Európsky týždeň prevencie rakoviny krčka maternice

Tlačová správa
Rakovina prsníka a rakovina krčka maternice patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce onkogynekologické ochorenia. V rámci štátov Európskej únie sa Slovensko dlhodobo umiestňuje na nelichotivých posledných priečkach, čo sa týka skríningu, primárnej prevencie a úmrtnosti na rakovinu krčka maternice.

Rakovina prsníka a rakovina krčka maternice patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce onkogynekologické ochorenia. V rámci štátov Európskej únie sa Slovensko dlhodobo umiestňuje na nelichotivých posledných priečkach, čo sa týka skríningu, primárnej prevencie a úmrtnosti na rakovinu krčka maternice. Kým rakovinu prsníka môžu ženy v značnej miere odhaliť samovyšetrením, rakovinu krčka maternice odhalí jedine preventívna prehliadka u lekára. Dosah ochorenia je o to väčší, že okrem negatívneho dopadu na zdravie ženy, môže mať negatívny vplyv na zdravie novorodenca. Napriek dlhodobému úsiliu Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti len približne 23 % žien na Slovensku absolvuje pravidelne skríningové vyšetrenie. Od roku 2006 je na Slovensku dostupná primárna prevencia (očkovanie) rakoviny krčka maternice, ktorú využíva menej ako jedno percento 12 ročných dievčat.

Polovica všetkých prípadov na Slovensku je diagnostikovaných do 49. roku života.
Predčasná smrť v dôsledku rakoviny krčka maternice často postihuje ženy v najlepšom veku, napríklad keď vychovávajú deti a zodpovedajú za širšiu rodinu, keď sú zaneprázdnené svojou prácou alebo aktívne pomáhajú spoločnosti. Rakovina krčka maternice (RKM) je závažným onkogynekologickým ochorením. Postihuje ženy o 15 až 20 rokov skôr v porovnaní s ostatnými zhubnými nádorovými ochoreniami. Priemerné skrátenie života ženy s týmto ochorením predstavuje viac ako 17 rokov.

Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje približne 600 nových prípadov.
Slovensko patrí ku krajinám s vysokou incidenciou a úmrtnosťou rakoviny krčka maternice. Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje rakovina krčka maternice u približne 600 žien a okolo 200 žien v dôsledku tohto ochorenia zomiera. Každý rok sa cervikálny karcinóm v Európskom regióne WHO diagnostikuje u približne 67 000 žien, pričom táto diagnóza zároveň zapríčiňuje 28 000 úmrtí.

Onkogénny typ HPV vírusu - príčina rakoviny krčka maternice
Rakovinu krčka maternice zapríčiňuje pretrvávajúca infekcia onkogénnymi typmi ľudského papilomavírusu (HPV). Prevalencia (výskyt) HPV infekcie pri rakovine krčka maternice je 99,7 %. Onkogénna HPV infekcia je „nevyhnutnou príčinou“ vzniku rakoviny krčka maternice. Predpokladá sa, že 50 - 80 % žien sa počas svojho života infikuje HPV vírusom a až polovica z nich sa infikuje onkogénnymi typmi HPV. Väčšina HPV infekcií (50 -70 %) spontánne ustúpi v priebehu niekoľkých mesiacov až 2 rokov. Rakovina krčka maternice vzniká, ak infekcia spôsobená onkogénnymi typmi HPV pretrváva. Prekonanie prirodzenej infekcie spoľahlivo nechráni pred opakovanou infekciou. HPV je vysoko nákazlivý, bežný vírus. Existuje viac ako 100 typov HPV, z ktorých väčšina je neškodná a vyvoláva len asymptomatickú infekciu. Približne 40 typov sa prenáša pohlavným stykom
a postihuje sliznicu pohlavného systému. Pätnásť z nich je onkogénnych, t.j. môžu spôsobiť vznik rakoviny krčka maternice alebo prekancerózne lézie (predrakovinové stavy). Ostatné - nízkorizikové typy HPV môžu spôsobiť vznik benígnych kondylómov (genitálnych bradavíc), alebo lézie nízkeho stupňa na krčku maternice.

