Psychoterapia - ako funguje a kedy je prospešná?

V súčasnosti musí každý z nás dennodenne bojovať so stresom a napätím, ktoré nás postihujú najmä v práci. Mimo iného zažívame svoje súkromné problémy, ktoré ovplyvňujú našu psychiku a duševné zdravie. Ako si v takomto prípade pomôcť?

Psychoterapia Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je to psychoterapia?

Psychoterapia je typ terapie, ktorá sa používa na liečbu emocionálnych a psychických problémov. Prebieha zvyčajne ako rozhovor s trénovaným psychoterapeutom. Je to aplikácia rôznych procedúr, techník a stratégií pre pomoc klientovi a je závislá na prístupe používanom psychoterapeutom. Takmer všetky druhy terapie sú však založené a stavajú na vytváraní terapeutického vzťahu, tzn. na komunikácii a vytváraní dialógu a na práci pri prekonávaní problematických myšlienok či správania. Psychoterapia pomáha hlbšie nazrieť do vlastných problémov a starostí, riešiť problematické návyky a široké spektrum psychických porúch, napr. depresiu či schizofréniu.

Formy psychoterapie

Psychoterapia môže mať rôzne formy: buď ako rozhovor jeden na jedného – terapeut a klient, môže mať formu práce terapeuta so skupinou klientov (skupinová psychoterapia) alebo rozhovor psychoterapeuta s manželským párom či partnerskou dvojicou (párová terapia).

Zvyčajne má psychoterapia formu rozhovoru, ale môže zahŕňať aj iné formy a metódy, techniky a praktiky: arteterapia (umelecké formy – kreslenie, maľovanie, modelovanie a pod), hudobnú formu (muzikoterapaia), prácu s telom (na telo orientovaná terapia) alebo pohybové formy a ďalšie. Cieľom práce psychoterapeuta je pomôcť ľuďom akéhokoľvek veku žiť šťastnejšie, zdravšie, produktívnejšie a uspokojivejšie svoj život.

Druhy psychoterapie

Existuje veľa prístupov a škôl psychoterapie: napr. humanistická psychoterapia, psychoanalytická psychoterapia, kognitívne - behaviorálna psychoterapia, telesne orientovaná psychoterapia a mnoho ďalších škôl – ktoré pomáhajú klientovi riešiť svoj problém.

Ako sme uviedli, psychoterapia je liečba primárne založená na vzťahu medzi psychoterapeutom a klientom. Základom psychoterapie je dialóg, v ktorom sa klientovi poskytuje bezpečné a podporné prostredie, aby mohol hovoriť otvorene s niekým, kto je objektívny, neutrálny a neposudzujúci jeho ako klienta. Klient a psychoterapeut pracujú spoločne na identifikovaní a zmene myslenia a správania, ktoré vníma klient ako obmedzujúce a problematické.

Rôzne školy psychoterapie znamenajú rôzne teoretické pohľady a východiská práce psychoterapeuta. Existujú tzv. psychoterapie rozhovorom - ako je už spomínaná humanistická a psychoanalytická psychoterapia. Pri humanisticky orientovaných sedeniach je pomoc klientovi orientovaná v smere podpory klienta s cieľom maximalizovať jeho osobnostný potenciál prostredníctvom vytvorenia špecifickej klímy a terapeutických podmienok empatie, bezpodmienečného pozitívneho prijatia klienta a kongruencie. Psychoterapeut je sprievodca, ktorý je pripravený a trénovaný prechádzať spolu s klientom jeho pozitívnymi aj silne negatívnymi skúsenosťami a problémami - ale akou cestou a o čom bude klient hovoriť a čo bude riešiť je vložené do slobody a rozhodnutia samotného klienta. Tým sa odbúrava stres z tlačenia klienta do niečoho, čo nechce sám riešiť alebo s čím nesúhlasí.

Počas psychoanalytického sedenia diskutujete o vašich ranných detských skúsenostiach, aby ste vy aj terapeut mohli lepšie pochopiť korene a príčiny vašich súčasných problémov. Psychoanalýza sa sústreďuje teda na klientove myšlienky a minulé skúsenosti a na prácu s nevedomými túžbami a fantáziami.

Niektoré školy si môžu vyžadovať praktický prístup k liečbe a zadávanie napr. domácich úloh, ktoré sú orientované na získavanie nových zručností a zvládania problémov, môžete byť vedení k praktizovaniu nových zručností medzi sedeniami (napr. pri fóbiách a pod.). To je príklad kognitívne – behaviorálnej psychoterapie, ktorá sa zameriava na zmenu myšlienok a správania určitými technikami.


Prečítajte si tiež:


Vzťah klient - terapeut

Vzťah medzi klientom a terapeutom je striktne profesionálny – vzťah existuje iba za účelom pomoci klientovi.  Terapeutický vzťah sa líši od iných druhov vzťahov. Môžete povedať terapeutovi veci bez obavy, že by tieto skutočnosti povedal iným alebo že by to ovplyvnilo nejakým spôsobom vašu prácu, rodinu alebo vzťahy. Môžete byť preto voči terapeutovi úprimní bez obavy z ohrozenia vás, priateľov a pod. Ak sa terapeut spýta, ako sa máte, naozaj chce vedieť, ako sa skutočne máte. V tom je rozdielny rozhovor od bežnej spoločenskej konverzácie. Terapeut nehovorí o sebe klientovi. Terapeut je trénovaný porozumieť, čo vravíte – vašim slovám, tomu, ako vravíte  a pod.  Z hľadiska toho, že je terapeut trénovaný v práci s ľuďmi a má skúsenosti v tejto práci, môže pochopiť váš problém. Terapeut je oboznámený so symptómami rôznych porúch a problémov bežného života. 

Ako prebieha psychoterapeutické sedenie?

Psychoterapeutické sedenie zvyčajne trvá cca 50-60 minút, základnou podmienkou voči klientovi je to, že všetko klientom vypovedané je pod prísnym etickým princípom mlčanlivosti zo strany psychoterapeuta. Počet a frekvencia jednotlivých sedení je závislá na dohode medzi klientom a terapeutom. Práca je závislá od problému klienta a na potrebe klienta pracovať na sebe, z toho dôvodu môže byť krátkodobá, stredne dlhá alebo dlhodobá. Krátkodobá práca s klientom obsahuje približne 7-15 sedení, stredne dlhá forma do 30 sedení a dlhodobá 50 aj viac sedení. Zisťovanie potreby dĺžky práce prebieha v komunikácii s psychoterapeutom sa nastavuje podľa potrieb, aké pociťuje klient samozrejme za podpory a asistencie terapeuta. Zvyčajne prichádza klient raz do týždňa, prípadne jeden krát za dva týždne. Dlhšie prestávky nie sú pre prácu a postup klienta vhodné. Všetky tieto skutočnosti sa nastavujú podľa možností a potrieb klienta a v rámci limitov, ktoré rešpektujú zásady práce tohto prístupu, o ktorých klienta informuje poradca.

Použitá literatúra:

  1. Psychotherapy. NHS [online]. Dostupné na internete: http://www.nhs.uk/Conditions/Psychotherapy/Pages/Introduction.aspx
  2. Understanding psychotherapy and how it works. APA [online]. Dostupné na internete: http://www.apa.org/helpcenter/understanding-psychotherapy.aspx
  3. What Is Psychotherapy? Psychcentral.com [online]. Dostupné na internete: http://psychcentral.com/lib/what-is-psychotherapy/000676