Fóbia

Fóbia je označenie pre nadmerný a neprimeraný strach z konkrétneho objektu či situácie. Fóbia môže byť diagnostikovaná v prípade ak osoba trpí silným strachom z predmetu fóbie a pociťuje strach a úzkosť už len pri pomyslení, že by sa mohla dostať do kontaktu s fobickým objektom či situáciou.
Definícia fóbie ---------------

Mnohí ľudia majú silný strach z najrozličnejších podnetov – môže ísť o rozličné predmetné fóbie (napríklad fóbia z hmyzu, fóbia zo zvierat (psov, hadov, myší), ale aj strach z výšky, fóbia z choroby a podobne. Táto široká paleta možností (predmetom fóbie môže byť v podstate hocičo) viedla niekedy k popísaniu rozličných zvláštnych a ojedinelých fóbií, ktorým pozornosť dodal aj exotický názov v latinčine.

Napriek tomu fóbiu (strach) ako problém nesmieme podceňovať, najmä ak ide oúzkosť viazanú na nejakú častú či nevyhnutnú situáciu alebo objekt (napríklad fóbia z výťahov, či pohyblivých schodov, fóbia dotýkať sa peňazí z obavy z nečistoty a pod.). Fobická porucha (fóbia) môže byť diagnostikovaná v prípade, ak osoba trpí silným strachom z predmetu fóbie, pociťuje strach a úzkosť už len pri pomyslení, že by sa mohla dostať do kontaktu s fobickým objektom či situáciou a snaží sa takémuto podnetu vyhýbať.


Prečítajte si tiež tento článok:

Strach

Príznaky a výskyt fóbie

Fóbia patrí k častým problémom. V epidemiologickej štúdii vybraných úzkostných porúch na dospelej slovenskej populácii (EPIA, Novotný a spol., 2006) uvádzala až polovica participantov nejaký výrazný strach z predmetu či situácie a tendenciu sa fobickému objektu vyhnúť, napriek presvedčeniu o neprimeranosti takejto reakcie. V tabuľke uvádzame percentuálny výskyt jednotlivých fóbií z uvedenej štúdie.

Výskyt fóbie u dospelých obyvateľov Slovenska (1251 participantov)

strach o život a zdravie 18,2_%_
fóbia z výšky 18,1_%_
fóbia z voľne žijúcich zvierat 12,2_%_
fóbia z prírodných javov 11,5_%_
fóbia z hmyzu 10,8_%_
fóbia z iných situácií a objektov 9,3_%_
fóbia zo znečistenia (špiny, infekcií) 8,1_%_
fóbia z uzavretých priestorov 6,1_%_
fóbia z domácich zvierat 4,8_%_
Rizikové faktory fóbie ----------------------

Fóbia z konkrétneho podnetu môže vzniknúť následkom silnej negatívnej udalosti, kde sa podnet vyskytol a ktorá bola sprevádzaná silnou úzkosťou či strachom (napríklad pohryznutie psa, nevoľnosť pri odbere krvi). Následné znovuvyvolávanie a znovuprežívanie udalosti spojené s hodnotením udalosti ako významnej môže posilniť vzťah medzi fobickým podnetom a úzkostnou reakciou.

V mnohých prípadoch ale osoby s fóbiou nezažili nejaký silný nepríjemný zážitok, ktorý by sa spájal s predmetom ich obáv. Pri vzniku fóbie môže ísť o prenesenie reakcie od blízkeho (keď dieťa pozoruje s akým strachom reaguje rodič napr. na psa, či pavúka). Ukazuje sa, že na niektoré podnety (hady, pavúky) sa vytvára fóbia ľahšie, čo môže súvisieť s evolučnými mechanizmami (ide pravdepodobne o typ pohybu, ktorý aktivuje časť mozgu – amygdalu, ktorá vysiela poplašný signál). Fóbia (strach) ľahšie vznikne u citlivých ľudí, ktorí silne emocionálne reagujú a zvyknú sa dlho "spamätávať" z emocionálnej udalosti a tiež u ľudí s niektorou inou úzkostnou poruchou.

