Prvá pomoc - masáž srdca

Pri zástave činnosti srdca vykonávame nepriamu masáž srdca. Postihnutého uložíme na rovnú a pevnú podložku. Hrudníka sa dotýkame iba spodnou časťou dlane jednej ruky. Dlaň a prsty ruky musia byť zdvihnuté, aby sa nedotýkali hrudníka.

masáž srdca

Zdroj foto: Shutterstock.com

Najprv skontrolujeme základné funkcie – dýchanie a akciu srdca

Dýchanie môžeme overiť priložením zrkadielka k ústam a nosu postihnutého, ktoré sa v prípade prítomnosti dýchania zahmlí. Inak môžeme priložiť k nosu postihnutého ucho tak, aby sme zároveň videli aj jeho hrudník - dych budeme cítiť jednak na uchu a jednak môžeme pozorovať dvíhanie hrudného koša.

Pri zástave činnosti srdca vykonávame nepriamu masáž srdca. Postihnutého uložíme na rovnú a pevnú podložku. Hrudníka sa dotýkame iba spodnou časťou dlane jednej ruky. Dlaň a prsty ruky musia byť zdvihnuté aby sa nedotýkali hrudníka. Druhá ruka sa opiera o prvú. Stlačenie hrudníka musí byť prudké a krátke (zatlačiť a hneď uvoľniť). Hĺbka stlačenia je u dospelých spravidla 3 - 5 cm. Počas stláčania hrudníka musia byť obe ruky vystreté a človek, ktorý masáž vykonáva musí kľačať nad postihnutým, aby boli stlačenia dostatočne silné. Pri správnej nepriamej masáži srdca sa môže stať že sa rebrá zlomia. Tomuto faktu treba prispôsobiť silu tlaku (tlačiť o niečo slabšie, lebo hrudník už má menšiu pevnosť najmä u starších ľudí).


Prečítajte si tiež:

Všeobecné informácie o prvej pomoci

Oživovanie

Oživovanie začína úvodnými 2 vdychmi. Jednou rukou mu pridŕžame hlavu zaklonenú, aby sme spriechodnili dýchacie cesty a prstami mu upcháme nos. Druhou rukou pridržíme bradu, aby ostali ústa otvorené a vydýchneme do jeho úst. Pri vydychovaní pozorujeme, či sa postihnutému dvíha hrudník. Akonáhle hrudník postihnutého klesne, opakujeme vdýchnutie. Pokračujeme nepriamou masážou (viď vyššie) až pokiaľ sa vedomie neobnoví, resp. do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci.

Ak oživovanie poskytujú dvaja:

Pomer nepriamej masáže srdca a umelého dýchania z pľúc do pľúc je nasledovný: 15 stlačení hrudnej kosti na 2 umelé vdychy (pomer stlačenia hrudníka a počet umelých vdychov je 15:2).

Ak oživovanie poskytuje jedna osoba:

Pomer nepriamej masáže srdca a umelého dýchania z pľúc do pľúc je 30:2.

Oživovanie u detí:

Zakloníme hlavu a nadvihneme sánku, ak dieťa nedýcha aplikujeme 5 úvodných vdychov (pri probléme s vdychom kontrola ústnej dutiny, prípadne jej vyčistenie, event. odstránenie predmetov), pokračujeme nepriamou masážou srdca ako u dospelého (viď vyššie). U dojčiat stláčame hrudník 2 prstami (použijeme tlak 2 palcami s obchytením hrudníka), u detí jednou alebo 2 dlaňami.

Pomer kompresií hrudníka a vdychov u detí je 30 : 2 – bez ohľadu na počet záchrancov a platí aj pre zdravotníka, ktorý je sám.


Prečítajte si aj tento článok:

Všeobecné informácie o prvej pomoci