Listerióza

Listerióza je bakteriálne ochorenie zvierat a človeka, ktoré spôsobuje baktéria Listeria monocytogenes. Baktérie vo všeobecnosti infikujú určité miesta vo vnútri tela, napr. mozog, krvné riečisko, kožu, tráviaci trakt...

listerioza_syry Zdroj foto: Shutterstock.com

Definícia listeriózy

Listerióza je bakteriálne ochorenie zvierat a človeka, ktoré spôsobuje baktéria Listeria monocytogenes. Baktérie vo všeobecnosti infikujú určité miesta vo vnútri tela, listéria môže infikovať viacero rôznych orgánov, napr. mozog, krvné riečisko, kožu, tráviaci trakt...

Listeria monocytogenes je baktéria pomerne odolná voči vplyvom vonkajšieho prostredia, pri teplote pod 2 °C a nad 45 °C sa prestáva pomnožovať, hynie však až vplyvom varu a pri pasterizácii (bezpečná teplota, ktorá zlikviduje baktérie je 72 °C v priebehu 10 minút vnútri potraviny). Chladiarenské teploty sú pre listérie priaznivé, prežívajú i mrazenie.

V prírode sa vyskytuje v prúdiacej povrchovej vode, odpadových vodách, pôde, výkaloch zvierat, siláži.

Infekcia sa vyskytuje nielen pri domácich, ale aj pri voľne žijúcich zvieratách (rôzne cicavce, vtáky, hydina, ryby, dokonca pri dvoch druhov kliešťov). Zvieratá sú nosičmi baktérie, ochorenie pri nich prebieha bezpríznakovo alebo ako hnisavý zápal mozgových blán, alebo mozgu, ale aj ako celková infekcia s tvorbou nekrotických ložisiek vo vnútorných orgánoch. Zvýšený výskyt listeriózy pri zvieratách je v období používania siláže ako krmiva.

Pri zrení mäkkých syrov dochádza k podpore rastu listérií (sú nahromadené pod mäkkou kôrou syra, kde sa pomnožujú, často nie sú rozložené rovnomerne na celej ploche, ale vytvárajú bodové mikrokolónie).

Výskyt listeriózy

Geograficky je infekcia rozšírená prakticky po celom svete, je skôr zriedkavá. Vyskytuje sa väčšinou sporadicky, dochádza však aj k epidemickému výskytu, epidémie sa môžu objaviť vo všetkých ročných obdobiach.

Približne 30 % všetkých klinických prípadov sa vyskytuje u novorodencov, z dospelých sú postihnuté predovšetkým osoby nad 40 rokov. Môže dôjsť aj k nozokomiálnemu (nemocničnému) prenosu infekcie . Abortívne prípady postihujú celú populáciu bez rozdielu veku, sú však významné iba v tehotenstve.

K osobám so zvýšeným rizikom ochorenia patria tehotné ženy, u ktorých je pravdepodobnosť nákazy 20-krát vyššia než pri bežnej zdravej populácii. Je ohrozený plod matky či novorodenec, pričom pri nákaze tehotnej ženy hrozí novorodencovi ťažšie postihnutie ako samotnej matke. Vnímavosť je vysoká aj u osôb s oslabenou imunitou, s onkologickým ochorením, cukrovkou či ochorením obličiek. U osôb s HIV infekciou je riziko nákazy 300-krát väčšie než pri zdravej populácii. K ohrozenej skupine patria aj osoby dlhodobo liečené kortikoidmi a osoby vyššieho veku.

Nákazlivosť listeriózy

Zdroj nákazy

Choré zvieratá alebo zvieratá s bezpríznakovou nákazou, chorý človek alebo nosič (epidemiologickými štúdiami sa dokázalo v 1 až 10 % nosičstvo L. monocytogenes v zažívacom trakte u ľudí).

Prenos nákazy

Hlavnou cestou prenosu Listérie monocytogenes u človeka je požitie potravy kontaminovanej baktériou – nepasterizovaného mlieka, niektorých zrejúcich syrov, surovej zeleniny, fermentovaných surových klobás, údených rýb, luncheon meatu (upravené mleté mäso v konzerve)...

Menej často sa prenáša fekálne – orálnou cestou, transplacentárne (z matky na plod počas tehotenstva), počas pôrodu pri priechode pôrodnou cestou, vstupnou bránou môže byť tráviaci trakt, porušená koža, dýchacie cesty).

Inkubačná lehota sa pohybuje od 3 do 70 dní, väčšinou 4 až 6 týždňov.

Obdobie nákazlivosti

Matky infikovaných novorodencov vylučujú listérie vaginálnymi sekrétmi a močom 7 až 10 dní po pôrode, zriedka dlhšie.

Nakazené osoby môžu vylučovať listérie stolicou niekoľko mesiacov.

Príznaky listeriózy

Na listeriózu môže ochorieť každý, zdraví dospelí a deti však ochorejú zriedka. Listeria monocytogenes môže poškodiť rôzne orgány tela, preto sa ochorenie môže prejavovať rôzne. Môže mať bezpríznakový priebeh, pod obrazom ľahkých "chrípkovitých príznakov", s klinickými príznakmi postihnutia centrálneho nervového systému (meningitída, encefalitída), ale aj pod obrazom hnačky, infekcie močových ciest či angíny, v najťažších prípadoch aj ako ťažké smrteľné ochorenie.

