Typológia osobnosti

Porozumenie osobnostnej typológii, vlastnostiam osobnosti a rôznym teóriám osobnosti je užitočný spôsob, ako zlepšiť poznanie, motiváciu a správanie seba a iných, či už v blízkych vzťahoch alebo práci.
Zdroj foto: Shutterstock.com

Rôzne typy osobnosti hovoria o tom, že ľudia sú rôzni, každý má svoju hodnotu, určité schopnosti a kvality, môže sa v nich líšiť – porozumenie odlišností navzájom podporujú prístup k ľudom s patričným rešpektom. Existuje veľa rôznych a rozdielnych osobnostných modelov a teórií, a samozrejme, každý z nich ponúka iný pohľad na osobnosť človeka.

Aké poruchy osobnosti existujú?

Štyri temperamenty podľa gréckej filozofie

Najstaršími typmi definovania rôznych typov osobností sú astrologické triedenie ľudí podľa dátumu narodenia do znamení zvieratníka a tzv. štyri temperamenty, ktoré zadefinovali a spopularizovali však až starovekí Gréci pred asi 2500 rokmi. Tieto typy potom vládli západným myslením. Štyri typy sú spojené s gréckou filozofiou a medicínou. Tieto typy osobnosti sa spájali aj s astrológiou, planétami a a porozumením svetu. Pre získanie zdravia bola potrebná rovnováha štyroch telesných tekutín: krvi, hlienu, žltej žlče a čiernej žlče. Štyri tekutiny boli spojené s určitými telesnými orgánmi a reprezentovali štyri temperamenty alebo osobnosti:

1. Cholerik

Alebo aj nadšený, idealista /hovorí, čo všetko je možné, robí, čo je správne/ - extrovertovaný, s horúcim temperamentom, rýchlo uvažujúci, aktívny a praktický, so sebavedomím, jeho aktivita sa zdá nekonečná a rád rozhoduje aj za iných.

2. Sangvinik

Alebo aj srdečný, remeselník /hovorí, čo vidí, robí, čo funguje/ - tiež extravertovaný, zábavný, aktívny, impulzívny, presvedčivý, optimistický; citlivý a otvorený k iným, ľahko a rýchlo si budujúci vzťahy, milujúci vzťah  a spoločnosť.

3. Flegmatik

Alebo aj pokojný, racionalista /hovorí, čo by bolo možné, robí, čo funguje/- introvertovaný, pokojný, neemocionálny, dobre si vychádzajúci s inými, nevzrušivý, pohodový; je pomalý a nepriamy v kontakte a odpovedaní iným, žije život pokojný, rutinný, bez normálnych úzkostí a stresov.

4. Melancholik

Alebo aj pochmúrny, smutný, strážca a ochranca /hovorí, ako veci sú, robí, čo je správne/- je introvertný, uzavretý, logický, analytický, až suchý, odpovedá na iných pomaly, nepriamo, je skôr rezervovaný a podozrievavý, človeka sleduje a hľadá skrytý význam za slovami iných; je skôr plachý, akoby neistý s vážnym výrazom, ale aj sebaobetavý a nadaný so sklonom k perfekcionizmu.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Typológia podľa Kretschmera

Začiatkom 20 storočia boli obľúbené konštitučné typy, ktoré boli založené na spájaní psychických vlastností a stavbe tela. Ernst Kretschmer, nemecký psychiater, sa pokúsil spojiť telesnú konštitúciu človeka s osobnostnými charakteristikami a psychickými poruchami. Vo svojej práci uvádza, že určité psychické poruchy sa častejšie vyskytujú u ľudí špecifických typov. Vytvoril tri základné konštitučné typy (stavby tela):

 1. Astenický typ (leptozóm) - štíhly, slabý, vysoký – úzke ramená a boky, dlhé ruky a nohy, slabé svalstvo
 2. Svalnatejší je tzv. atletický typ - svalnatý, s veľkou kostrou.
 3. „Zaokrúhlený“ je tzv. pyknik - územčistý, zavalitý, „tučnejší“.

Kretschmer uvádza aj typy charakterov:

 1. Cyklotímny: s dvoma podtypmi: je to spoločensky založená osoba s kolísaním medzi pólmi veselosti a zádumčivosti. Typická je otvorenosť, zmysel pre humor, ale aj k plaču, milujú pohodlie a sú realistickí.
 2. Schizotýmny: skôr záhadný a komplikovaný človek, s hĺbkou, ale je ťažké sa dostať za fasádu do tejto hĺbky. Je to človek skôr uzavretý, vážny a plachý, citlivý a plný rozporov s intenzívnym vnútorným životom.
 3. Viskózny: skôr flegmatické ladenie, sú pomalí a kľudní ľudia, rozvážni, jednoduchý spôsob myslenia, malá citlivosť a vzrušivosť.

