Paranoidná porucha osobnosti

Paranoidná porucha osobnosti sa typicky prejavuje dlhodobou nadmernou citlivosťou voči svojej osobe, najmä voči skutočnému či domnelému odmietaniu a odstrkovaniu.

Porucha osobnosti Zdroj foto: Shutterstock.com

Definícia a princíp fungovania

Paranoidná porucha osobnosti je jednou zo špecifických porúch osobnosti. Typickými prejavmi paranoidnej poruchy osobnosti sú: nadmerná citlivosť voči svojej osobe, najmä voči skutočnému či domnelému odmietaniu, odstrkovaniu a podobne, nedôverčivé, nepriateľské a agresívne správanie voči okoliu.

Človek s paranoidnou poruchou osobnosti si vnímané krivdy, ponižovanie či vysmievanie dlhodobo pamätá, zvýrazňovať alebo prekrúca ich význam. Má tendencie k vytváraniu komplexnejších teórií, prečo sa iní ľudia, skupiny ľudí, či celý spoločnosť správa nepriateľsky voči jeho osobe. To môže byť príčinou častejšieho výskytu paranoidnej poruchy u náboženských či ideologických fanatikov a kverulantov (chronickí sťažovatelia). Ide o zriedkavú poruchu osobnosti, ktorá sa vyskytuje asi o 0,5-1% dospelých, najmä u mužov.


Prečítajte si aj:

­Ako sa prejavuje narcistická porucha osobnosti?

Príznaky

Ako pri všetkých diagnózach porúch osobnosti aj pri paranoidnej poruche osobnosti musia byť splnené všeobecné diagnostické kritériá pre poruchy osobnosti podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10).

Musí ísť o dlhodobé stavy, ktoré sa nedajú prisúdiť poškodeniu mozgu, inej psychiatrickej poruche a ktoré vyhovujú nasledovným kritériám:

 • výrazne disharmonické postoje a správanie, ktoré zvyčajne zahrňujú niekoľko funkčných oblastí, napr. afektivitu, vzrušivosť, kontrolu impulzivity, spôsoby vnímania, myslenia a štýl vzťahov k ostatným ľuďom,
 • abnormálny vzorec správania je trvalý, dlhodobý a nie je obmedzený na epizódy duševnej poruchy,
 • vzorec abnormálneho správania ovplyvňuje celú osobnosť a je jasne maladaptívna v širokom rozsahu osobných i sociálnych situácií,
 • vyššie uvedené prejavy sa vždy objavujú v priebehu detstva či dospievania a pokračujú do dospelosti,
 • porucha vedie k značnej osobnej nepohode, čo ale môže byť zrejmé až v neskoršom priebehu,
 • porucha je zvyčajne, nie vždy, spojená s významným zhoršením výkonu, ako v zamestnaní, tak aj v spoločenskej oblasti.

(podľa MKCH-10, s.178-179)

Špecifické kritériá pre diagnózu paranoidnej poruchy osobnosti

Táto porucha je typická:

 • nadmernou citlivosťou voči odstrkovaniu či odmietaniu,
 • tendenciou k vytrvalej zášti , t.j. odmietanie odpustiť urážky, urazená ješitnosť, odmietanie k zľahčovaniu a k bezpráviu,
 • podozrievavosťou so sklonom prekrúcať a chybne interpretovať neutrálne a priateľské správanie druhých ako nepriateľské a pohŕdavé,
 • bojovným a úporným zmyslom pre osobné práva, bez ohľadu na vonkajšiu situáciu,
 • opakovaným neoprávneným podozrievaním, čo sa týka manželského alebo iného sexuálneho partnera,
 • sklonom zdôrazňovať dôležitosť vlastného ega, ktorá sa prejavuje trvalým vzťahovaním všetkého k svojej osobe,
 • zaoberaním sa nepodloženým, konšpiračným vysvetľovaním udalostí okolo seba či sveta vôbec.

(podľa MKCH-10, s. 179, upravené)

Vylučujúcimi kritériami pre paranoidnú poruchu osobnosti sú schizofrénia a porucha s bludmi. Pri týchto poruchách sa môžu objavovať paranoidné presvedčenia a správanie. Tieto poruchy však majú iné príčiny, iný vývoj aj odlišné základné symptómy.

