Telemedicína a chronické ochorenia

Na jeseň tohto roka bude prebiehať online edukačný projekt v telemedicíne určený pre lekárov a sestry akejkoľvek špecializácie v trnavskom, nitrianskom a banskobystrickom kraji. Informoval o tom MUDr. Marián Zelina, riaditeľ Sanitas Slovaca - agentúry pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z.. Zdravotnícky pracovníci, ktorí sa prihlásia do projektu budú oboznámení s využitím telemedicínskych senzorov, webových a mobilných aplikácií v manažmente chronicky chorých pacientov. Ide o jedno z najefektívnejších riešení v prípade stáleho kontaktu pacientov v čase pandémie.
Telemedicína a chronické ochorenia

Zdroj: Pixabay.com

V 21. storočí výrazne narastá počet chronických ochorení. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce chronické neinfekčné ochorenia patria kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus, nádorové ochorenia, chronická obštrukčná choroba pľúc, asthmabronchiale a neustále sa zvyšujúci počet psychiatrických ochorení.

Počet ochorení na diabetes mellitus celosvetovo narastá. V súčasnej dobe trpí v Európskej únií týmto ochorením približne 10% obyvateľov s predpokladom nárastu na 16,6% do roku 2030.

Na Slovensku evidujeme takmer 400 000 pacientov s týmto ochorením. Existuje veľa dôkazov evidence – basedmedicine a evidence – basedcare o tom, že správne vedenou liečbou a starostlivosťou je rozvoj komplikácií možné spomaliť a oddialiť začiatok ich výskytu u pacientov s diabetes mellitus 1. aj 2. typu.

Pri chronických ochoreniach typu diabetes mellitus sú dôležitou súčasťou kvalitnej liečby pravidelné kontroly u diabetológa. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, je potrebné sa zamýšľať do budúcnosti nad možnosťami, ktoré nám dnes telemedicína, teleošetrovateľstvo ponúka a súčasný technologický pokrok.

Aj vláda SR sa zaväzuje platobnými mechanizmami podporiť zavádzanie inovatívnych moderných technológií, ako sú napríklad telemedicína.

Každý pacient je iný, individuálny z hľadiska životného štýlu, disciplinovanosti, vnímania liečby tabletkami, alebo inzulínom, telesnými dispozíciami, alebo prítomnosťou ďalších ochorení.

Pri správne liečenom diabete a kompenzovanom pacientovi je možné osobný kontakt pacient – lekár, sestra obmedziť na minimum a podporiť ho v prípade neštandardných situácií práve systémom telemedicínskych, teleošetrovateľských postupov a to využitím vzdialeného monitoringu.

Či už pre potrebu jemného prednastavenia liečby, alebo okamžitej intervencie pri kritických stavoch čo umožní lekárovi presnejšie stanovenie medikácie a liečebných postupov.

Udržanie kvality života existujúcich pacientov s diagnózou diabetes mellitus je možné dosiahnuť prostredníctvom komplexného manažmentu ich zdravotného stavu.

Prepojením mobilných zariadení, bluetoothových senzorov a klinických diagnostických systémov sa zabezpečil vývoj vhodných telemedicínskych, teleošetrovateľských služieb na sledovanie, prenos dát a vyhodnocovanie zdravotného stavu pacienta a informovanie o jeho aktuálnom zdravotnom stave jeho najbližších ako aj medicínskeho personálu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.