Negatívne faktory ovplyvňujúce život pacienta s chronickou ranou

Pacienti, ktorí sa dlhodobo liečia na chronickú ranu sú veľmi citliví a netrpezliví, ohľadom dlhodobého a niekedy aj nezdarného liečenia ich problému. To sa môže podpisovať na psychickom stave nielen pacienta ale aj rodiny.

Pacienti, ktorí sa dlhodobo liečia na chronickú ranu sú veľmi citliví a netrpezliví, ohľadom dlhodobého a niekedy aj nezdarného liečenia ich problému. To sa môže podpisovať na psychickom stave nielen pacienta ale aj rodiny. Najčastejšie faktory, ktoré vplývajú na kvalitu života pacienta s chronickou ranou sú faktory: sociálne, rodinné, a psychické.

Sociálne faktory

Zaraďujeme tu strach zo straty zamestnania a následné ohrozenie spoločenského postavenia. Dochádza tu k narušeniu pracovných a iných osobne významných vzťahov. U pacientov sa objavuje najmä strach z komplikácií ochorenia a následnej invalidity, strach zo smrti alebo ochorenia partnera či podpornej osoby a strach zo sociálnej izolácie. To so sebou prináša zníženie chuti do života. U mnohých pacientov sú to aj chýbajúce, či nevhodné protetické pomôcky (protéza), pretože nevedia kde a ako o ne požiadať, ako často a na akú protetickú pomôcku majú nárok, v mnohých prípadoch ich nevedia správne používať. Problémom u veriacich môže byť neschopnosť návštevy náboženských obradov.

**TIP Redakcie:** Ako správne [**polohovať imobilného pacienta,**](https://www.zdravie.sk/clanok/51987/polohovanie-imobilneho-pacienta-prevencia-prelezanin) aby ste zabránili tvorbe preležanín?
Rodinné faktory ---------------

Tiež sa vo veľkej miere podieľajú na psychickej pohode pacienta. Najhoršia je jeho neistota v oblasti finančnej, (najmä u mužov, ako živiteľov rodiny, ak majú nezaopatrené deti) a obava z budúcnosti a závislosti na podporných osobách (často si myslia, že sú partnerovi alebo deťom na ťarchu). Nedostatok finančných zdrojov v rámci liečby (liečba chronickej rany nohy je vysoko finančne nákladná na obväzový materiál, mnohé liečivá a krytia rán sa doplácajú) a diétnych opatrení (často nevedia, že môžu žiadať na sociálnej poisťovni príspevok na zvýšené nároky na stravu, používanie kompenzačnej pomôcky alebo opotrebovanie šatstva). Narúšajú sa partnerské a rodinné vzťahy, čo má negatívny dopad aj na intímny a sexuálny život partnerov.

Psychické faktory

Tie prispievajú ku kvalite života pacienta s dlhodobo sa hojacou ranou významnou mierou,. Ide hlavne o emočnú nepohodu a prejavy psychického napätia. Zdĺhavá liečba rán, sa prejavuje nespokojnosťou, podráždenosťou, zlosťou a hľadaním vinníka. Pacienta ovládne pesimizmus, emočná labilita, depresívne pocity (strata záujmu, pocity márnosti, beznádeje, niekedy samovražedné sklony) a úzkostné stavy (obava z budúcnosti pri strate končatiny). Veľa psychických faktorov sa prejavuje poruchou spánku, pocitom menejcennosti a narušením obrazu vlastného tela.


Neprehliadnite:

Pomoc sestry

Sestra, ktorá sa o pacienta s chronickou ranou stará v domácom prostredí, by mala byť vzdelaná nielen po medicínskej, ale hlavne "ostrieľaná" po sociálnej stránke, aby pacientovi a jeho rodine dokázala poskytnúť pravdivé a užitočné rady aj v tejto oblasti. Efektívna komunikácia s pacientom môže odhaliť napríklad aj problém v oblasti psychiky. Je dobré, ak pacient nájde v sestre psychickú pomoc a oporu pri riešení svojich problémov. Ak je potrebné, sestra kontaktuje praktického lekára, ktorý pacienta navštívi. Netreba zabúdať ani na uspokojenie spirituálnych - duchovných potrieb pacienta. Chronické rany zo začiatku hojne mokvajú, čo ma za následok nepríjemný a niekedy aj hnilobný zápach. Pacient z dôvodu zníženého pohodlia pri liečbe rany nenavštevuje bohoslužby a preto je potrebné zabezpečiť mu duchovnú starostlivosť. Niekedy je možné pozvať k pacientovi do príbytku duchovného a chorý môže pristúpiť k sviatosti svätej spovede a svätého prijímania. Ak je potrebné, praktický lekár, ktorý má pacienta vo svojej starostlivosti, dokáže pacientovi zabezpečiť aj odborné psychologické vyšetrenie.

Použitá literatúra

- FARKAŠOVÁ, D. et al.. 2005. _Ošetrovateľstvo – teória_. Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o., Martin 2005. 215s. ISBN 80-8063-182-4. - MAGERČIAKOVÁ, M. 2008. _Edukácia v ošetrovateľstve 1_. 2. vyd. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva v Ružomberku, 2008. 105s. ISBN 978-80-8084-221-5.