Príklady:

Prvý príklad

Pani s paranoidnou poruchou osobnosti, v súčasnosti v staršom strednom veku má chronické problémy vo svojom zamestnaní. Svoju prácu robí svedomite, ale má neustále konflikty s kolektívom, kde podozrieva jednotlivé osoby i celý kolektív z rôznych nepriateľských aktivít voči svojej osobe. Aj nevinné poznámky, ktoré sa netýkajú jej osoby, vzťahuje na seba, následne býva nepriateľská, odmietavá a slovne agresívna.
Vo svojom bydlisku má tiež viacero chronických konfliktov so susedmi. Je presvedčená, že v nemocnici, kde jej operovali koleno, sa k nej nesprávali dostatočne citlivo, nezvolili vhodnú liečbu a pacientka z vedľajšej izby ju opakovane ohovárala pri raňajkách pred ostatnými pacientkami. Nemocnici poslala viacero listov s rôznymi sťažnosťami, sťažuje sa aj na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vždy bola veľmi citlivá, skôr uzavretá, a príznaky sa stali zjavnými až v dospelosti. Žije sama. Z blízkych ľudí sa pravidelnejšie stretáva len so svojou sestrou.

Druhý príklad

Pán s paranoidnou poruchou osobnosti je presvedčený o systematickej perzekúcii zo strany štátu voči svojej osobe. Opakovane a hromadne píše na rôzne ustanovizne – úrady, inštitúcie a aj niektorým mimovládnym organizáciám. V listoch sa sťažuje na príkoria z ich strany, prípadne upozorňuje iné inštitúcie na príkoria, ktoré boli údajne spôsobené jeho osobe a podobne. Mnohokrát hromadne podával rôzne neprimerané sťažnosti na súdy a iné správne úrady a sťažoval sa na ich zamietnutie ďalším úradom.
Keďže ide o dlhodobú, neprimeranú a rozsiahlu činnosť, ktorá následne zaťažuje úrady, prebieha s ním súdne jednanie o zbavenie svojprávnosti v rámci podávania podnetov a sťažností na úrady. Súčasťou súdneho konania je aj odborný posudok súdneho znalca – psychiatra. Na znalca sa sťažuje tiež. Je dlhodobo presvedčený o tom, že celý svet riadia Slobodomurári. Tí vedia o každom všetko, ale sú špeciálne zameraný na jeho osobu, keďže proti nim aktívne vystupuje a uvedomujú si jeho výnimočnosť. Aj v tejto veci podáva rôzne podnety a sťažnosti, študuje literatúru a internetové zdroje k téme.

Ležiaci muž Zdroj foto: Shutterstock.com

Rizikové faktory

Rizikové faktory pre vznik paranoidnej poruchy nie sú dostatočne známe. Sú určité predpoklady o zvýšenom riziku dedičnosti niektorých vlastností, ktoré môžu vytvárať predpoklady pre vznik paranoidnej poruchy osobnosti. Niekedy sa pozoruje, že paranoidná porucha sa môže dlhodobo zhoršiť či rozvinúť, napr. po nejakom silnom konfliktnom zážitku najmä s autoritou – vrátane úradov, zamestnávateľa a podobne. Na rozdiel od väčšiny u ľudí s predispozíciou k paranoidnej poruche osobnosti nedochádza po čase k zabudnutiu domnelej či skutočnej krivdy, ale naopak, k vystupňovaniu zášti, nepriateľstva a ich rozšírenia na väčší okruh spoločnosti.

Diagnostika

Ako pri všetkých poruchách osobnosti platí, že diagnostika paranoidnej poruchy osobnosti stojí na dobrom klinickom rozhovore s pacientom a získaní podrobnej osobnej, rodinnej a pracovnej histórie (anamnézy) nielen od samotnej osoby ale najlepšie aj od blízkych ľudí – partnera/ky, rodiny, priateľov a pod. Porucha osobnosti by nemala byť v žiadnom prípade diagnostikovaná narýchlo a len na základe jednej metódy posúdenia (napr. osobnostného dotazníka, či rozhovoru). V prípade paranoidnej poruchy osobnosti sa sleduje aj prítomnosť, trvanie, sila nerealistických paranoidných presvedčení a ich vplyv na správanie osoby, vzťahy s blízkymi o okolím.

Test

Existuje veľké množstvo „testov“ osobnosti (úvodzovky pri slove test uvádzame preto, že ide v skutočnosti o dotazníky, testy sa v psychologickej terminológii používajú skôr pre úlohy so správnym riešením, kde je možné človeka porovnať s nejakou normovanou vzorkou – napr. inteligenčné testy). Mnohé sú dostupné aj on-line, mnohokrát je však ich pôvod aj kvalita sporná.