Diagnostika fóbie

Diagnostika jednoduchej fóbie je postavená na základe výskytu silného strachu či úzkosti, keď je človek v kontakte s konkrétnym fobickým podnetom, alebo si takýto podnet predstavuje. Pre naplnenie podmienok diagnostiky by mal byť tento strach ťažko potlačiteľný aj napriek uvedomeniu si jeho nadmernosti či neprimeranosti s tendenciou sa vyhýbať situáciám, v ktorých by človek mohol dôjsť do kontaktu s predmetom fóbie.

Test fóbie

Existuje množstvo všeobecných i špecifických dotazníkov, ktoré sa zameriavajú na výskyt príznakov konkrétnych fóbií a ich intenzitu. Nižšie uvádzame dotazník, ktorý bol použitý v slovenskej štúdii EPIA (Novotný a spol., 2006).

Zažili ste za posledných 6 mesiacov strach (fóbiu) z niektorých nasledovných situácií, alebo objektov, tak silný, že sa im vyhýbate, alebo keď sa im nemôžete vyhnúť trpíte silnou úzkosťou?

 • Z domácich zvierat? (napr. psov, mačiek...)
 • Z voľne žijúcich zvierat? (napr. hadov, vtákov, hlodavcov...)
 • Hmyzu? (napr. pavúkov, včiel...)
 • Z uzavretých priestorov? (napr. výťah, kino, obchod, dopravné prostriedky ...)
 • Z výšky?
 • Z prírodných javov? (napr. oheň, búrka, tma ...)
 • O život a zdravie? (choroba, smrť, krv, injekcia...)
 • Zo znečistenia (špiny, infekcií)
 • Z iných situácií či objektov?

Prevencia fóbie

Je ťažko hovoriť o prevencii, fobická reakcia (strach) sa môže vytvoriť aj bez nášho vedomého pričinenia. Reakciu strachu z nejakého podnetu však môžeme posilňovať tým, že si takýto predmet či situáciu neustále pripomíname a zvyšujeme hrozivosť predmetu či následky situácie. Takisto (často to intuitívne robíme) dokážeme reakciu do istej miery potláčať tým, že ju zľahčujeme, znižujeme jej hrozivosť.

Liečba fóbie

Liečenie jednoduchej fóbie je symptomatické a zamerané na zníženie miery strachu a obáv v súvislosti s predmetom fóbie. Ako účinné sa ukazujú postupy kognitívne-behaviorálnej psychoterapie (napr. metóda systematickej desenzitizácie), ktoré sú založené na procesoch odúčania sa fobickej reakcii vo vzťahu k fobickému podnetu. Typicky ide o kombináciu relaxácie v situácii, kde si subjekt predstavuje niektorý aspekt fobickej situácie či podnetu, alebo sa priamo v takej situácii nachádza. Postupné a systematické oslabovanie vzťahu fobický podnet – úzkostná reakcia (fóbia) vedie k potlačeniu alebo vymiznutiu príznakov fóbie. Takéto postupy nebývajú sami o sebe účinné v prípade, že osoba trpí úzkosťou z viacerých predmetov či situácií, má príznakysociálnej fóbie, ak sa u nej dlhodobo vyskytuje vyššia hladina úzkosti (môže ísť o prejav generalizovanej úzkostnej poruchy) alebo záchvaty panickej úzkosti. Dlhodobejšie podávanie liekov proti úzkosti môže fóbiu v konečnom dôsledku zhoršiť a zvyšuje riziko rozvoja závislosti od anxiolytík. Podobný efekt má aj opakované užívanie alkoholu na prekonanie strachu či úzkosti.

Životný štýl fóbie

Životný štýl človeka, ktorý má jednoduchú fóbiu (strach) nebýva obmedzený s výnimkou, kedy sa dostane do kontaktu s predmetom fóbie, či situáciou, ktorá fóbiu vyvoláva.

