Novorodenec drogovo závislej matky

Súbor príznakov u novorodenca, ktorý sa narodí matke užívajúcej v ťarchavosti lieky a drogy sa nazýva novorodenecký abstinenčný syndróm. Lieky a drogy (psychoaktívne látky) užívané počas tehotenstva prestupujú cez placentu a ovplyvňujú plod a novorodenca.

Medzi psychoaktívne látky patria opiáty (heroín, morfín, kodeín), opioidy (metadon, dolsin, fentanyl, pentazocin), alkohol, toluén, benzodiazepíny, amfetamíny (pervitín), metamfetamíny (extáza), nikotín. Miera prejavenia sa účinku u plodu a novorodenca závisí od povahy lieku, dávky a dĺžky jeho užívania, od metabolizmu matky a dieťaťa.

Dlhodobý abúzus počas tehotenstva môže byť príčinou potratu, narodenia mŕtveho plodu alebo novorodenca s vrodenými vývinovými chybami, nedonosenosti, hypotrofie i infekcie. Novorodenecký abstinenčný syndróm sa môže prejaviť do niekoľkých minút po pôrode, po narkotických drogách - opiátoch sa rozvíja v priebehu 72 hodín, po metadone neskôr - niekedy až do 2 týždňov. Vzhľadom na veľmi vážne ohrozenie života musíme takéhoto novorodenca intenzívne sledovať a podľa potreby aj liečiť.

Klinické príznaky novorodeneckého abstinenčného syndrómu sú:

  1. neurologické: zvýšená dráždivosť, nespavosť, tras, kŕče ...
  2. dýchacie: časté kýchanie, upchatý nos, zrýchlené dýchanie, zívanie ...
  3. tráviace: vracanie, hnačky, slabé pitie, zvýšené sanie ručičiek/cumlíka, zlá koordinácia prehĺtania a sania ...
  4. poruchy vnútorného prostredia: zvýšená telesná teplota, poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy, celkové neprospievanie  ...

Príznaky môžu pretrvávať aj niekoľko mesiacov. Navyše, drogovo závislé matky sú často infekčné (často majú sexuálne prenosné ochorenia, vírusovú hepatitídu B, C, AIDS), môžu mať narušenú sociálnu väzbu a protektívne správanie voči novorodencovi, následkom čoho sa rozšíria aj klinické prejavy u dieťaťa.

Potrebné vyšetrenia

V suspektných prípadoch sa diagnóza potvrdí toxikologickým vyšetrením drogy z moču. Klinický stav dieťaťa sa hodnotí podľa Finneganovej skórovacieho systému, začína sa 2 hodiny po narodení a pokračuje v 2 až 4 hodinových intervaloch. Liečba sa aplikuje podľa výsledku skóre.

Liečba

Liečba spočíva v prvom rade z vylúčenia všetkých rušivých vplyvov z prostredia (ochrana pred svetlom, hlukom), uplatňuje sa šetrný spôsob ošetrovania. Dieťa vyžaduje pokoj, šero, ticho, mäkkú podložku, cumlík, dostatok tekutín a monitorovanie životných funkcií. Akékoľvek dráždivé vplyvy môžu u dieťaťa vyprovokovať kŕče. Pri opakovane zvýšených hodnotách Finneganovej skóre sa pristupuje k farmakologickej liečbe. V niektorých prípadoch liečba trvá aj niekoľko týždňov.

Prognóza

Deti môžu prežívať bez trvalých následkov, ale taktiež môžu mať rôzny stupeň  psychomotorickej retardácie, častejší je výskyt syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa. Drogová závislosť v gravidite je problematika, ktorá vyžaduje multidisciplinárny prístup. Je potrebná spolupráca pôrodníkov, neonatológov, psychiatrov, anestéziológov a sociálnych pracovníkov.

Literatúra

  • 1. Drobná H., Velemínsky M.: Problematika drogových závislostí matiek a novorodencov, 1. vyd.,  r. 2000, 126 s.
  • 2. Šašinka M., Šagát T.: Pediatria I., II., 2. vyd., r. 2007, 740 s.