Ako si vybrať terapeuta a správny druh terapie? Radí psychológ

Občas sa každý z nás dostane do situácie, kedy sa borí s rôznymi problémami. Niekedy sa nimi cítime zavalení. Môžu to byť rôzne osobné a vzťahové problémy: stres, problémy s alkoholom/drogami, depresie, pocit vyhorenia, strata povolania, vzťahové problémy, rozpadajúce sa manželstvo, smrť blízkeho človeka, pocit osamelosti, strata zmyslu života, rôzne obsesie, psychické problémy rôzneho druhu a podobne.

Psychoterapeut Zdroj foto: Shutterstock.com

Tlak týchto problémov môže byť v našom živote tak silný, že nás brzdí, blokuje alebo úplne "vypína." V takýchto chvíľach potrebujeme pomoc zvonku, odborníka, ktorý nám pomôže prekonať náš problém a nabehnúť späť do života.


Prečítajte si aj:

Ako sa vyrovnať so smrťou blízkeho človeka?

Psychológia

Za relatívne krátke obdobie svojho fungovania ako samostatná vedná disciplína sa snažila hľadať cesty či spôsoby, ako tieto problémy človeka riešiť. Vytvorila techniky, metódy, teórie, spôsoby prístupu k rôznym problémom. Vo všeobecnosti sa nazýva odborná pomoc pri psychických ťažkostiach psychoterapia - liečba psychiky. Je to akýsi postup opravy alebo zmeny stavu nášho myslenia.

Cieľ psychoterapie

Je to buď odstránenie „negatívnych“ symptómov klienta, ale aj poznávanie seba samého a nácvik nových zručností fungovania voči sebe a svojmu okoliu alebo hlbšia osobnostná práca psychoterapeuta s klientom pri porozumení a zmene jeho vzťahov k sebe, k sociálnemu prostrediu, prístupu k životu a riešeniu životných problémov, často spojená s hlbšou analýzou seba, svojich zážitkov, konfliktov.

Psychoterapeut

Psychoterapeut je odborník, zameraný na liečbu problémov psychiky, duše a vnútra človeka. Je trénovaný vo vykonávaní terapeutickej činnosti teoretickým a praktickým štúdiom v inštitúcii, ktorá oficiálne ponúka výcvik v psychoterapii. Terapeutických smerov je viacero. Súvisí to s rôznym videním sveta, vnímaním toho, čo je dôležité v živote človeka a čo je treba na jeho uzdravenie.

Ako nájsť vhodného psychoterapeuta?

Psychoterapeuta môžeme v dnešnej dobe nájsť rôznymi spôsobmi: môžeme sa informovať u svojho lekára, známych, v zozname psychoterapeutov, psychoterapeuti majú svoje stránky na internete (vyhľadanie podľa Psychoterapeut/Psychoterapia plus bydlisko/mesto). Psychoterapeut nás telefonicky či mailom určite ďalej usmerní podľa popisovaných problémov, ako postupovať, čo robiť, na koho sa obrátiť.

Všetko dôležité počas úvodného rozhovoru

Počas úvodného stretnutia s psychoterapeutom je klient oboznámený s podmienkami práce: finančná oblasť, časové hľadisko, spôsob práce – všetky dôležité „technické“ detaily. Vysvetlí mu aj formu práce z hľadiska obsahu – zvyčajne je to práca liečebným rozhovorom, môžu to byť však aj rôzne aktivity, práca s telom (bodytherapy), pohybová terapia a podobne. Základné smery psychoterapie

Cieľom psychoterapie je pomoc klientovi. Akokoľvek sa pracuje, toto je vždy cieľ.

Psychoterapia môže mať v našom živote takú zásadnú úlohu, že nám zážitok z nej zmení život od základu. Psychoterapeuti sa zvyčajne orientujú na určité teórie psychoterapie – jednu či viacero. Teória pomáha psychoterapeutovi porozumieť klientovým myšlienkovým procesom a smerovať ho k vyliečeniu.

Smery podľa ich teórií môžeme rozdeliť na 5 kategórií:

  1. Psychoanalýza a psychodynamické terapie: Snaží sa zmeniť problémové správanie, pocity, myšlienky u klienta takým spôsobom, že sa zameriava na ich „nevedomý“ význam a motiváciu. To znamená, že odhaľuje korene, to skryté, nevedomé v človeku a tým ho zbavuje problému, napätia, konfliktu. Pracuje sa hlavne individuálne, dôležitý je vzťah medzi terapeutom a klientom. Klient sa prostredníctvom práce s terapeutom učí poznávať sám seba, skúmať sám seba.

