ochorení, ktoré dnes poznáme ako psoriáza. O liečbu tohto ochorenia sa pokúšal aj otec medicíny Hippokrates, ktorý odporúčal ložiská natierať dechtom s lokálnou aplikáciou arzénu. Ďalší z nestorov medicíny, rímsky lekár Galén ako prvý hovoril o psoriáze a na jej liečbu odporúčal aj vývar zo zmije.

Lekárska veda sa dostala naplno k slovu v 19. storočí. Parížsky lekár Jean-Louis Ailbert na začiatku storočia klasifikoval kožné ochorenia, anglický doktor Rober Willan ako prvý špecifikoval presný klinický obraz psoriázy v roku 1809. A viedenský lekár Ferdinand von Hebra, zakladateľ modernej dermatológie na základe presného klinického popisu definitívne odlíšil psoriázu od lepry v roku 1841. Trvalo však ešte viac než 100 rokov, kým sa psoriáza definovala ako autoimunitné ochorenie. Koniec minulého storočia sprevádzali prevratné objavy v genetike, v rámci odhaľovania ľudského genómu sa podarilo identifikovať aj gény, ktoré sú zodpovedné za imunitné poruchy vedúce k možnému prepuknutiu psoriázy ako ochorenia.

Liečba

Psoriáza bola dlhé storočia stigmatizovaná, často ju zamieňali s malomocenstvom. Za príčinu vzniku sa považovala zlá výživa, ochorenie krvi, nefunkčné trávenie, zlá hygiena i boží trest za hriechy. A „liečba“ bola často veľmi zapáchajúca: mačacie a psie výkaly, husací olej, spermie, cibuľa zmiešaná s morskou soľou, moč, sírnaté kúpele, dokonca zábaly, ktoré obsahovali ortuť.

V 20. storočí sa na liečbu psoriázy začali využívať terapie, ktoré sú dodnes štandardom. V zásade sa dnes na liečbu psoriázy využívajú štyri základné cesty, ktoré závisia od stupňa postihnutia. Buď je to lokálna liečba, pri ktorej sa na kožu priamo aplikujú masti, ďalej fototerapia, pri ktorej ide o využitie ultrafialového svetla a jeho liečebných účinkov, systémová liečba (tabletková alebo injekčná), ktorá sa zameriava na imunitný systém ako celok. Snahou je objavovať a prinášať stále účinnejšie, cielenejšie terapie, pri ktorých ide o čo najpresnejšie zasahovanie rôznych úrovní kaskády imunitných dejov v cieľových štruktúrach bez poškodenia zdravých tkanív. Najnovšou liečbou v tomto smere je biologická liečba, ktorá sa v ostatných rokoch významným spôsobom rozvíja nielen v kožnom lekárstve ale vo viacerých oblastiach medicíny, najmä v súvislosti s imunitnými ochoreniami.


Prečítajte si aj tento článok:

Biologická zbraň proti psoriáze

Literatúra

- **O psoriáze** - **História psoriázy:** - https://psoriasis.org/ - Ines Brajac and Franjo Gruber (2012). History of Psoriasis, Psoriasis - A Systemic Disease, Dr. Jose O' Daly (Ed.), ISBN: 978-953-51-0281-6, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/books/psoriasis-asystemic-disease/psoriasis-history-definition-and-treatment-through-centuries - **PASI:** - http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/13554/DRM2005210003194.PDF - **Liečba:** - European Medicines Agency (EMA) Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Guidelines on clinical investigation of medicinal products indicated for the treatment of psoriasis. 2004. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en\_GB/document\_library/Scientific\_guideline/2009/09/WC500003329.pdf Accessed February 9, 2015 - **Psoriáza na Slovensku:** - Národné centrum zdravotníckych informácií - http://www.nczisk.sk