Ešte viac ako v iných prípadoch je potrebné zdôrazniť, že takto získaná „diagnóza“ nemusí znamenať, že má človek poruchu osobnosti. A ako v prípade všetkých diagnóz platí: hlavným účelom diagnózy je zrozumiteľná a štandardná komunikácia medzi lekármi i ďalšími odborníkmi v oblasti zdravia, ktorá má slúžiť liečebným účelom!

Prevencia

Vzhľadom k nedostatočným znalostiam o príčinách a rizikových faktoroch je ťažké uviesť špecifické postupy, ktoré by pomohli predchádzať či znížiť riziko rozvoja paranoidnej poruchy osobnosti.

Liečba

Liečba porúch osobnosti je problematická. Osobnostné vlastnosti s ktorými problémové správanie a prežívanie súvisia sú stabilné a ťažko meniteľné. V prípade paranoidnej poruchy osobnosti, nemávajú ľudia s touto poruchou záujem o nijakú formu liečby a akékoľvek snahy o korekcie zo strany blízkych či odborníkov sú vnímané veľmi negatívne a skôr môžu zhoršovať príznaky a správanie človeka s paranoidnou poruchou osobnosti.

V prípade spolupráce je možné zlepšovať niektoré komunikačné zručnosti, spôsoby zvládania záťaže a konfliktov a podobne. Prípadná snaha o potlačenie vystupňovaných príznakov poruchy osobnosti liekmi nebýva úspešná a z dôvodu podozrievavosti človeka s touto poruchou vedie k zhoršeniu spolupráce s lekármi ale aj inými inštitúciami.

Životný štýl

Životný štýl človeka s paranoidnou poruchou osobnosti môže byť v súvislosti s jej typickými príznakmi výrazne narušený. Problémy sa môžu týkať zamestnania a medziľudských vzťahov a vzťahov k inštitúciám, čo môže v extrémnom prípade viesť k neschopnosti sa zamestnať, či udržať si zamestnanie a vzťahy, k chronickým konfliktom a sťažnostiam na úradoch a voči nim. Z dôvodu podozrievavosti voči motívom druhých a slabého náhľadu na svoju poruchu býva problém nejako aktívne meniť životný štýl.

Niekedy je potrebné sa sústrediť na jednoduché kroky a prevenciu možných konfliktov s druhými. Dôležitá je jednoduchá priama komunikácia, nepoužívať metafory, vtipy či zľahčovanie, ktoré si osoba s paranoidnou poruchou osobnosti často vyloží ako zosmiešňovanie a znevažovanie svojej osoby.

Súvisiace ochorenia

Ako pri všetkých poruchách osobnosti je aj pri paranoidnej poruche osobnosti zvýšené riziko pre rozvoj inej psychickej poruchy. Zvýšené je riziko rozvoja psychózy či psychotických príznakov. Vzhľadom k tomu, že nerealistické až bludné presvedčenia môžu viesť aj k zvláštnemu správaniu ohľadne vlastného zdravotného stavu (napr. umývanie sa v koncentrovaných dezinfekčných prostriedkoch), stravovania (zvláštny výber stravy, hladovanie) či životného štýlu (celkový stres v súvislosti s paranoidnými presvedčeniami a následkami správania pod ich vplyvom) existuje aj vyššie riziko vzniku telesných porúch.

Žena s poruchou Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako pomôcť chorému?

Vzhľadom k vyššie uvedenému sú možnosti pomôcť človeku s paranoidnou poruchou osobnosti dosť obmedzené. Niekedy môže ísť o praktickú pomoc, napr. pri kontakte s úradmi či pri iných bežných činnostiach, kde môže mať osoba s paranoidnou poruchou osobnosti problémy. Vyhováranie či kritizovanie paranoidných presvedčení a správania zvyčajne nevedie k ich korekcii, naopak sa môže stať, že sa takéto presvedčenia ešte upevnia, prípadne vás človek s takouto poruchou osobnosti „zaradí“ do svojho videnia sveta ako ďalšieho nepriateľa.

Inštitúcie

Podľa potreby psychiatrické ambulancie, ambulancie klinických psychológov a psychiatrické kliniky.

Často kladené otázky

Je paranoidná porucha osobnosti to isté ako schizofrénia?

