Opatrovanie chorého v domácom prostredí. Kto a kedy mi pomôže?

Náhle sa zmenil zdravotný stav vášho milovaného človeka a hospitalizácia bola nevyhnutná? Je to šok pre celú rodinu! Treba konať a vzniknutú situáciu riešiť od prvého dňa, najmä vtedy, ak náš príbuzný bude potrebovať domácu starostlivosť a jeho želanie je ostať v domácom prostredí.

Opatrovanie chorého Zdroj foto: Shutterstock.com

Veľmi ľahko sa môže stať, že nám lekár oznámi prepustenie do domáceho liečenia zo dňa na deň. Už v zdravotníckom zariadení nám môže účinne poradiť sociálna pracovníčka. Poskytne kontakt na konkrétneho a kompetentného pracovníka príslušné mestské alebo obecného úradu. Po prepustení chorého do domáceho liečenia máme potom zodpovedané základné otázky ako: Kde bude ležať? Nespadne v noci z postele? Ako ho budeme umývať, ak nevstane z postele? Ako budeme riešiť jeho stravovanie, keď sa neposadí? Ako budeme riešiť jeho vyprázdňovanie atď..

Veľkou oporou je všeobecný lekár, u neho sa treba prihlásiť do troch dní, resp. nahlásiť prepustenie chorého do domáceho liečenia. Všeobecný lekár poučí príbuzných o dôležitých veciach, ktoré vychádzajú z prepúšťacej správy, resp. overiť, či všetkému správne porozumeli.

Ďalšou cennou radou je kontakt na Agentúru domáce ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej ADOS), ktorá poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. ADOS je zdravotná služba.


Čítajte viac:

ADOS je určená pacientom všetkých vekových kategórii, u ktorých je indikovaná. Domácu ošetrovateľskú starostlivosť navrhuje všeobecný lekár a určená je predovšetkým:

 • Pacientom akútne chorým, ktorý nepotrebujú nemocničnú starostlivosť
 • Pacientom po skončení hospitalizácie
 • Pacientom chronicky chorým a paliatívnym pacientom
 • Pacientom v terminálnom stave.

Konkrétny ošetrovateľský plán vypracuje sestra pri prvej návšteve v domácom prostredí.

Systém sociálnej starostlivosti ponúka Opatrovateľskú službu a s ňou súvisiace úkony v domácom prostredí:

 • Úkony súvisiace s hygienou – umývanie, sprchovanie – hygienická starostlivosť o celé telo. holenie, česanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách. Obliekanie, vyzliekanie, obúvanie vyzúvanie.
 • Úkony súvisiace so stravovaním a dodržiavaním pitného režimu – príprava jedla, prípadne donáška jedla, servírovanie, kŕmenie a pomoc pri pití.
 • Úkony súvisiace s vyprázdňovaním - sprevádzanie na toaletu, očista po toalete, podanie podložnej misy, močovej fľaše, nasadenie a výmena plienok.
 • Úkony súvisiace so starostlivosťou o domácnosť – nákup potravín, drogérie, príprava jedla, bežné upratovanie domácnosti, starostlivosť o lôžko, pranie, žehlenie, vynášanie smetí.
 • Úkony, ktoré súvisia so sociálnymi aktivitami – sprevádzanie chorého pri vybavovaní úradných záležitostí, sprevádzanie na lekárske vyšetrenie, predčítanie, vybavovanie korešpondencie a pod.
 • Vykonáva dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základný sociálnych aktivít.

Tomu predchádza podanie žiadosti o posúdenie stupňa odkázanosti na sociálnu službu a následne žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorá bude poskytnutá podľa stupňa odkázanosti. Opatrovateľskú službu poskytujú tzv. verejní a neverejní poskytovatelia. Službu vykonávajú odborne školení opatrovatelia.

Čo robiť, ak sa náhle zmení zdravotný stav opatrovaného?

Počas ordinačných hodín voláme príslušného všeobecného lekára. Ak sa zdravotný stav zhorší mimo ordinačných hodín voláme Lekársku službu prvej pomoci. V akútnych prípadoch voláme rýchlu zdravotnícku pomoc na medzinárodnej tiesňovej linke 112. Operátorovi treba poskytnúť nasledovné údaje:

 • Svoje meno a číslo telefónu, z ktorého voláme
 • Čo sa stalo a osobné údaje pacienta, vrátane ZP
 • Popis okolnosti vzniknutej udalosti – aké zdravotné problémy má chorý
 • Odkiaľ voláme - čo najpresnejší označiť prístup k miestu (ulica, popisné číslo, poschodie, rozhodujúce orientačné body v priestore)

Pokiaľ je treba riešiť situáciu do príchodu záchranárov, operátor ostatne s vami v kontakte na telefónnom čísle a usmerní, čo treba robiť. Hovor neukončuje volajúci, ale operátor!

Ani pri náročnej práci, akou je opatrovanie chorého v domácom prostredí nezabudnime na slová:

„Milovať neznamená pozerať sa na seba, ale pozerať sa spolu tým istým smerom.“ (Antoine de Saint Exupéry)