Stop fajčeniu, občianske združenie

Občianske združenie vzniklo v roku 2000 a je prvou mimovládnou organizáciou na Slovensku zameranou na boj proti fajčeniu a tabakizmu vo všetkých formách. Program združenia zahŕňa aktivity od prevencie fajčenia, prednášky až po odvykacie kurzy pre fajčiarov.

Občianske združenie vzniklo v roku 2000 a je prvou mimovládnou organizáciou na Slovensku zameranou na boj proti fajčeniu a tabakizmu vo všetkých formách. Program združenia zahŕňa aktivity od prevencie fajčenia, prednášky až po odvykacie kurzy pre fajčiarov. Jedným z hlavných cieľov činnosti je úsilie o dôkladné uplatňovanie zákona o ochrane nefajčiarov, a tiež podpora medzinárodných programov kontroly tabaku.

Projekty a aktivity Stop fajčeniu, o.z.:

  • O fajčení v kocke: preventívny projekt určený žiakom základných a stredných škôl. Program tvorí interaktívna prednáška o škodlivosti fajčenia, meranie obsahu oxidu uhoľnatého (CO) vo výdychu a diskusia k téme fajčenie.
  • Deň zdravia u zamestnávateľov: projekt pre zamestnávateľov, ktorí chcú svojim zamestnancom (fajčiarom aj nefajčiarom) poskytnúť možnosť zmerať si obsah CO vo výdychu Smokerlyzerom. Súčasťou je poradenstvo a konzultácie pri zdravotných problémoch, pri odvykaní od fajčenia.
  • Súťaž nefajčiarskych tried: projekt zameraný na primárnu prevenciu fajčenia u žiakov a študentov základných a stredných škôl vo veku 10 – 16 rokov. Projekt sa v SR uskutočnil v školskom roku 2008/2009 už po štvrtýkrát a v minulom roku bol ukončený.
  • Futbalový turnaj Stop fajčeniu: turnaj sa koná každoročne pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý na 31. máj vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia. V roku 2010 sa uskutočnil už 11. ročník.
  • Detské konferencie: v rokoch 2007 až 2010 sa uskutočnili vo viacerých mestách Slovenska, sú zamerané na prevenciu fajčenia, nelegálnych drog a iných negatívnych spoločenských javov. Sú určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ, ale aj pedagógov. Žiaci a študenti prezentujú svoje názory formou scénok, básničiek, piesní či prednášok.
  • Školský časopis „Sme in – nefajčíme“: projekt začal v šk. roku 2009/2010, v rámci ktorého bolo vytvorených 10 čísiel autorského časopisu na tému ne/fajčenia. Je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ a cieľom je hravou formou vzbudiť ich záujem o problematiku ne/fajčenia. Žiaci každej školy, ktorá sa do projektu zapojila, pripravili jedno vydanie časopisu na daný mesiac, ktoré bolo zaslané zúčastneným školám.

www.stopfajceniu.sk