V tomto prípade ide o dve odlišné poruchy. Schizofrénia sa v úvodných fázach prejavuje najmä výraznými poruchami myslenia (napríklad bludy), emócií a správania (bizarné správanie, problém s plánovaním kontrolovaním vlastného správania). V neskoršom štádiu býva v popredí uzavretosť, poruchy prežívania radosti a problém s motiváciou. Paranoidná porucha je z hľadiska základných príznakov stabilná, v popredí je tendencia vnímať svet okolo ako nepriateľské miesto s tendenciami správať sa voči druhým odmietavo a agresívne. Čo môže byť pri oboch poruchách podobné sú príznaky paranoidity – paranoidných presvedčení o nepriateľských motívoch druhých ľudí, ale aj vlastnej sebadôležitosti (pozri o paranoidite nižšie v časti Slovník).

Nedajú sa nesprávne paranoidné presvedčenia človeku s paranoidnou poruchou osobnosti nejako „vyhovoriť“?

Paranoidné presvedčenia a aktívne správanie pod ich vplyvom, sú základnými príznakmi tejto poruchy osobnosti. Snaha ich nejako vyhovoriť či zmeniť nebýva úspešná. Z dôvodu podozrievavosti voči motívom druhých ľudí sa môže stať pravý, že presvedčenia, ktoré spochybňujeme sa u človeka s paranoidnou poruchou osobnosti ešte utvrdia a zvýši sa jeho nedôvera či nepriateľskosť voči našej osobe.

Slovník

Paranoidita (paranoja)

Ide o široké označenie pre trvalé paranoidné presvedčenia a správanie. Paranoidnými presvedčeniami sú najčastejšie presvedčenia o nepriateľskej motivácii či správaniu okolia a spoločnosti voči svojej osobe. Tieto presvedčenia sa buď nezakladajú na pravde alebo sú významným prekrútením skutočnosti.

Človek s paranoidnými presvedčeniami väčšinou nie je schopný či ochotný ich prehodnotiť a konfrontovať s realitou a nevyvrátiteľne trvá na ich pravdivosti s presvedčení, že úkor či nepriateľstvo zo strany druhých je zámerným konaním voči svojej osobe. Príznaky paranoidity sa nevyskytujú len pri paranoidnej poruche osobnosti, ale aj pri viacerých psychických poruchách – pri rôznych psychotických poruchách, ako je schizofrénia či bipolárna afektívna porucha (mánio - depresívna porucha).

Paranoidné prežívanie vzniká tiež ako akútny príznak či dlhodobý následok užívania niektorých drog, najmä stimulancií (pervitin) a halucinogénov (LSD, Marihuana). Paranoidné príznaky sa pri týchto poruchách zvyknú líšiť svojim obsahom, ale aj dĺžkou trvania. Pri schizofrénii i manickej fáze bipolárnej afektívnej poruchy sa často vyskytujú extrémnejšie paranoidné prejavy – paranoidné bludy, napr. že som vyvolený a ide po mne ŠTB, že myšlienkami ovládam počasie, ale nezvyknú byť také dlhodobé či systematicky prepracované ako pri paranoidnej poruche osobnosti.

Paranoik

V bežnej reči sa používa na označenie človeka, ktorý sa správa neprimerane podozrievavo voči okoliu a je presvedčený, že sa mu schválne deje nejaké príkorie. V odbornej komunikácii sa tento termín nezvykne používať.

Použitá literatúra:

 • HERETIK, A., sr. Poruchy osobnosti. In: HERETIK, A., SR., HERETIK, A., jr. (eds). Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2007. – všeobecný úvod k poruchám osobnosti, s uvedením symptómov rôznych porúch osobnosti.
 • NOVÁK, T. Testy osobnosti. Prahe: Grada, 2004. Rozličné dotazníky a hry na lepšie sebaspoznnanie.
 • PRAŠKO, J. a kol. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2003. Prehľadová monografia o poruchách osobnosti a ich liečbe.
 • ROBINSON, D. J. Poruchy osobnosti podľa DSM-IV – vysvetlené. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2006. Kniha čitateľná aj pre laikov, s množstvo príkladov a vtipne podaná.