U tehotných žien listerióza obvykle prebehne ako ľahké ochorenie, často aj bezpríznakovo. Ak sa príznaky objavia, tak obyčajne v treťom trimestri (v posledných 3 mesiacoch tehotenstva). Sú to: teplota, bolesti svalov, kĺbov a hlavy.

Vo včasnej fáze tehotenstva môže dôjsť k potratu, v neskoršej fáze k predčasnému pôrodu nakazeného novorodenca, známe sú i prípady, keď došlo k pôrodu mŕtveho plodu.

U novorodencov chorých žien môže byť ochorenie v dvoch formách – (early onset) pod obrazom sepsy, (k nákaze došlo transplacentárne). Druhou formou postihnutia (late – onset ) je meningitída k prenosu dochádza počas pôrodu).

CNS infekcia

Listéria postihuje mozgové tkanivo. Prebieha teda ako encefalitída, meningitída, meningoencefalitída či absces.

Začiatok býva obyčajne náhly, s horúčkou, a príznakmi meningeálneho dráždenia (pocit na zvracanie, zvracanie, spomalený pulz, precitlivenosť na rôzne podnety – hluk, svetlo, na stisnutie kože; stuhnuté svalstvo – hlavne šijové, chrbtové, brušné a žuvacie a iné príznaky zistené neurologickým vyšetrením).

Gastroenteritída

Inkubačná lehota je 1 až 2 dni, s prejavmi hnačkového ochorenia, príznaky trvajú 1 až 3 dni. Býva teplota, bolesti svalstva, pocit na zvracanie alebo hnačka, bolesti hlavy, tuhosť šijového svalstva, môže sa pridružiť aj zmätenosť, poruchy rovnováhy alebo kŕče.

Súčasťou klinického obrazu môže byť i endokarditída, granulomatózne poškodenie pečene aj iných orgánov, vnútorné i vonkajšie abscesy, kožné lézie.

Diagnostika listeriózy

Na listeriózu treba myslieť vždy pri potratoch, pôrodoch mŕtveho plodu alebo po narodení zomierajúceho dieťaťa.

Mikroskopickým vyšetrením mozgovomiechového moku môžeme predbežne stanoviť diagnózu.

Potvrdenie diagnózy sa opiera o izoláciu pôvodcu kultivačným vyšetrením materiálu z postihnutých miest, napr. krvi v horúčkovej fáze, hlienu maternicového krčka, plodovej vody, placenty, mekónia, mozgovomiechového moku, žalúdočného výplachu a iných.

Sérologickým vyšetrením so sledovaním vzostupu protilátok opakovaným vyšetrením vzoriek krvi, no tieto testy sú nespoľahlivé.

Liečba listeriózy

Farmakologická – na liečbu listeriózy sa používajú bežné antibiotiká (napr. penicilin), prípadne kombinácia antibiotík.

Prevencia listeriózy

Špecifická prevencia proti listerióze neexistuje. Vzhľadom na to, že najčastejšie sa prenáša kontaminovanou potravou, možno odporučiť obdobné preventívne opatrenia ako pri ostatných alimentárnych nákazách, napr. salmonelóze.

K týmto opatreniam patrí:

 • dôkladné tepelné spracovanie surových potravín z hovädzieho, bravčového mäsa a hydiny,
 • dôkladné umytie surovej zeleniny pred konzumáciou,
 • oddelené skladovanie surového mäsa a uvarených potravín,
 • nekonzumovať nepasterizované mlieko a z neho pripravených potravín,
 • dôsledné dodržiavanie základných hygienických návykov pri príprave jedál, ako je dôkladné umývanie rúk, nožov a nástrojov používaných na úpravu surových jedál (mäsa, zeleniny),
 • pripravené jedlo je najlepšie hneď skonzumovať a neohrievať.

Osoby so zvýšeným rizikom nákazy by nemali konzumovať:

 • mäkké syry typu feta, camembert, mozzarella, brie..., syry s plesňou vo alebo na povrchu (napr. Niva),
 • varené mäsové výrobky, napr. jaternice konzumované za studena, tlačenka, hot dog, luncheon meat (upravené mleté mäso v konzerve), paštéty, mäsové nátierky,
 • lahôdkové šaláty,
 • cukrárenské výrobky predovšetkým so žĺtkovou náplňou,
 • vyhýbať sa kontaktu s chorými zvieratami.

Bezpečné sú mliečne výrobky s čistými mliekarenskými kultúrami, ako napr. jogurty, acidofilné mlieka, tvarohy, tvrdé a tavené syry – tieto prechádzajú tepelnou úpravou.

Dodržaním vyššie uvedených pravidiel obmedzíte možnosť nákazy na minimum!

Slovník pojmov

Abortívny = nie plne rozvinutý (napr. klinický obraz)
Absces = ohraničený, neskôr opuzdrený hnisavý zápal tkanív, hľuza
Encefalitída = zápal mozgu
Endokartitída = zápal vnútroosrdia
Epidémia = hromadný výskyt infekčných chorôb v určitej oblasti a v určitom časovom období
Gastroenteritída = súčasný zápal žalúdka a tenkého čreva
Infikovať = prenášať, preniesť nákazu
Kontaminovať = zamoriť, nakaziť

Literatúra

 • Vademecum medici
 • W.Siegenthaler: Diferenciálna diagnostika vnútorných chorôb
 • D. Bartko, M. Drobný: Neurológia
 • www.wikipedia.org/wiki/Listeriosis
 • www.health.state.ny.US-diseases
 • www.alter-med.cz