Zoznam vôd určených na kúpanie pre sezónu 2018

Za kúpaciu sezónu sa na Slovensku považuje obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Prevádzky kúpalísk a vodných plôch sú však často ovplyvnené stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti.

Najbezpečnejšie je kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách, ktorých kvalita je monitorovaná orgánmi verejného zdravotníctva. Treba navštevovať kúpaliská s povolenou prevádzkou, pred ich návštevou je dôležité informovať sa o ich aktuálnom stave.

Rekreačné kúpanie budú počas kúpacej sezóny 2018 poskytovať sezónne umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.

Prevádzka prírodných aj umelých kúpalísk je podmienená vydaním kladného rozhodnutia miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva („RÚVZ") na základe ohliadky stavu zariadenia, predloženia prevádzkového poriadku a dokladovania vyhovujúcej kvality vody na kúpanie. Prevádzkovateľ je povinný počas sezóny plniť povinnosti, ktoré mu stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení a vyhláška č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky č. 397/2013 Z. z.

Kontrolu kvality vody na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou zabezpečujú miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú monitorovať len orientačne (jedenkrát, max. trikrát za kúpaciu sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie).


Prečítajte si tiež:

Týchto 15 pravidiel treba pri vode dodržiavať!


Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2018:

BA kraj: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá -

BB kraj: Ružiná pri obci Divín, Ružiná pri obci Ružiná, Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Richňavské jazero

KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero

PO kraj: Veľká Domaša - Tíšava, Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá pláž, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Nová Kelča - poloostrov KRYM

TN kraj: Zelená voda - Nové mesto nad Váhom

TT kraj: Šulianske jazero, RO Kunovská priehrada Sobotište

ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

Zatvorené z dôvodu rekonštrukcie bolo v minulej sezóne a tiež zostane aj túto kúpaciu sezónu Dolno Hodrušské jazero.

Za vodu určenú na kúpanie sa považujú najvýznamnejšie prírodné vodné plochy na Slovensku s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou). Ich zaradenie do zoznamu vôd určených na kúpanie a monitorovanie ich stavu každoročne prebieha v súlade s požiadavkami Európskej komisie.

Ku 12.6.2018 bola RÚVZ schválená prevádzka 4 prírodných kúpalísk:

BA kraj: Zlaté Piesky, Slnečné Jazerá – Senec

BB kraj: Teplý vrch - Pláž Ormet

PO kraj: Veľká Domaša – Valkov

Ako prírodné kúpaliská označujeme tie prírodné vodné plochy, ktoré majú organizovanú rekreáciu (s prevádzkovateľom), svojím vybavením a prevádzkou spĺňajú požiadavky platných predpisov.

V štádiu príprav a schvaľovania prevádzky bolo ďalších 7 prírodných kúpalísk:

BB kraj: Ružiná pri obci Divín, Ružiná pri obci Ružiná, Teplý vrch – Pláž Drieňok

KE kraj: Vinianske Jazero, Zemplínska Šírava - Hôrka, Zemplínska Šírava – Medvedia Hora

ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených prírodných kúpalísk aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

BA kraj: Rusovce – Candell, Čunovo

BB kraj: Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero

KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín

NR kraj: APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou v okrese Gelnica (Jazero Úhorná, Ružín, Turzovské jazero). Na vodných nádržiach Lipovina, Bátovce bola zistená znížená priehľadnosť vody, zvýšená farba a celkový fosfor. Je však dôležité podotknúť, že nie v každom prípade zistenej nevyhovujúcej kvality vody (napríklad znížená priehľadnosť) hrozí akútne poškodenie zdravia verejnosti a je nevyhnutné vydať zákaz kúpania. Dôvodom na vydanie zákazu kúpania je nevyhovujúca kvalita vody v zdravotne významných, najmä mikrobiologických a biologických ukazovateľoch.

Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj na nasledujúcich lokalitách, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícií:

BA kraj: Malé Leváre, Plavecký Štvrtok

BB kraj: Banská Bystrica, plážové kúpalisko - jazero

NR kraj: Vodná nádrž Duchonka

Celkovo bude počas kúpacej sezóny 2018 monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie, ku ktorým ďalej uvádzame:

Prevádzka prírodného kúpaliska Kuchajda sa schvaľuje na základe podanej žiadosti. Odber vzorky vody bol plánovaný na dňa 12.6.2018.

Oravská priehrada nie je vyhlásená za vodu určenú na kúpanie. Vzorky vody na kúpanie sa odoberajú na obvyklých miestach pri autokempingoch (ATC Slanica, ATC Stará Hora, ATC Prístav, Námestovo - Nábrežie a ATC JAMI). Prevádzkovatelia ATC žiadali v kúpacej sezóne 2018 len o súhlas k prevádzkovaniu plôch a vybavenosti ATC.

V okolí Šulianskeho jazera sú vybudované chatky rekreantov, v niektorých z nich aj trvale bývajú. Pláže nemajú prevádzkovateľa a nie sú vybudované ani zariadenia na osobnú hygienu.

Plážové kúpalisko JAZERO, Košice nebude v kúpacej sezóne 2018 prevádzkované ako prírodné kúpalisko. MČ Košice Nad Jazerom sa bude starať o areál kúpaliska tak ako po minulé roky, avšak nebude vyberať vstupné a nebude zabezpečovať dozor nad kúpajúcimi sa návštevníkmi. Mesto Košice pokračuje v projekte na zlepšenie kvality vody. Kvalita vody z predsezónneho vzorkovania vyhovuje na kúpanie vo všetkých testovaných ukazovateľoch okrem priehľadnosti, ktorá sa pohybuje od 50 do 80 cm.

Kvalita vody nebude sledovaná vo vodných nádržiach Jelenec, Vráble a štrkovisko Veľký Cetín. Vodné plochy neboli vybudované k rekreácii, ale k iným účelom ako hospodárske nádrže pre chov rýb a závlahy, ťažbu štrku a podobne. Vyššie uvedené lokality v okrese Nitra vykazujú nedostatky vo vybavenosti, ako aj v kvalite vody.

Rekreačná oblasť Kunovská priehrada Sobotište, ktorá bola zatvorená z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác a vypustenia vody z VN, bola zaradená do zoznamu vôd určených na kúpanie 2018. Vzhľadom na poveternostné podmienky a horúčavy je v priehrade ešte nedostatočné množstvo vody na kúpanie a predsezónne vzorkovanie, t. j. odber vzorky vody na kontrolu kvality bude vykonaný v 25. týždni. Prevádzkovateľ do dnešného dňa nepožiadal o zahájenie prevádzky.

Základné parametre vodnej nádrže Ružín v okrese Gelnica sú v porovnaní s minulým rokom nezmenené. Vodná nádrž je okrem individuálnej chatovej rekreácie a vodnolyžiarskych športov využívaná prevažne rybármi s divokým stanovaním. Vzorky vôd sú odoberané podľa aktuálnej situácie na štyroch odberných miestach: v areáli vodného lyžovania, v lokalite chaty Pod skalou, na Hnileckom ramene a na Hornádskom ramene.

Vodná nádrž Ružín v okrese Košice má stále neorganizovanú rekreáciu a kvalita vody vyhovuje na kúpanie. Pozemky okolo vodnej nádrže Ružín (najmä v časti medzi mostom a mólom) sú vo vlastníctve súkromných osôb, ktoré sa o nich veľmi málo starajú. Časť z nich už je aj oplotená. Jediným objektom priamo pri VN, ktorý je určený na podnikateľské účely, je občerstvenie "Bufet - Lodenica Ružín" okolo ktorého sú voľne dostupné trávnaté plochy. Vývoz komunálneho odpadu bude zabezpečovať Obec Košická Belá v týždenných intervaloch. Kosenie trávnatých plôch budú zabezpečovať súkromní vlastníci. Starosta obce zabezpečí osadenie novej informačnej tabule s plážovým profilom do 15.6.2018.

