10 etických zásad pre pracovný i osobný život

Čím bola doba jednoduchšia, tým sa rozhodnutia medzi dobrom a zlom robili ľahšie. Čím je zložitejšia, tým viac pribúda nemastných a neslaných rozhodnutí (alebo prefíkanejších a diplomaticky alibistkejších) s voľbou menšieho zla na úkor toho väčšieho. Prečo dobro strpklo a prečo ho je menej?

Víťazné hodnotové riadenie

Obsah je pre múdreho dôležitejší ako obal. Hoci tomu často protirečí trh, ktorý niekedy plytko potvrdzuje, že predáva práve obal. Jeden tvrdí, že šaty robia človeka. Druhý kontruje, že nie obal a forma, ale obsah a vnútro majú o človeku lepšiu vypovedaciu schopnosť. Etický manažment je stále hľadanejším a žiadanejším atribútom nielen v rozhodovaniach riaditeľov a manažérov a ďalších VIP (osobností, celebrít), ale všetkých obyčajných ľudí. Prečo? Lebo je ideovým základom najdokonalejšej formy riadenia a sebariadenia objavenej doteraz.

Volá sa hodnotové riadenie. Pritom mnohí etický kompas nedodržiavajú v snahe čo najviac a najrýchlejšie získať. Hoci za cenu negatívnych a podprahových prístupov na báze nekorektnosti a parazitizmu. Prečo tí ostatní – štandardne normálni – etiku na trhu dodržiavajú? Lebo uctievajú hodnoty a ich zmysel života je veriť v dobro, nie v zlo.


Desatoro filozofie Carpe diem pre lepší život


Náuka o mravnosti (poctivosť, statočnosť, korektnosť, slušnosť)

Etika je náukou o mravnosti, o mravouke a predstavuje akúsi sústavu noriem o mravnom, morálnom a spoločensky vhodnom správaní ľudí. Etikoterapia je disciplína, ktorá sa zaoberá zdokonaľovaním etiky v nás a súčasne vysvetľuje, ako zdravá etika súvisí so zdravým človekom v rámci jednoty duše i tela. Statočnosť, poctivosť a korektnosť – sú pre niekoho len a len frázy, ale pre iného prísne fundamenty jeho životných zásad a osobného ľudského poriadku. Osobná a životná etika je nutný kompas bez ohľadu na to, či je človek zamestnan-com, podnikateľom, rentierom, nezamestnaným, bohatým alebo chudobným.

Poctivosť sa dlhodobo určite vypláca a je pilierom pohodovej duše každého človeka túžiaceho po spokojnosti, prosperite a sebarealizácii. V akadémii človečiny jej patrí prvé miesto a preferuje slušnosť, korektnosť, serióznosť a dodržiavanie zásad štýlu „fair-play“ hry.

Etických kódexov je na svete veľa. Jednou z možností je aj nasledovná inšpirácia.

Eticky konajúci profesionál rešpektuje a uctieva minimálne nasledovné desatoro:

  1. Nesie spoluzodpovednosť za životnú úroveň v krajine. Má povinnosť hospodáriť a rozhodovať tak v práci i rodine, aby bolo zachované životné prostredie, aby sa zaobchádzalo úsporne s energiou a surovinami a pokračovalo sa v zlepšovaní kvality života nielen človeka, ale i ľudstva.

  2. Zasadzuje sa za výkonné a konkurencieschopné hospodárstvo a je proti zásahom, ktoré poškodzujú súťažné prostredie. Je solidárny a filantropický v pomoci slabším.

  3. Rozvíja vzťahy a myšlienky partnerstva, priateľstva a usiluje o prosperitu.

  4. Nepovažuje človeka, zamestnanca ani podnikateľa len za neživý stroj (mechanizmus), ale za živého človeka (organizmus).

  5. Vyznáva múdrosť sebariadenia a usiluje aktívne o osobný rozvoj vrátane trvalého vzdelávania v práci a súčasne o zvyšovanie kvalifikácie k pripravenosti na zmeny.

  6. Stanovuje si ciele poskytovať pravidelné informácie spolupracovníkom, zákazníkom a predstaviteľom verejnej moci v otázkach kvality života - s cieľom dosiahnuť a upevniť obojstrannú dôveru.

  7. Drží slovo a neporušuje dohody. Napríklad podnikateľ - voči svojim partnerom (klientom) dodržuje plnenie záväzkov obsiahnutých v zmluvách, nezneužíva interné informácie o partneroch vo svoj prospech alebo v prospech iného.

  8. Nepoužíva nekorektné spôsoby konania, nedáva a neprijíma úplatky. V rámci svojej produkcie nebráni produktu iných.

  9. Uctieva pravdu. Napríklad podnikateľ nepoužíva nepravdivú reklamu, dodržiava kvalitatívne a kvantitatívne normy.

  10. V rozhodovaní preferuje objektívne informácie (na báze faktov, argumentov, dôkazov) pred subjektívnymi (na báze emócií, zvykového práva, názorov).

Kráľ dôveryhodnosti

Pri hľadaní odpovede na zdravie komplexne u človeka víťazí tzv. holistický prístup v medicíne. Taký, ktorý si uvedomuje, že niet zdravého tela bez zdravej duše, čo platí i naopak. Najsilnejšia banka sveta z hľadiska hodnoty je časo-banka. Lebo každý z nás je na pozemskom svete len „chvíľu“. Kým odíde do večných lovíšť mal by ako ľudský tvor tvoriť čosi pekné, milé a užitočné po sebe zanechať. Minimálne reputáciu dobra a jeho dobrého života. Spoľahlivosť, osobná odvaha a pripravenosť niesť riziko sú neodmysliteľnými predpokladmi podnikateľskej a manažérskej práce. Ani morálne hľadisko nemožno obchádzať.

Vo svete pre takéto konanie zdomácnel pojem „credibility“, čo znamená dôveryhodnosť, vierohodnosť – resp. hovorí sa o tzv. morálne bonite človeka. A pojem crediblity king – znamená kráľ dôveryhodnosti


Desatoro filozofie Carpe diem pre lepší život