Pitná voda - Kvalita pitnej vody a právne predpisy pre kvalitu vody určenej na spotrebu

Prečítajte si aktuálnu legislatívu zaoberajúcou sa problematikou vody určenej na ľudskú spotrebu, ako aj kontrolu jej kvality z hľadiska pôsobnosti výrobcov a dodávateľov pitnej vody.

Abstrakt

V článku je zosumarizovaná aktuálna legislatíva zaoberajúca sa problematikou vody určenej na ľudskú spotrebu, ako aj kontrolou jej kvality z hľadiska pôsobnosti výrobcov a dodávateľov pitnej vody.
Samostatne je spracovaná problematika zdravotne najvýznamnejších ukazovateľov kvality pitnej vody a ich hygienický význam.

Kritéria na kvalitu pitnej vody ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých predpisov. Podľa tohto zákona je pitná voda zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení zdravotný stav ľudí prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich limitov.

Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu vymedzuje:

  1. odborné pojmy a definície,
  1. ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity (príloha č. 1),
  1. rozsah, početnosť a kritéria kontroly kvality pitnej vody (príloha č. 2),
  1. náležitosti protokolu o výsledkoch kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody,
  1. náležitosti žiadosti o povolenie na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity.

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu a využívajú vodné zdroje na zásobovanie pitnou vodou sú povinné zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky:

 • mikrobiologické a biologické,
 • fyzikálno – chemické,
 • ďalej limitné hodnoty na používanie dezinfekčných prostriedkov a ich vedľajších produktov,
 • kladené na ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody a zapríčiniť prípadné sťažnosti spotrebiteľov,
 • kladené na látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca.

Nariadenie vlády ustanovuje limitné hodnoty pre 82 ukazovateľov kvality pitnej vody. V samostatnom právnom predpise (Vyhláška č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného ožiarenia) sú ustanovené limitné hodnoty pre obsah rádionuklidov v dodávanej vode.

Kontrola kvality pitnej vody a hodnotenie laboratórnych nálezov:

Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č.2 NV SR č. 354/2006 Z. z..

Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody sa vykonáva:

 • a) pred uvedením novej časti verejného vodovodu do prevádzky,
 • b) počas prevádzky verejného vodovodu, ak došlo k prerušeniu zásobovania pitnou vodou na viac ako 24 hodín,
 • c) pred začiatkom sezónneho využívania časti verejného vodovodu alebo vodárenského zdroja určeného na hromadné zásobovanie.

Pri mimoriadnej kontrole sa odber vzoriek pitnej vody vykonáva v rozsahu minimálneho rozboru podľa prílohy č. 2 rozšíreného o ukazovatele, ktorých hodnota sa môže zvýšiť vplyvom zmien v režime zásobovania.
Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie
do prevádzky sa vykonáva úplný rozbor pitnej vody podľa prílohy č. 2.
Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky sa vykonáva minimálny rozbor pitnej vody podľa prílohy č. 2. Ak hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody získané jej laboratórnym rozborom sú vyššie ako medzné hodnoty a najvyššie medzné hodnoty uvedené v prílohe č.1, odber vzorky pitnej vody a jej rozbor sa musí bezodkladne zopakovať.
Ak opakovaný rozbor pitnej vody potvrdí výsledky prvotného rozboru, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie pitnou vodou bezodkladne vykoná nápravné opatrenia.

Je treba však zdôrazniť, že v zmysle vyššie citovaného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia príslušný orgán verejného zdravotníctva môže rozsah, tak aj početnosť kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu:

 • a) rozšíriť o ďalšie ukazovatele kvality pitnej vody, ktorých výskyt možno predpokladať,
 • b) zúžiť v prípade preukázateľne stálych a vyhovujúcich hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody a jej zdroja.

Samostatnú problematiku tvorí povoľovanie výnimiek príslušným orgánom verejného zdravotníctva v súvislosti s dodávkou pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity, a to najviac na dobu 3 rokov podľa miery zdravotného rizika. Povolenie sa vydáva len, ak zásobovanie pitnou vodou v danej lokalite nemožno zabezpečiť iným, z hľadiska hygienického vhodným spôsobom a ak konzumácia takejto pitnej vody nepredstavuje riziko pre zdravie spotrebiteľov.

Hodnotenie laboratórnych nálezov vzoriek pitnej vody je odborne náročný proces, ktorý si vyžaduje komplexné znalosti o zdroji, jeho ochrane, režime hospodárenia v ochrannom pásme, použitej technológii úpravy vody a samozrejme o vplyve ukazovateľov kvality pitnej vody, resp. indikátorov znečistenia na zdravie spotrebiteľa (pozri priloženú tabuľku).

Legislatívne je tiež upravená problematika posudzovania návrhov na použitie materiálov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou, a to v § 18 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.. Používané materiály (chemikálie na úpravu kvality pitnej vody, rozvodné systémy, dezinfekčné prostriedky a pod.) v žiadnom prípade nesmú zhoršovať kvalitu pitnej vody dodávanú obyvateľstvu a podliehajú posudzovaciemu konaniu orgánu verejného zdravotníctva, ak ich neupravuje osobitný predpis. Tiež technológie znižujúce tvrdosť vody musia byť navrhnuté tak, aby bola dodržaná odporúčaná hodnota vápnika a horčíka v upravenej vode podľa osobitného predpisu.

V súčasnosti je v platnosti vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktorá ustanovuje:

 • a) hygienické požiadavky na zloženie, označovanie a úpravu výrobkov určených na styk s pitnou vodou,
 • b) spôsob vykonania a hodnotenia migračnej skúšky a náležitosti protokolu o migračnej skúške.

Záver

Zásobovanie obyvateľov Slovenska zdravotne bezchybnou pitnou vodou predstavuje vážny celospoločenský problém. Napriek postupnému zlepšovaniu kvality pitnej vody najmä pre hromadné zásobovanie a znižovanie infekčnej chorobnosti, kde je faktorom prenosu pôvodcov nákazy pitná voda, pretrváva v tejto oblasti rad vážnych problémov. Medzi ne patrí aj nedostatočná znalosť medzinárodne uznávaných dohôd a dodržiavanie predpisov platných v SR, najmä v súvise s ochranou zdrojov vody pred znečistením.

Treba zdôrazniť, že požiadavky na kvalitu pitnej vody sa vyvíjajú veľmi rýchlo, čo súvisí s doplňovaním vedeckých poznatkov o vplyve pitnej vody na zdravie. Posledná smernica WHO pre kvalitu pitnej vody bola publikovaná v roku 2004, t. č. sa už pripravuje revízia Smernice EÚ o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu, ktorá bola zverejnená 5.12.1998 v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (Smernica 98/83/ES).