Na oboch plážach Zelenej vody - Nové mesto nad Váhom (Perla a Bolt) bude neorganizovaná rekreácia ako v minulej kúpacej sezóne. Prevádzkovateľ ubytovania pri pláži Bolt však bude zabezpečovať pre návštevníkov pláže zariadenia pre osobnú hygienu, údržbu a upratovanie pláže. Oproti minulému roku nedošlo na plážach k zmenám, čo sa týka rozvoja, udržiava sa jestvujúci stav.

Vodná nádrž Veľká Domaša zostane i počas kúpacej sezóny 2018 bez prevádzkovateľa - s neorganizovanou rekreáciou a kúpaním na vlastnú zodpovednosť. Správca vodnej nádrže ani iný právny subjekt dlhodobo nežiada a ani v rámci pripravenosti na kúpaciu sezónu 2018 nepožiadal o prenájom vodnej plochy na prevádzkovanie prírodného kúpaliska.

Umelé kúpaliská

V priebehu kúpacej sezóny 2018 budú kontrolované letné kúpaliská aj sezónne bazény, ktoré sú počas leta doplnkovou službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne . Ako prvé začínali prevádzku už od mája sezónne termálne kúpaliská, napríkladv Banskobystrickom kraji NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce (od 19.5.2018), Kúpalisko TERMÁL s.r.o. v Dolnej Strehovej (od 18.5.2018), HOLIDAYPARK Kováčová (od 9.5.2018) či Vodný raj Vyhne (od 29.5.2018). Naopak, v prevádzke nebolo k 12.6.2018 ani jedno sezónne letné kúpalisko v okresoch Košice I, Rožňava, Trebišov, Svidník, Ilava, Považská Bystrica, Púchov a Bytča. Z dôvodu nestáleho počasia sa na kúpaliskách v severných regiónoch, tak ako v minulých rokoch začne sezóna až v júli; v týchto dňoch stále ešte prebiehajú na nich prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre zahájenie prevádzky.

Celkovo bude sledovaných 212 umelých kúpalísk s 657 bazénmi, z toho 194 s termálnou vodou a 463 s netermálnou vodou. Povolenie na prevádzku dostalo k 12.6.2018 zatiaľ len 363 bazénov.

Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Len vo vzorkách vôd z bazénov (oddychového I a oddychového II) na termálnom kúpalisku v Komárne je evidované mierne prekročenie medznej hodnoty stanoveného fyzikálno-chemického ukazovateľa kvality vody (konkrétne chemickej spotreby kyslíka), ako dôsledok prirodzeného zloženia termálnej vody, ktorá je napúšťacou vodou pre bazény, resp. slúži na temperovanie bazénov, bez ohrozenia verejného zdravia.

Na niektorých kúpaliskách boli oproti roku 2018 vykonané zmeny a menšie rekonštrukcie:

V areáli kúpaliska TK Štúrovo I bol daný do prevádzky objekt wellness centra vedľa hotela Thermal, s ktorým je prepojený. Taktiež bola vykonaná rekonštrukcia plaveckého bazéna a jeho okolia.

V bazénovej časti kúpaliska TK Podhájska boli asanované objekty toboganu s dojazdovým bazénom a úpravovne vody, na ich mieste bola realizovaná výstavba bazénu s vlnobitím a novou úpravovňou vody.

V plaveckej časti bazénu vTK Tvrdošovce bolo realizované nové dno bazénu.

Na mieste perličkového bazénu v TK Nové Zámky bol vybudovaný nový termálny bazén nepravidelného tvaru s plochou vodnej hladiny cca 220 m2 a vodnými atrakciami (hydromasáž, prevzdušňovanie, chrliče vody). Bazén je napúšťaný termálnou vodou s využitím jestvujúcej strojovne, v ktorej boli osadené technologické zariadenia atrakcií.

V LK v Revúcej sa vykonáva rekonštrukcia bazéna. Predpokladaný termín zahájenia prevádzky kúpaliska bude ku dňu 15.07.2018.

V areáli zariadenia ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove prebieha aj tento rok dostavba tobogánovej haly a výstavba ďalších bazénov.


Detailný prehľad kúpalísk a vodných plôch si môžete pozrieť tu