Použité zdroje:

 • HERETIK, A., sr. Poruchy osobnosti. In: HERETIK, A., SR., HERETIK, A., jr. (eds). Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2007.
 • MAGNAVITA, J.J. Handbook of Personality Disorders. New Jersey: Willey & Sons. 2004.
 • MKCH 10. Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznakú a diagnostická vodítka. Praha: Psychiatrické centrum. 1996.
 • PRAŠKO, J. a kol. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2003.

Prečítajte si aj:

­Ako sa prejavuje narcistická porucha osobnosti?

Emilyy

Niekoho mne kedysi velmi blizkeho som v tomto clanku spoznala. Co sa tu ale nespomina je, ze kym sme neboli partneri a teda poznali sme sa menej - len ako kamarati, znami, sa takto nikdy nespraval. Nerozumela som tomu - nezmyselne podozrievania pre nic, radsej som sa vsetkym vyhybala, aj priatelom nech ho zbytocne nedrazdim nicim, ale bolo ti zbytocne. Nezvladla som to a odisla. Zmenila bydlisko a zanevrela na chlapov. Bol pre mna Pan dokonaly predtym ako som ho naozaj spoznala. Spolocnym znamym som nikdy nepovedala, co sa medzi nami dialo, pretoze sa mi to zdalo nefer voci nemu - ohovaranie. Preslo uz vela casu, ale este stale sa obcas zamyslim ci to nie je moja chyba, ci mi nahodou nechyba tolerancia a zmysel pre spolocny zivot s niekym. Zrejme som sa s tym doteraz nevyrovnala. Bola by som rada, keby ste niekto napisali, ak vam tiez ten clanok niekoho pripomenul a ako ste to zvladali vy.

lolinka

Ja som v tomto článku tiež spoznala jednu osobu, s ktorou som krátko randila. Ešte na prvých pár rande sa správal vcelku fajn, ale dlho nedokázal skrývať svoju pravú tvár. Nadával na všetkých, všetci mu vraj ubližovali a boli blbí a neschopní, vrátane jeho matky, sestry, bývalej a dcéry. To ma šokovalo najviac, jak hnusne sa vyjadroval o svojej dcére. Rozprával o nej, že je tlstá a lenivá, pritom keď mi potom ukázal fotku, bola štíhla. Často spomínal, že keď mal narodeniny, tak mu poslala smsku s blahoželaním až večer a nie ráno ako očakával a nadával na ňu a kritizoval ju a to aj dlhé mesiace po tom, ako tie narodeniny mal. Nepracoval, bol na invalidnom dôchodku, nadával na svojich bývalých kolegov, že ho nemali radi a že ešte ako učeň raz zle vypočítal nejaké financie a privlastnil si peniaze, ktoré mu nepatrili, on tvrdil, že nie úmyselne že len zle počítal a pomýlil sa, ale aj potom keď skončil učilište a začal robiť že dlhé roky potom ho všetci šikanovali a nemali radi za to, že vtedy sa vraj pomýlil o 6 eur. Nakoniec skončil na invalidnom kvôli psychike, on hovoril, že si vymyslel depresie ktoré v skutočnosti nemá ale je možné, že je to tak komlikovaná a paranoidná osoba, že proste nedokázal pracovať so žiadnymi ľuďmi a aj psychiatri uznali, že je dosť na hlavu. Stále všetkých kritizoval a začal kritizovať aj mňa za veci, ktoré sám robil. Hrozne sa na mňa nalepil, hoci ja som už za krátko videla, že toto je chorý človek a že s ním celkom určite nechcem nič mať, nechcel sa nechať odbiť, čakával ma pred prácou a keď som sa s ním chcela prestať stretávať, vyhrážal sa, že pôjde za mojim šéfom a povie mu, že som k..a ktorá len zneužíva chlapov. Stretávala som sa s nám všehovšudy 2 týždne a potom som sa ho ešte nejaký čas nevedela zbaviť. Tak ma to zdeptalo, že potom som rok nebola schopná priblížiť sa nejakému chlapovi, bála som sa, že by som natrafila zase na takého psychopata.

Muź

Pekný deń.Oba príbehy maju so mnu ćosi spolocńe.Zijem so źenou ktora trpi touto závaźnou poruchou.Je to uź 10 rokou.Je mi jej luto ale musim to ukoncit.Znicíla uz´vsetko pekne medzi nami.Neprajem to nikomu zaźit.Mohol by som napisat knihu...Mam tolko zaźitkou ako asi maĺo kto.Casto ma napadla myślienka konzultovat to s psychiatrom,niekomu sa zdoverit..nosim to v sebe.