V tejto dobe bolo populárne aj rozdelenie typov ľudí v zmysle psychoanalýzy na typ análny, orálny a genitálny.

Typológia podľa C. G. Junga

Dôležitou typológiou je teória švajčiarskeho psychiatra C.G.Junga. Zaviedol dva základné typy: extraverzia a introverzia, ktoré zafarbujú naše zážitky a konanie. Buď sme zameraní navonok alebo do seba. Extrovert je človek zameraný smerom von, na svet, realitu, spoločensky založený a orientovaný, aktívny. Introvert je naopak rezervovaný, uzavretý, zameraný do seba a do svojho bohatého vnútorného sveta, žijúci vo fantázii, neprístupný a skôr pasívny a zdržanlivý.

Jung zaviedol ešte aj štyri psychické funkcie: racionálne myslenie a cítenie, iracionálne vnímanie a intuíciu - je to spôsob, ako prijímame informácie. Tieto racionálne a iracionálne funkcie sa vzájomne dopĺňajú -  racionálne funkcie nás informujú o faktoch a hodnotách, iracionálne nás informujú o všetkom príjemnom a nepríjemnom. Tieto psychické funkcie sa kombinujú navzájom a určujú tak varianty oboch základných typov, čím vzniká 8 variant typov: niekto je extravert a využíva dominantne viac buď racionálne myslenie (rozhodovanie sa na základe logického uvažovania so slabým vplyvom emócií) alebo cítenie (rozhodovanie sa na základe pocitov a emócií). Môže však rovnako tak používať aj iracionálnu funkciu – vnímanie (spoliehanie sa na konkrétne a aktuálne informácie)  alebo intuíciu (spoľahnutie sa na koncepciu vecí na základe vlastného porozumenia sveta, vnímanie cez nevedomie) - to isté platí aj o intravertovi a jeho dominantnej funkcii zo 4 možných funkcií. Jedna funkcia je vždy dominantná, ostatné sú submisívne alebo doplnkové. V nevedomej oblasti sú potom vedome submisívne funkcie kompenzované ako dominantnejšie. Každý preto môže vidieť svet inak.

Typológia podľa Eysencka

Existujú aj viaceré typológie osobnosti v modernej psychológii. Hans Eysenck identifikoval niekoľko osobnostných charakteristík:

 1. Extraverti: sú to spoločenskí ľudia, túžia po vzrušení a zmene, rýchlo sú znudení. Majú sklon byť bezstarostní, optimistickí a impulzívni.
 2. Introverti: sú rezervovaní, plánujú svoje činnosti a kontrolujú svoje emócie. Introverti sú skôr vážni, spoľahliví a optimisticky ladení.
 3. Neurotici: to sú nestabilní ľudia so sklonom k prežívaniu úzkosti, sú ustráchaní a náladoví.  Neuroticky ladení ľudia sú skôr emocionálni a a je pre nich ťažké upokojiť sa po vzrušivej situácii, sú citliví na stres.
 4. Stabilní: sú to ľudia, ktorí sú emocionálne pokojní, málo až vôbec nereagujúci a bez starostí.
 5. Psychotici: títo ľudia majú nedostatok empatie, sú krutí, samotárski, agresívni a problematickí.

Ako ľudia sme rôzni a rôzne vidíme a nazeráme na svet. Pri vnímaní seba a iných by sme mali mať hlavne na pamäti to, že sme odlišní a rešpektovať sa vzájomne – svoje postoje a názory, to akí sme. Vzniká tak pestrá lúka typov ľudí, ktorí majú právo na svoje pohľady a postoje. Dôležité je byť sebou a nechať druhého byť sebou samým.


Nezabudnite si prečítať: Aké poruchy osobnosti existujú?


Použitá literatúra:

 1. COCORIS, J.T.: Description of the 4 Primary Temperaments. Four temperaments [online]. Dostupné na internete: http://fourtemperaments.com/Description.htm
 2. NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia. ISBN 80-200-0628-1. 1998, 336 S.
 3. Personality types explained. Human metrix [online]. Dostupné na internete: http://www.humanmetrics.com/hr/you/personalitytype.aspx
Badtimechen

get along nicely with othersin our every day lifestyles, we need to come into contact with human beings in every walk of lifestyles.therefore,
it's miles very vital for us to recognise a way to get in conjunction with other human beings. to get well in conjunction with others and win their
friendships, we need to observe strictly the subsequent words.initially, we need to be honest with others and shouh.
www.newguestpost.com