Je veľmi ťažké vyhnúť sa infekcii vírusom HPV, pretože sa neprenáša výlučne pohlavným stykom, postačuje akýkoľvek kontakt s infikovanou kožou alebo sliznicou. Riziko infekcie sa síce zvyšuje s počtom sexuálnych partnerov, infikovať sa však môže aj žena žijúca s jedným partnerom. Toto riziko zvyšuje aj fajčenie, či užívanie orálnej antikoncepcie, vysoký počet tehotenstiev, imunologické faktory a história sexuálne prenosných infekcií ako sú napríklad chlamýdiové infekcie.

Objavenie skutočnosti, že HPV vírusy sú nevyhnutnou podmienkou vzniku rakoviny krčka maternice, bolo ocenené Nobelovou cenou. Získal ju v roku 2008 Harald zur Hausen, nemecký vedec a virológ.

Konizácia
Konizácia je diagnostická a terapeutická metóda používaná na zisťovanie a liečbu abnormalít krčka maternice. Vykonáva sa s cieľom odstrániť predrakovinový stav, ktorý by mohol prejsť do rakoviny krčka maternice. Skrátenie krčka maternice v dôsledku konizácie môže u niektorých žien spôsobiť predčasný pôrod s narodením nezrelého dieťaťa so všetkými nepriaznivými dôsledkami z toho vyplývajúcimi. Kým v roku 2007 bolo na Slovensku vykonaných 403 konizácií, v roku 2012 iba v nemocniciach Bratislavského kraja bol ich počet takmer dvojnásobný (údaj je len z bratislavských nemocníc). Tieto údaje nezahŕňajú výkony zo súkromných centier (jednodňovú chirurgiu).

Skríning doplnený očkovaním je najefektívnejším spôsobom prevencie vzniku RKM
Pravidelné cytologické vyšetrenie dokáže odhaliť prekancerózne štádiá, ktoré môžu byť včas odstránené. Aj napriek zlepšeniam v skríningu, ktorý má okrem nízkej účasti žien aj medicínske limitácie, sa výskyt a úmrtnosť na RKM v SR výrazne neznížila v porovnaní so situáciou pred 20 rokmi.
Funkčný skríning identifikuje abnormálne a prekancerózne bunky krčka maternice, no nie je prevenciou príčiny vzniku rakoviny krčka maternice, t.j. pretrvávajúcej infekcie onkogénnymi typmi HPV. V súčasnosti sa za najúčinnejšiu ochranu proti rakovine krčka maternice považuje očkovanie protiHPV. V apríli 2009 odporučila Svetová zdravotnícka organizácia zaradiť očkovanie proti HPV do rutinného očkovania.

Aktuálne sa pre očkovanie proti HPV a jeho úhradu z verejných zdrojov rozhodlo 24 štátov Európskej únie. Z nich naše tri susedné štáty zavádzajú toto očkovanie v tomto roku. V Čechách je očkovanie proti HPV hradené už od roku 2012. Napriek dokázanej účinnosti a bezpečnosti dostupných vakcín je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ zaočkovanosť proti HPV veľmi nízka – nedosahuje ani jedno percento u 12 ročných dievčat. Jedným z dôvodov nízkej zaočkovanosti je aj skutočnosť, že úhrada z verejných zdrojov sa týka len 12-ročných dievčat vo výške maximálne 10 % z ceny vakcíny.

Tento týždeň je Európskym týždňom prevencie rakoviny krčka maternice (19. 1 – 25. 1. 2014).

Odborná verejnosť zastúpená spoločnosťami, ktorých sa problematika rakoviny krčka maternice týka (t.j. Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Slovenská pediatrická spoločnosť, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť a Slovenská spoločnosť infektológov), podporená Kanceláriou WHO na Slovensku, vyhlasujú rok 2014 rokom prevencie rakoviny krčka maternice na Slovensku. Cieľom je oboznámenie laickej verejnosti o ochorení a možnosti prevencie a v spolupráci so štátnymi inštitúciami dosiahnuť riešenie tejto nepriaznivej situácie vo výskyte a úmrtnosti na RKM.