Slovensko patrí medzi krajiny s najviac znečisteným vzduchom v Európe! Pozor si dajte aj na zimný smog

Z pohľadu výskytu tuhých častíc v ovzduší patrí Slovensko medzi najviac znečistené krajiny v Európe, čo odborníci pripisujú napríklad situácii v cestnej doprave či stále obľúbenému vykurovaniu tuhým palivom.
Slovensko patrí medzi krajiny s najviac znečisteným vzduchom v Európe

Zdroj: Pixabay.com

Index kvality ovzdušia

Pôsobenie jemných tuhých častíc má v Európe každoročne na svedomí približne 400 000 predčasných úmrtí, pričom nepomerne viac sú postihnuté krajiny strednej a východnej Európy.

Najväčšími zdrojmi znečistenia sú cestná doprava, poľnohospodárstvo, elektrárne, priemysel a domácnosti.

V najnovšej správe Európskej environmentálnej agentúry sa uvádza, že za posledné dve desaťročia dosiahla Európa významný pokrok z hľadiska zmierňovania zmeny klímy a znižovania emisií skleníkových plynov.

Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší sú však stále príliš vysoké a dosahujú zdraviu škodlivé hodnoty, ktorým je vystavených až približne 90 % obyvateľov európskych miest!

Stav ovzdušia v európskych mestách a regiónoch v reálnom čase umožňuje každému sledovať Európsky index kvality ovzdušia.

Online služba Európsky index kvality ovzdušia, ktorú spravuje Európska environmentálna agentúra (EEA), poskytuje informácie na základe meraní z viac ako 2 500 monitorovacích staníc v celej Európe.

Pozostáva z interaktívnej mapy miestnej kvality ovzdušia podľa meracích staníc na základe piatich kľúčových znečisťujúcich látok, ktoré poškodzujú zdravie ľudí a životné prostredie.

Ide o tuhé častice (PM22,5, teda častice, ktoré majú priemer 2,5 mikrometrov alebo menej a PM10 – priemer 10 mikrometrov alebo menej), ďalej prízemný ozón (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siričitý (SO2).

Index zobrazuje celkové hodnotenie pre každú monitorovaciu stanicu farebnou bodkou na mape, pričom modrá farba ukazuje dobrú kvalitu vzduchu, tmavočervená veľmi zlú.

Pozor na zimný smog!

Zimný smog býva výraznejší najmä z dôvodu vykurovacej sezóny. Okrem oxidov dusíka a oxidov síry obsahuje najmä prachové častice.

Zo zdravotného hľadiska sú najvýznamnejšie jemné častice, ktoré pri vdychovaní prenikajú až do dolných dýchacích ciest a čiastočne môžu prenikať cez pľúcne skliepky až do krvi.

Medzi akútne účinky, ktoré sa prejavujú pri zvýšenom výskyte smogu v ovzduší, patrí dráždenia očí, slizníc nosa a hrdla, ktoré vyvolávajú kašeľ a pocit tlaku na hrudi.

U alergikov môžu viesť aj k vyvolaniu astmatického záchvatu.

U osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy môžu viesť k zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.

V rámci odchrany pred zbytočným/nadmerným vdychovaním takto znečisteného ovzdušia sa odporúča:

  • obmedziť športovanie a nadmerné aktivity vonku
  • obmedziť vetranie v interiéroch
  • skrátiť celkovú doby pobytu vonku
  • vyvarovať sa iných aktivít znečisťujúcich ovzdušie v dýchacej zóne (fajčenie, voľné spaľovanie, lepenie, prášenie a pod.)

Prečítajte si aj:

Aký vplyv môže mať znečistené ovzdušie na naše zdravie?