Estrogény v pitnej vode, fámy alebo realita?

V poslednej dobe sa opäť laická verejnosť vracia k problematike výskytu ženských hormónov - estrogénov v povrchových a pitných vodách. Ich zvýšený výskyt vo vode pripisuj laická verejnosť najmä ženskej antikoncepcii.

Išlo o informácie pochádzajúce z Nemecka približne z pred štyroch rokov, kde prítomnosť hormónov v povrchových vodách potvrdili.

Podobnú situáciu vraj mali aj v Čechách, kde odborníci z Prahy tvrdia, že cez čističky sa estrogén môže dostať do pitnej vody a o niekoľko rokov môže jeho údajná prítomnosť narušiť zdravie ľudí. Ide tu najmä o fámy z možnej zmeny pohlavnej orientácie u mužov, tiež k tzv. zženštovaniu mužskej postavy, ďalej neplodnosť mužov a pod.

Tu je treba zdôrazniť, že na zmenách mužskej postavy sa okrem iného podieľa najmä nedostatok mužského pohlavného hormónu – testosterónu a na pohlavnú orientáciu má predovšetkým vplyv centrálny nervový systém (mozog, miecha a nervy). Je to teda centrum vedomia človeka a životne dôležitých funkcií.

Na objasnenie situácie je treba povedať, že človek určité dávky liečiv vylučuje z organizmu v nemetabolizovanej - nepremenenej podobe močom, čím by sa tieto látky mohli dostávať do odpadových vôd. Tieto vody sa však až po prečistení na čistiarňach vypúšťajú do recipientov, kde by mohli rezíduá hormónov predstavovať problém pre určité vodné živočíchy. Táto problematika spadá do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia.

Na detekciu možného výskytu zvyškov hormonálnych liečiv sa pri ich veľkom zriedení v povrchových vodách používa veľmi presná laboratórna technika a konkrétne v Nemecku boli vo vzorkách vody rieky Rýn zrealizované laboratórne skúšky, ktoré potvrdili výskyt týchto látok na hranici analytických možností, čiže šlo o nepatrné koncentrácie (Kožíšek, 2007).

Čo sa týka možného výskytu ženských hormónov vo vodách, tie by sa v pitných vodách na Slovensku je treba zdôrazniť, že pre hromadné zásobovanie sa u nás využívajú vo veľkej väčšine podzemné vody, na Východnom Slovensku sa pitná voda vyrába v cca 45% -ách z povrchových zdrojov- chránených vodárenských nádrží alebo horných tokov riek, neznečistených ľudskou činnosťou .Vypúšťanie odpadových vôd do zdrojov pitnej vody je prísne zakázané a zo strany správcov tokov sa dodržiavanie takýchto legislatívne upravených opatrení dôsledne kontroluje.

Z toho dôvodu nie je z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva žiaden predpoklad výskytu hormonálnych látok ani v tzv. surovej vode, určenej na úpravu na pitné účely. Tu treba zdôrazniť, že surová voda ešte prechádza rôznymi stupňami úpravy ako sú napr. koagulácia, absorpcia na aktívnom uhlí atď., pričom sa možný výskyt kontaminantov eliminuje a na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sa využíva zdravotne bezchybná pitná voda. Jej kvalita sa zo strany výrobcov a dodávateľov pravidelne musí kontrolovať. Superkontrolnú činnosť v rámci svojej pôsobnosti vykonávajú príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ).

Rozsah sledovaných zdravotne významných ukazovateľov v pitnej vode môže príslušný RÚVZ výrobcovi pitnej vody nariadiť rozšíriť o látky, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Takéto nariadenia tiež závisia od miestnej hygienicko-epidemiologickej situácie.

Na základe uvedeného problém prítomnosti hormonálnych látok v pitnej vode v podmienkach SR považujem za odborne nepodložený a zavádzajúci verejnosť.