Index lepšieho života: zistite, ako sa žije v 36 krajinách sveta

Komplexná kvalita života napomáha človeku zlepšovať zdravie i predlžovať priemerný ľudský vek. Najmodernejšie krajiny sveta si stále viac uvedomujú, že aj v ekonómii sú niektoré doterajšie ukazovatele zastaralé (napríklad hrubý domáci produkt) a treba ich zreformovať a nahradiť novými s lepšou vypovedacou schopnosťou (napríklad index ľudského rozvoja).

Celosvetová diskusia k parametrom lepšieho života

Evolúcia ľudstva i spoločenský progres majú za následok vznik nových fenoménov a pragmatických inovácií. Tak vznikli aj novodobé pojmy a termíny ako napríklad: Pokrok spoločnosti, Index ľudského rozvoja, Index lepšieho života, Indikátory kvality života alebo Index udržateľnej spoločnosti.

Iniciatíva OECD za lepší život je výsledkom nového prístupu k problematike merania pokroku spoločnosti a zahŕňa dva hlavné produkty – Index lepšieho života (Better Life Index – BLI) a správy Ako si žijeme (How´s live). Iniciatíva vznikla v roku 2011 a hlavným cieľom iniciatívy je nájsť ďalšie indikátory, ktoré by lepšie vyjadrili ekonomickú, sociálnu a environmentálnu realitu v krajinách sveta. Iniciatíva predstavuje snahy o netradičné nazeranie na meranie efektívnosti hospodárskeho rastu, nakoľko tradičný ukazovateľ hrubý národný produkt už nepostačuje. Iniciatíva pokrýva 34 krajín OECD, Brazíliu a Rusko. Pripravujú sa podklady na zverejnenie Indexu lepšieho života u krajín Číny, Indie, Indonézie a Južnej Afriky. V rámci každého indikátora je možno samostatne porovnať výsledky u mužov a žien.


Prečítajte si tiež:

Psychické problémy Slovenska a sveta v číslach


Index lepšieho života: čo to vlastne je?

OECD zadefinovalo dve témy, ktoré sú dôležité pre meranie blahobytu - materiálne podmienky bývania a kvalita života. Uvedené témy sú zaradené do 11 oblastí, týkajúcich sa bývania, príjmu, zamestnanosti, občianskej angažovanosti, vzdelania, životného prostredia, občianskej angažovanosti, spoločenských kontaktov, zdravia, spokojnosti so životom, osobnej bezpečnosti a zosúladenia rodinného a pracovného života. Každá oblasť obsahuje jeden až štyri indikátory. V rámci každej oblasti majú indikátory rovnakú váhu. Pre každý indikátor je možné porovnať údaje, týkajúce sa mužov alebo žien.

V súčasnosti je zverejnených 24 indikátorov. Počíta sa s tým, že každá oblasť bude postupne doplnená ďalšími relevantnými indikátormi.

Konkrétne indikátory Indexu lepšieho života

Bývanie: materiálne podmienky bývania, byty bez základného vybavenia, výdavky na bývanie, počet osôb na jednu izbu

Príjmy: celkový disponibilný príjem domácnosti, finančné aktíva domácností

Zamestnanosť: miera zamestnanosti, dostupnosť zamestnania, miera dlhodobej nezamestnanosti

Osobné príjmy

Kvalita života: občianska angažovanosť, kvalita sociálnych služieb

Vzdelanie: dosiahnuté vzdelanie, zručnosti študentov, priemerný počet rokov školskej dochádzky

Životné prostredie: znečistenie ovzdušia, kvalita vody

Občianska angažovanosť: účasť na príprave zákonov, volebná účasť

Zdravie: priemerná dĺžka života pri narodení, spokojnosť so zdravím

Spokojnosť so životom: spokojnosť so životom, osobná bezpečnosť, miera fyzických napadnutí, miera vrážd, zosúladenie rodinného a pracovného života, pracovné nadčasy, čas venovaný osobným záujmom

Zhrnutie a závery

V prípade bližšieho záujmu o túto problematiku - online informácie za Slovenskú republiku nájdete na špecializovanom webe: www.oecdbetterlifeindex.org. Index lepšieho života je výrazným kvalitatívnym posunom a príležitosťou pre ľudstvo k lepšiemu monitorovaniu spôsobu života i rýchlejšej podpore správnej hodnotovej abecedy.

Užívateľ webovej stránky môže vzájomne porovnávať jednotlivé krajiny OECD podľa vybraných oblastí kvality života. OECD sa prostredníctvom vlastného Indexu lepšieho života (Your Better Life Index) snaží zapojiť občanov do diskusie o meraní blahobytu spoločnosti a umožniť im, aby boli viac informovaní a zapájali sa do procesu tvorby politík.


Prečítajte si aj tento článok:

Psychické problémy Slovenska a sveta v číslach