2. Behaviorálna terapia: Slovo behavior je z anglického výrazu správanie. Tento prístup je veľmi „prakticky“ zameraný. Vraví, že pre človeka je v živote dôležité učenie (vo všeobecnosti) – pri vývine vhodného, nevhodného, normálneho aj abnormálneho správania je veľmi dôležité učenie (ako sa správať, konať, fungovať, reagovať a podobne). A ako je možné sa napríklad nevhodné (v tomto prípade problémové) správanie naučiť, je možné sa ho odučiť. Centrom práce v terapii je preto učenie sa novým formám správania (šité na mieru daného klienta), čo má pomôcť klientovi začať riešiť svoj život a problémy efektívne, zvládať stres, uvoľniť sa. Patrí sem aj kognitívne behaviorálna terapia – v krátkosti kognícia ako poznávacia časť v človeku (myšlienky, „rozum“) a behaviorálna – časť správania sa. Terapia sa teda zameriava rovnako aj na zmenu správania (zmenu správania učením sa nových zručností) aj na „analýzu myšlienok“, porozumenie ich vplyvu na správanie sa a pocity, ich kontrolu a zmenu k pozitívnemu. Takto sa klient stáva znova pánom vo svojom dome – vo svojom vnútri.

3. Kognitívna terapia: Tento smer sa zameriava najmä na to, čo si klient myslí, nie na to, čo robí. Myšlienky ovplyvňujú to, čo robíme a ako sa cítime. Ak zmeníme svoje myšlienky prácou, ktorú nastaví psychoterapeut pre daného klienta, tak sa touto prácou zmení aj to, ako sa klient cíti a čo robí. Je to ako vstup do strojovne a práve tam sa deje celá psychoterapeutická práca – v tom a s tým, čo to všetko poháňa (pociťovanie aj správanie). Aj tu sa má stať klient vlastným pánom, pánom svojho myslenia, vedomia, ktoré ovplyvňuje zásadným spôsobom všetky ostatné prvky v človeku.

4. Humanistická terapia: Humanistická z toho dôvodu, lebo je zameraná na rešpekt ku klientovi, neposkytuje rôzne interpretácie a špeciálne vedenie. Do tohto smeru s zaradujú terapie ako Na osobu/klienta zameraná psychoterapia (PCA) - používa svoje „metódy“ ako empatiu, akceptáciu, bezpodmienečné prijatie klienta. Klienta vníma ako schopného nájsť svoje vlastné riešenie, silu v sebe, hľadať riešenia v sebe, porozumieť sa a postaviť sa na nohy. Aj tu, ako v iných terapiách, sa má stať klient predovšetkým svojim pánom, tým, kto sa naučí orientovať sa v sebe, stane sa akoby vlastným terapeutom ďalej v živote, ktorý sa naučí nielen vyriešiť daný životný problém, ale naučí sa zvládať svoj život celkovo – na kvalitnej úrovni prežívania a žitia. Geštalt terapia – kladie dôraz na „celistvosť“, na naučenie sa žiť tu a teraz, byť si viac vedomý sám seba a na základe týchto zážitkov a zručností prijať zodpovednosť za svoje správanie a život, dokonca s ochotou a chuťou (aj si to užívať) - a existenciálna terapia – tá je zameraná na slobodnú vôľu človeka, hľadanie „zmyslu“ pre daného klienta, schopnosť sebaurčovania.

5. Integratívne a holistické terapie: Tieto smery sa pri svojej práci nesústreďujú na jeden smer/teóriu, ale vyberajú si zo všetkých smerov tie prvky/metódy, ktoré potom pri práci používajú podľa potreby klienta.

Týmto sa výpočet smerov nekončí, je ich veľké množstvo, ale cieľom každého z nich je pomôcť klientovi, aby sa cítil lepšie a bol spokojnejší so svojím životom. To je zároveň aj hlavným rozpoznávacím znakom efektívnosti terapie – klient by mal pociťovať pomoc a úľavu, hoci nie úplne a totálne, nakoľko ide o proces a problém sa tiež vyvíjal dlhšiu dobu.

Psychoterapia je zásadnou liečbou pri rôznych psychických ochoreniach a problémoch človeka, osobitne človeka v modernej dobe a mala by sa preto „bežne“ vnímať ako ktorákoľvek zdravotnícka profesia. Je treba prekonať predsudky.

Psychoterapeuta si tiež vyberáme podľa istých našich sympatií a pocitu zmysluplnosti práce v terapii či podľa vlastnej spokojnosti. V prípade, že nám terapia s daným terapeutom celkom nesedí, je možné sa slušne porozprávať aj o iných možnostiach a hľadať pomoc u iného terapeuta. Psychoterapeuti majú voči tomu porozumenie a môžu klientovi dokonca aj odporučiť niekoho iného, kto sa na jeho problém tiež sústreďuje.


Prečítajte si aj tento článok:

Ako sa vyrovnať so smrťou blízkeho človeka?