Súvisiace ochorenia fóbie

Výskyt fóbie môže byť izolovaný problém (strach), pri výskyte jednej či viacerých špecifických fóbií existuje vyššia pravdepodobnosť výskytu iných úzkostných porúch ako sú sociálna fóbia či generalizovaná úzkostná porucha.

Ako pomôcť chorému

Jednoduché fóbie sa zvyknú nazývať iracionálnymi strachmi, čím sa myslí najmä ich prehnanosť a neprimeranosť, ktorú si uvedomujú aj osoby s takouto fóbiou – napriek tomu racionálne nevedia strach potlačiť. Z tohto hľadiska nie je efektívne nejako človeka s fóbiou napomínať či povzbudzovať, aby sa "spamätal" a podobne. Ani tlak, aby prekonal strach tým, že ho fobickému podnetu exponujeme ("hodenie do vody") nebýva vhodná stratégia a niekedy môže viesť k zosilneniu fóbie. Fóbia sa zvyčajne dá efektívne potlačiť len systematickým odúčaním sa vzťahu medzi fobickým podnetom a strachovou reakciou. Odúčaním nemyslíme racionálne prehodnocovanie, ale oslabovanie tzv. implicitnej pamäti, ktorá sprostredkúva vzťah medzi podnetom a emocionálnou reakciou strachu a úzkosti.

Inštitúcie ----------

Psychologické a psychiatrické ambulancie.

Internet

Prehľadový odborný článok o mechanizmoch vzniku špecifických fóbií a ich liečbe.

Často kladené otázky

Je možné, že mám fóbiu (strach) z...?

Áno, je to možné – v prípade ak ide o opakovaný, silný, ťažko zvládnuteľný a neprimeraný strach z daného podnetu a takýto strach sa vyskytuje aj pri predstave a aktívne sa snažíte predmetu vaše fóbie vyhýbať. Prejav strachu (fóbia) z konkrétneho podnetu ale môže byť prejavom aj inej psychickej poruchy, najmä ak sa u vás vyskytuje viacero fóbií, alebo iné závažnejšie psychické ťažkosti.

Dedí sa fóbia?

Fóbia ako strachová reakcia na konkrétny podnet nie je dedičná. Dedičné môžu byť tendencie silne úzkostne reagovať, precitlivená povaha či ďalšie vlastnosti, ktoré môžu zvyšovať riziko fóbie. Na niektoré podnety vznikne ľahšie fobická reakcia, čo súvisí s evolučnými mechanizmami.

Mám strach z ľudí a komunikácie s nimi. Keď som na verejnosti, často cítim úzkosť, mám pocit, že ma ľudia hodnotia a že sa pred nimi nejako strápnim. Je to fóbia?

Ide pravdepodobne o komplexnejšiu fóbiu, ktorá sa nazýva sociálna fóbia a vo viacerých aspektoch sa líši od bežných fóbií.

Ako sa môžem zbaviť fóbie?

Pri potláčaní fóbie pomáhajú niektoré psychoterapeutické postupy. Niektoré je možné nájsť a aplikovať na sebe aj v svojpomocných knihách (napr. Praško, J., Prašková, H., Prašková, J.: Specifické fobie. Praha: Portál, 2008), ale ak ide o silné prejavy je lepšie skontaktovať odborníka – klinického psychológa, alebo psychiatra.


Prečítajte si tiež o tomto probléme, ktorý každého občas potrápi:

Strach


Literatúra:

- Praško, J., Prašková, H., Prašková, J.: Specifické fobie. Praha: Portál, 2008.

Zdroje:

 • Novotný, V., Heretik, A., Heretik A., jr, Pečeňák, J., Ritomský, A.: EPIA - Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku, Nové Zámky, Psychoprof, 2006. 222 s.
 • Prašková, H., Praško, J.: Kognitivně behaviorální terapie specifických fobií. Psychiatrie 9(4), 2005, 317-332.