Deťom hrozí diabezita

Diabetes mellitus 2. typu, považovaný za ochorenie dospelosti, v našich podmienkach predstavuje 80 - 90% všetkých prípadov diabetu. V minulosti sa vyskytoval iba vo vyšších vekových skupinách, preto sa volal aj starecký diabetes a tento pojem ostal v povedomí mnohých ľudí.

Hoci výskyt ochorenia stúpa so zvyšujúcim sa vekom, v súčasnosti sa bežne vyskytuje aj u mladších a produktívnych ľudí nad 40 rokov. Ale to nie je spodná hranica, pretože v posledných dvoch dekádach bol pozorovaný zvýšený výskyt cukrovky v najmladších vekových skupinách – u detí a adolescentov. Tento trend bol po prvýkrát opísaný v Japonsku pred dvadsiatimi rokmi. Znie to neuveriteľne, ale v súčasnosti tam cukrovka 2. typu predstavuje 80% všetkých diagnostikovaných diabetov u detí! Výskyt stúpa na celom svete. Situácia na Slovensku nie je zatiaľ dramatická, no už aj u nás máme deti s týmto typom cukrovky. Ochorenie súvisí s detskou obezitou a keďže jej výskyt neustále stúpa, možno oprávnene očakávať aj nárast diabetu 2. typu.

Obezita - rizikový faktor

Odhaduje sa, že každému tretiemu dieťaťu, narodenému v r. 2000 diagnostikujú počas jeho života cukrovku. Diabetes bude najčastejšou chorobou mladých ľudí v 21. storočí, pretože súvisí s nárastom detskej obezity. Hoci vyšší výskyt obezity pozorujeme v každej vekovej skupine, nezávisle od socio-ekonomických pomerov sa nám priamo pred očami zvyšuje počet detí s nadváhou a obezitou. V deväťdesiatych rokoch u nás vyšetrili 8520 detí a adolescentov. V skupine detí malo nadváhu 5,4% a obezitu 12%. Spomedzi adolescentov zaznamenali nadváhu u 7,5% a obéznych bolo 11,8 %. Je to veľa alebo málo? Jednoznačne veľa. Detská obezita je známy rizikový faktor pre obezitu v dospelosti a je príčinou mnohých psychických a zdravotných komplikácií. Jednou z nich je aj cukrovka. Keďže DM 2. typu a obezita tesne súvisia, izraelský biochemik Eleazar Shafrir navrhol spoločný pojem DIABEZITA.

Ticho pred búrkou

Súčasný výskyt detskej obezity možno označiť za „ticho pred búrkou“. Zatiaľ vidíme iba deti s nadváhou alebo obezitou, ale rýchlo sa k nim pridruží cukrovka 2. typu, ochorenia srdcovo-cievneho systému, obličiek a nádorové ochorenia. Všetky tieto choroby môžu zásadne skrátiť očakávanú dĺžku života. Diabetes mellitus zistený už počas adolescencie výrazne zvyšuje individuálne riziko mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií v skoršom veku. Ak sa nepodarí zastaviť nárast detskej obezity, môže sa naplniť katastrofický scenár, že po prvýkrát po dvoch storočiach bude mať súčasná generácia detí kratšiu priemernú očakávanú dĺžku života ako ich rodičia.

Obézne deti treba vyšetriť

Ktoré deti by mali byť vyšetrované na zistenie DM 2. typu? Americká diabetologická spoločnosť (ADA) v roku 2003 už dokonca prijala odporúčanie, podľa ktorého by mali byť vyšetrené všetky deti s nadváhou na prahu puberty (alebo staršie ako 10 rokov), ak spĺňajú niektoré dve z nasledujúcich kritérií:

  • majú v rodine výskyt diabetu 2. typu u prvostupňových alebo druhostupňových príbuzných,
  • majú známky inzulínovej rezistencie (porucha metabolizmu tukov, vysoký krvný tlak, kožné zmeny charakterizované zdrsnením kože, tmavou pigmentáciou a bradavičnatými výrastkami) , syndróm polycystických vaječníkov),
  • sú príslušníci niektorej z etnických skupín, v ktorých sa zistil výraznejší nárast ochorenia (americkí Indiáni, Hispánci, Ázijci, tichomorskí ostrovania).

V našich podmienkach by určite mali byť vyšetrené všetky deti s nadváhou alebo obézne deti, ak sa v rodine vyskytuje diabetes alebo ak majú iné prejavy inzulínovej rezistencie (porucha metabolizmu tukov, vysoký krvný tlak, accanthosis nigricans, syndróm polycystických vaječníkov).

Sedavý spôsob života

Napriek mnohým novým poznatkom z oblasti obezitológie pre súčasnosť platí, že energetický príjem je vyšší ako výdaj energie - zjeme viac kalórií v potrave ako vydáme pri fyzickej aktivite. Príčiny sú v samotnej skladbe stravy, nevhodnom výbere nápojov, v nedostatku pohybového režimu, vo fyzickej pasivite. Až 75% bdelého stavu venujú deti sedavým aktivitám a v niektorých skupinách pohybovej aktivite venujú iba 12 minút denne. Deti a adolescenti sledujú najmä televíziu a pracujú alebo sa hrajú s počítačom. Riziko vzniku obezity stúpa s dĺžkou pozerania televízie. Ak dieťa sleduje televízny program alebo sa hrá s počítačom viac ako 5 hodín denne, riziko obezity sa zvyšuje 5,3-násobne . Navyše televízny program je prerušovaný reklamami. Dieťa do 8 rokov nedokáže rozoznať dej filmu od deja reklamy. V reklamných spotoch na potraviny najčastejšie ponúkajú tie, ktoré majú vysoký podiel tuku alebo cukrov, najčastejšie oboch. Ide hlavne o sladkosti, cukrovinárske výrobky alebo sladené nápoje. Ich spotreba, hlavne medzi deťmi a mládežou, stúpa.

V skladbe potravy ešte stále prevláda veľa tukov, hlavne živočíšneho pôvodu, veľa cukrov, najmä jednoduchých. Obmedziť by sme mali vysokotučné mliečne výrobky, masť, tučné druhy mäsa, pekárenské a cukrárenské výrobky z bielej múky a, naopak, mali by sme zvýšiť príjem zeleniny a ovocia.

Nie je len frázou, že prijatie zdravého spôsobu stravovania a zvýšenie fyzickej aktivity vedie k zníženiu rozvoja diabetu mellitus vo všetkých vekových skupinách.

Zdroj: Časopis DIABETIK 1/2006