Svetový deň zdravia

Dni „otvorených dverí“ v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR.

Pri príležitosti Dňa zdravia, ktorý je 7. apríla uskutočnia poradenské centrá podpory a ochrany zdravia pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v tento deň - Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, kde im sprístupnia jednotlivé poradne, z kapilárnej krvi im bude vyšetrený cholesterol, lipidové spektrum (nie všetky poradenské centrá), tlak krvi a vykonané antropometrické vyšetrenie alebo určený Body Mass Index a následne im bude poskytnuté aj krátke poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu.

Deň otvorených dverí bude v týchto mestách: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52 Bratislava, regionálne úrady verejného zdravotníctva Bratislava, Poprad, Dunajská Streda (rozšírený na celý týždeň), Žilina, Banská Bystrica, v priestore Novohradskej knižnici vo Veľkom Krtíši, Trnava, Vranov nad Topľou, v priestoroch MsKS v Galante, na námestí SNP dňa 6.4.2010 v meste Partizánske, od 7. do 9.4.2010 - v meste Rožňava, Poltár, Bratislava - Petržalka

Deň otvorených dverí rozšírený o zdravotno-výchovné aktivity, kultúrne akcie v spolupráci s mestskými úradmi s orgánmi štátnej správy a samosprávy a iných inštitúcií sa uskutoční v mestách: Humenné, Michalovce, Sobrance, od 7.-9.4.2010 Košice, 31.3. a 7.4.2010 na námestí M.R. Štefánika - Topoľčany, Prešov, pre občanov Veľké Úľany, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Svidník.
V meste Trebišov pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa spustí a mediálne prezentuje Regionálny program prevencie srdcovo-cievnych ochorení – Po-zdra-vy pre srdce. Informačne a propagačné materiály budú distribuované do zdravotníckych zariadení.

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia v priebehu marca bude prebiehať výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ, základných umeleckých škôl a študentov stredných odborných škôl v okrese Rožňava s tematikou „1000 krokov ku zdraviu“. Výtvarné práce budú vystavené v Kongresovej sále na Radnici v Rožňave. Práce bude hodnotiť porota zo zástupcov vyhlasovateľov súťaže a najkrajšie práce budú ocenené.

Podľa podkladov poskytnutých od Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike spracovala MUDr. Alena Cvopová, Úrad verejného zdravotníctva SR, 9. marca 2010.