Neodpustené krivdy, nevyjasnené vzťahy, nezodpovedané otázky - čo spôsobujú nášmu telu a psychike?

Odpustenie je základom spoločnosti. Jeho opakom môže byť nekonečný, bludný kruh pomsty a hnevu, čo nie je zrovna najlepší recept na dlhý a šťastný život. História nám ukazuje dopad týchto aspektov v rôznych bojoch, nenávisti a konfliktoch. Nie je ťažké uvedomiť si vplyvy takéhoto správania na spoločnosť. Ako pôsobí na naše vzťahy a život?

Hnev Zdroj foto: Shutterstock.com

Neodpustené krivdy a zášť

Psychológia hovorí o neodpustení ako o udržovaní zášti či nevraživosti a hľadaní pomsty. Vysvetľuje, že neodpustenie má aj negatívny vplyv na naše zdravie. Je kombináciou zadržaných (alebo odložených) negatívnych emócií. Patrí sme zatrpknutosť, hnev, nenávisť, strach, nevraživosť voči tomu, kto nám ublížil.


Pozrite sa aj:

Negatívna autosugescia: Zbavte sa negatívneho programovania svojej mysle

Vplyv zášte na organizmus

Zášť je zároveň vnímaná ako stresová reakcia – tá má potom na nás potenciálne zdravotné odpady. Vo výskumoch sa preukázal súvis medzi zadržiavaním odpustenia a nevraživosti voči iným s vyšším výskytom srdcovo-cievnych chorôb, zvýšeného krvného tlaku, žalúdočných vredov, problémov s chrbticou, bolestí hlavy či rôznych iných chronických problémov.

Vplyv zášte na psychiku

Neodpustenie nás drží doslova vo vnútornom strese. Produkuje intenzívne negatívne emócie a s tým spojené telesné reakcie. Zloženie krvi ľudí, ktorí sú chronicky neschopní odpustiť, je obdobné ako u ľudí v strese. Podporovanie zášte, nevraživosti a neodpustenia je pre nás teda v celkovom ohľade zlé. Nehovoríme tu však o obetiach rôznych tráum, trestných činov a podobných udalostí. Odborníci sa zhodujú na tom, že nikto by nemal byť nútený odpustiť. Týmto spôsobom by sa iba viac podporila trauma obete. Ale ak sme do istej miery schopní prirodzene odpustiť a uvoľniť svoju nevraživosť, môže to byť pre nás prínosom. Nie je to teda len niečo, čo robíme pre druhých, ale najmä pre nás samých, ak sme na to pripravení.

V rámci neodpustenia sme ako keby uväznení v negatívnych emóciách, prežívame zvýšený stres tým, že to v sebe všetko akoby dokola „prežúvame“. Odpustenie preto pôsobí ako cesta ku zníženiu stresu. A nielen to: odpustenie takisto redukuje negatívne myšlienky, emócie, prežívanie a správanie voči ubližujúcemu, a zároveň zvyšuje naše pozitívne emócie a schopnosti: napríklad empatiu, súcit a nádej.

Psychologická stránka odpustenia v náboženstvách

Odpustenie je dôležitým bodom aj v náboženstvách. Má dva aspekty: odpustenie iným, ale na druhej strane aj prijatie odpustenia od Boha. Spája sa tým odpustenie prijaté (od Boha, vnútorne zažité, skúsenostné) so schopnosťou a ochotou odpustiť iným (bolo mi odpustené, viem odpustiť aj ja.) Možnosť a schopnosť prijímať odpustenie od Boha zvyšuje schopnosť odpúšťať iným, prejavovať bezpodmienečné odpustenie a byť menej závislý na prejave ospravedlnenia od ubližujúcich. Dôvera v toto vnútorne zažitého zmýšľanie nás teda podporuje, aby sme odpustili iným aj bez očakávania kompenzácie z ich strany.

Vo všeobecnosti sa ukazuje, že tí, ktorí sú schopní odpúšťať, zažívajú celkovú životnú pohodu, osobný komfort, nízku úroveň depresií, telesných problémov a vyššiu spokojnosť so životom.

