Rezidentské štúdium prinesie lekárov do regiónov, kde ich je nedostatok

Na Slovensku funguje v praxi 5 rokov a po celom Slovensku pracuje už 128 jeho absolventov. V štúdiu je zaradených 317 účastníkov programu, ministerstvo zdravotníctva aktuálne vyhlasuje možnosť na ďalšie prihlásenie uchádzačov. Urobiť tak môžu do konca septembra prostredníctvom zamestnávateľa na všetkých lekárskych fakultách.

Zistite viac o tom, aké možnosti ponúka rezidentský program

Ministerstvo zdravotníctva robí všetko pre to, aby študenti lekárskych fakúlt mali dostatok informácií o možnostiach, ktoré im ponúka rezidentský program. *„Od januára tohto roka sa zrealizovala séria informačných dní, na ktorých sa okrem medikov zúčastnili aj zástupcovia vzdelávacích ustanovizní, ústavných zdravotníckych zariadení a VÚC,“ *uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

*„Informačné prednášky na spropagovanie rezidentského štúdia sa uskutočnili pre študentov 5. a 6. ročníkov Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine,“ *povedala Monika Jankechová, riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR.

„Ministerstvo zdravotníctva na základe diskusií zo stretnutí zadefinovalo a implementovalo ďalšie opatrenia – napríklad v oblasti možností uplatnenia rezidentov, alternatívu výberu pracovať v ambulancii alebo v ústavnom zariadení po absolvovaní štúdia, zoznam dostupných pracovísk. Zintenzívnilo taktiež spoluprácu s hlavnými odborníkmi MZ SR, zástupcami poskytovateľov či VÚC,“ povedal Miroslav Bdžoch, generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR.

Ďalším krokom na zvýšenie informovanosti o rezidentskom programe je aktivita MZ SR na sociálnej sieti - „Facebook Fun page rezidentského štúdia“, zatiaľ pre špecializačný odbor všeobecné lekárstvo a pediatria, ktorá funguje v praxi od februára.


Prečítajte si tiež:

Čaká nás pokrok v zdravotníctve? Toto sú aktuálne reformy


Rezidentské štúdium rozšírené o špecializácie

Ministerstvo zdravotníctva k nadchádzajúcemu akademickému **roku 2019/20 vytvára 250 rezidentských pozícií pre absolventov medicíny, ako aj lekárov, **ktorí už nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v niektorom so špecializačných odborov v povolaní lekár a sestra.

Iniciálnym cieľom projektu rezidentského štúdia bolo v roku 2014 riešenie nedostatku všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast v primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a uvedený zámer naďalej zostáva najvýznamnejšou prioritou projektu. K ďalším prioritným oblastiam radíme špecializované pracoviská pre deti a dorast a špecializačný odbor psychiatria a detská psychiatria. Lekár sa v súčasnosti môže zaradiť do špecializačného odboru neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína.

Rezidentské štúdium sa k 01. 10. 2019 rozširuje o 8 nasledujúcich špecializácií: rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia, FBLR.

„Rezident po úspešnom ukončení rezidentského štúdia musí u zamestnávateľa odpracovať najmenej 5 rokov, čím sa rieši nedostatkové miesto špecialistu v danom ústavnom zdravotníckom zariadení a teda v uvedenom regióne,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Absolventi rezidentského štúdia majú možnosť výberu vykonávania zdravotníckeho povolania v ambulantnom alebo ústavnom zdravotníckom zariadení.

Ako funguje rezidentské štúdium?

Do rezidentského štúdia má príležitosť vstúpiť absolvent medicíny a tiež zdravotnícky pracovník, ktorý už získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, teda aj za podmienok, že pracovný pomer zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom je uzatvorený na dobu neurčitú.

Tieto zmeny korešpondujú s opatreniami riešiacimi nedostatok zdravotníckych pracovníkov na trhu práce a zároveň regulujú ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. „Upravila sa aj povinnosť vzdelávacej ustanovizne umožniť rezidentovi absolvovanie opravnej špecializačnej skúšky, za podmienok ustanovených v jej študijnom poriadku, bez finančnej sankcie rezidenta. Rovnako sa upravili aj povinnosti rezidenta súvisiace s podmienkami rezidentského štúdia,“ vysvetlila Monika Jankechová, riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR.

Rezort zdravotníctva bude spolupracovať v zaradení rezidentov do rezidentského štúdia s VÚC, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a vzdelávacími ustanovizňami v súlade s východiskovými dátami, ktorými disponuje a tiež je pripravený promptne reagovať na vývoj obsadenosti rezidentských miest.

Ministerstvo zdravotníctva inovuje aj minimálne štandardy vzdelávania v špecializačných odboroch v povolaní lekár:

· úprava minimálneho štandardu a zavedenie doplnkovej špecializačnej prípravy pre špecializačný odbor všeobecné lekárstvo,

· úprava minimálneho štandardu pre špecializačný odbor pediatria.

V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a lekárskymi fakultami iniciujeme aktualizáciu akreditačných spisov pregraduálneho vzdelávania pre študijný odbor všeobecné lekárstvo so zámerom zaradenia tém súvisiacich so všeobecným lekárstvom.


Prečítajte si aj tento článok:

Čaká nás pokrok v zdravotníctve? Toto sú aktuálne reformy