Výživa a zdravie

Výživa je tou časťou prostredia, pre ktorú má každý organizmus geneticky dané programy spracovania potravy, jej rozloženia na živiny, vstrebávania živín a ich využívania. Hlavnou stratégiou života všetkých druhov je, že tieto geneticky dané vlastnosti sú síce stále a do určitej miery odolné, no súčasne sa môžu meniť k lepšiemu i horšiemu.

Pod výživou rozumieme stravu, ktorú človek prijíma vo forme potravy. Je vonkajším prostredím, do ktorého patrí aj slnečná energia, ovzdušie, voda, pôda a celý vonkajší svet. Keďže sa vonkajší svet mení, menia sa aj organizmy, ktoré žijú v určitom, stále sa meniacom prostredí. Tieto zmeny však nemôžu byť náhle, rýchlejšie, ako sa k nim môžu organizmy prispôsobiť a prežiť ich, ďalej sa vyvíjať.

Výživa je tou časťou prostredia, pre ktorú má každý organizmus geneticky dané programy spracovania potravy, jej rozloženia na živiny, vstrebávania živín a ich využívania. Hlavnou stratégiou života všetkých druhov je, že tieto geneticky dané vlastnosti sú síce stále a do určitej miery odolné, no súčasne sa môžu meniť k lepšiemu i horšiemu. Ak sú veľké odchýlky medzi skutočnou a geneticky danou vlastnosťou, dochádza k poruchám funkcií až k úmrtiu jedinca.

Významnou mierou sa ľudia od seba líšia krvnou skupinou a množstvom antigénov krvnej skupiny v telesných tekutinách, kombináciou genetických vlastností, zdedených po predkoch a nadobudnutých vlastností a dochádza k nekonečnej premenlivosti vlastností ľudí a nárokov na výživu podľa genómu, rodu, veku, prostredia, činnosti, zdravotného stavu, čo vyžaduje, aby sa každý človek stravoval individuálne, a to s ohľadom na úlohu každého človeka v prostredí, v ktorom žije.

Tieto základné východiská, vyplývajúce z teoretického rozboru výživy človeka, ako druhu, možno prísť k záveru, že neexistuje žiadne určité jedlo ani strava, ktorá by bola ako jediná optimálna pre ktoréhokoľvek človeka na Zemi. Ďalej z toho vyplýva, že každý človek by mal poznať svoje požiadavky na výživu a mal by mať právo na zdravú výživu rovnako ako má právo na život. V našich spoločenských útvaroch ani v minulosti nebolo toto právo rešpektované. Toto nerešpektovanie práva na život a jeho prostredie, v rámci neho aj na jeho výživu, je novým kvalitatívnym imperatívom pre ľudstvo, ktorý ak chceme dodržať, musíme prehodnotiť všetky platné základy o vzdelávaní, práve, poľnohospodárstve, potravinárstve, zdravotníctve, farmaceutickom priemysle, národnej obrane, ochrane prírody a vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Zahrňuje nielen „liečenie chorých“, ale starostlivosť o všetkých, ale najmä zdravých, o nový vzťah k prostrediu a životu vôbec, bez ktorého život nemôže na Zemi existovať.

Z tohoto hľadiska má výživa človeka celkom novú, doposiaľ nepoznanú úlohu. Vidieť to aj z toho, že výživa človeka ako taká, vrátane náuky o výžive človeka nebola ľudstvom v plnom rozsahu poznaná ani uznávaná, nie sú poznané humánne rozmery a jej dosah na existenciu života na Zemi.

Človek, aby seba uživil, chce okupovať celú planétu s jej prostredím, čím ohrozuje život na Zemi vôbec. Bez vypracovania stratégie života nemožno uskutočňovať žiadnu činnosť, žiadnu systémovú prácu človeka, ak sa nepozná jej vplyv na život a ak sa nenájde platforma koexistencie človeka s prírodou a prvoradá požiadavka programovania, do ktorej musia byť náklady s touto koexistenciou zahrnuté. Je to celkom nová úloha celého ľudstva nielen bohatých, či chudobných, rozvinutých, či rozvíjajúcich sa. Zrovnoprávnenie by nemalo nastať len v ľudskej spoločnosti, ale v celej biosfére.

Pochopiť a uskutočniť tieto plány možno len vtedy, ak vieme správne pochopiť a uskutočňovať programy zdravej a regeneračnej výživy. Výživy, ktorá umožňuje tvoriť zdravú, vyvíjajúcu sa spoločnosť bez konfliktov, zbraní, nadradenosti skupín, národov, jednotlivcov, odborov, či iných kategórií ľudí s rôznym spoločenským zaradením.

Človek potrebuje jesť, aby bol zdravý a jesť, ak má zdravotné poruchy, ktoré narušili jeho činnosť, aby tieto funkcie obnovil, nebol odkázaný a mal dôstojný kvalitný život, odpovedajúci štandardu modernej spoločnosti s vyspelým demokratickým systémom, umožňujúcim rozvíjať svoje spoločenské činnosti.

Zdravá výživa = odpovedajúce telesné a duševné zdravie umožňujú tvoriť, spolupracovať a reprodukovať sa v zdravej, novej generácii. To znamená existovať, nechať existovať a množiť sa a rozvíjať medziľudské vzťahy. Je to viac, ako len chodiť a neležať na lôžku, V tom sa zdravá výživa chápe ako nová výzva ľudstva v III. tisícročí.