Existujú dva druhy odpustenia:

  1. prvým je bezpodmienečné odpustenie,
  2. druhé je odpustenie vtedy, ak druhá strana prejaví ľútosť, ospravedlní sa alebo za svoj čin pyká.

Výhodnejšie je pre nás však bezpodmienečné odpustenie, ktoré prináša vyššiu úroveň spokojnosti a komfortu, ako odpustenie závislé na prosbe o odpustenie či inej kompenzácii. V tomto, druhom prípade, sme závislí na správaní toho, kto nám ublížil. Má nad nami väčšiu kontrolu, tým ako a či sa rozhodne konať (ospravedlniť sa) alebo nie. Dôležité je uvedomiť si, že neodpustenie spúšťa kolobeh túžby po pomste. Zážitok odpustenia môže spustiť opačný proces – kolobeh schopnosti odpúšťať. Poeticky vyjadrené – odpustenie môže byť dar pre nás samých, ale aj pre iných a naše okolie.

Nevyjasnené vzťahy a nevyriešené otázky

Majú negatívny vplyv hlavne na vzťahy samotné. Nevypovedané záležitosti nezmiznú len tak. Potrebujeme cez ne prejsť a vyriešiť ich. Či už problémy pramenia zo sklamania sa v minulých či súčasných vzťahoch, nemali by sme byť ich otrokmi. Chýb sme sa mohli dopustiť my alebo tí druhí. Obaja sa potýkame s pocitmi nevraživosti a hnevu – s pocitmi, ktoré neboli vyjadrené. Občas sa môže zdať, že nám druhá strana odpustila, ale my stále cítime pocit viny. Alebo sa nám dotyčný človek ospravedlnil, ale niečo v nás stále žije a hryzie naše podvedomie.

Vplyv na organizmus

Ak si odmietate dané problémy s druhou stranou vysvetliť, tak naše nevyslovené, nevyjadrené, v nás zadržané pocity môžu prejsť až do rôznych negatívnych reakcií nášho tela či psychiky: depresia, úzkosť, rôzne psychosomatické prejavy ako bolesti hlavy, vredy a podobne.

Vplyv na psychiku

Nevyriešené vzťahy z minulosti môžu mať na negatívny dopad na naše súčasné vzťahy: môžeme cítiť nedôveru k iným, pocity viny (pri neospravedlnení sa), výčitky s negatívnym postojom k sebe samému. Krivdy, nevyjasnené a problematické vzťahy nás môžu uviesť do sociálnej izolácie, môžu spôsobiť eróziu iných našich vzťahov, topenie sa v nenávisti, v pocite, že my sme obeťou nespravodlivosti. Práve schopnosť postaviť sa priamo týmto otázkam, nevyriešeným vzťahom či problémom s inými, schopnosť zodpovedať ich, vyhľadať dotyčného človeka alebo si nájsť terapeuta, vám môžu pomôcť porozumieť si, odpustiť sebe či druhým a oslobodiť sa od negatívnych emócií.

Niektoré naše vzťahy, súčasné alebo minulé, v nás mohli zanechať jazvy a my sa cez ne nedokážeme len tak preniesť. V tomto smere je vhodné vyhľadať profesionálne poradenstvo či terapiu a prejsť k efektívnemu vyjadreniu, ktoré nás privedie ku schopnosti odpustiť.

Vyriešenie vzťahov, odpustenie, vyjadrenie krívd, hnevu, potlačených emócií k sebe či k iným a ospravedlnenie majú samozrejme pozitívne efekty: priamy vplyv na telo, hlavne na imunitný systém, obnova psychických zdrojov a síl prostredníctvom vzniknutých pozitívnych vnútorných stavov, zlepšenie nálady a tým motivácia k zdravému spôsobu správania a života, nárast sociálnej orientácie a vzťahov.


Pozrite sa aj na tento článok:

Negatívna autosugescia: Zbavte sa negatívneho programovania svojej mysle