ADOS a pacienti

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti pracujú na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva, ktoré im na ich prácu udeľuje licencie pre poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti pracujú na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva, ktoré im na ich prácu udeľuje licencie pre poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Na základe pridelenej licencie, ADOS požiadajú o uzatvorenie zmluvy s jednotlivými poisťovňami. Na trhu ich je celkovo tri:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s
  • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s
  • poisťovňa Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Platí sa za služby ADOS?

Ak s ADOS poisťovne zmluvy uzatvoria, ošetrovanie cestou ADOS je hradené z verejného zdravotného poistenia, čiže klienti za ošetrovateľskú starostlivosť nič nehradia. Ak s ADOS poisťovne zmluvy neuzatvoria, všetky výkony, potrebné pri ošetrovaní v domácom prostredí, si klient hradí sám.

Kto má na služby nárok?

Klientom ADOS sa môže stať každý poistenec žijúci na území SR. Dieťa, človek v produktívnom veku, dôchodca starobný, invalidný, alebo mentálne a telesne postihnutý človek, ktorý potrebuje odbornú ošetrovateľskú starostlivosť.

Poskytovatelia ADOS služieb

V ADOS pracujú sestry, v niektorých aj rehabilitační pracovníci. Prácu v ADOS riadi a koordinuje sestra – manažérka, ktorá má na starosti chod agentúry. Spolupracuje s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami, prideľuje pacientov sestrám, komunikuje s poisťovňami a s inými zdravotníckymi inštitúciami. Každý pacient má počas starostlivosti vedenú ošetrovateľskú dokumentáciu, až do vyradenia z ošetrovateľskej starostlivosti ADOS.

Klientov k domácemu ošetrovaniu  cestou ADOS hlásia Praktickí lekári prvého kontaktu, najčastejšie na odporučenie odborných lekárov (Chirurg, Dermatológ, Onkológ, Urológ...) Klienta môže do domácej ošetrovateľskej starostlivosti nahlásiť aj priamo oddelenie, ktoré ho prepúšťa do domáceho liečenia.

ADOS sa špecializuje na:

Ošetrovanie rán, rôzneho charakteru. Popáleniny, omrzliny, pacienti s komplikovanými otvorenými zlomeninami, bercové vredy, dekubity, ale aj druhotne sa hojace rany. Sem zaraďujeme pooperačné rany, ktoré sa pre komplikácie nezahojili počas hospitalizácie. Potom sú to preležaniny, dekubity a stavy po amputáciách rôznych častí tela.

Našimi klientmi sú aj onkologickí pacienti, v paliatívnej liečbe, to znamená, že sestry pomáhajú onkologickým pacientom dôstojne a bez bolesti prežiť posledné dni života v prostredí ich blízkom, v kruhu rodiny a priateľov. Širokú skupinu našich klientov tvoria pacienti po operáciách hrubého čreva, žalúdka, močových a dýchacích ciest, kde bolo nutné riešiť problém vývodom z niektorej časti tela – tzv. stómiou alebo kanylou.

Prečítajte si tiež:

Sestry, pracujúce v ADOS vykonávajú u klientov preväzy, polohovanie, prevenciu dekubitov, odbery biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia, podávajú injekčnú a infúznu terapiu. Dôležitá je spolupráca sestry a rodiny. Sestry zaučia rodinných príslušníkov v starostlivosti o chorého člena rodiny, edukujú ich v oblasti stravovania, hygieny, polohovania, podávania stravy a liekov.

Naučia klienta alebo rodinných príslušníkov podávať inzulín, ošetrovať kanyly, stómie a podobne. Naučia rodinu pripravovať vhodne stravu u pacientov po operácii žalúdka, kŕmiť ich sondou. U žien môžu sestry na odporučenie odborného lekára najčastejšie urológa, alebo gynekológa vymieňať trvalé – permanentné močové katétre, alebo cievkovať ženu. U mužov močové katétre a cievkovanie môže vykonávať jedine lekár.

Každý, kto potrebuje pomoc sestier z ADOS sa môže o ich službách informovať u svojho spádového Praktického lekára prvého kontaktu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o zdravotnej starostlivosti.

Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.

Literatúra

  • HANZLÍKOVÁ, A. et al.., 2004. Komunitné ošetrovateľstvo. Osveta Martin 2004. 279s. ISBN 80-8063-155-7.
  • NAKLADATELSTVÍ GEUM S.R.O., 2009. In: Hojení ran. III.2009, č.1. 56s.  ISSN 1802-6400.
  • POTRAVINY.eu, s.r.o. – elektronický obchod s potravinami. [online],
  • STRYJA, J., 2008. Repetitorium hojení ran. Nakladatelství GEUM, 1. vydání, 2008. 199s. ISBN 978-80-86256-60-3.
  • TASR. [online], Dostupné na internete: spravy.pravda.sk/domace/clanok/158777-slovensko-starne-najrychlejsie-v-europe/
  • ŽIAKOVÁ, K., JAROŠOVÁ, D., ČÁP, J. et al.., 2005. Ošetřovatelství konceptuální modely a teorie. Ostrava 2005. 232s. ISBN 80-7368-068-8.
  • ŽIAKOVÁ, K. et al.., 2003. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. Osveta Martin 2003. 319s. ISBN 80-8063-131-X.