Svetový deň duševného zdravia

Aj malé veci dokážu urobiť veľké zmeny! Pomôžte ľuďom s duševnou poruchou žiť lepší život medzi nami, aby už nikdy viac neboli osamelí medzi ľuďmi.

MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku: Pri chronických telesných ochoreniach nesmieme zabúdať na starostlivosť o duševné zdravie

„Tohtoročný Svetový deň duševného zdravia upriamuje pozornosť na fakt, že u pacientov s chronickými srdcovocievnymi, onkologickými, respiračnými, metabolickými ochoreniami alebo u tých, ktorí majú z rôznych dôvodov dlhodobo zníženú pohyblivosť, sa často súbežne vyvíjajú aj duševné poruchy. Najčastejšie sú to úzkostné a depresívne stavy, ktoré môžu hraničiť až so samovražednými sklonmi, alebo stavy podráždenosti, výbuchy zlosti až agresie. Tieto stavy môžu nakoniec vyústiť do rozvoja permanentného duševného ochorenia, ktoré je ďalším bremenom pre pacienta a jeho okolie, najčastejšie členov domácnosti, v ktorej postihnutý žije. Manažment dlhodobo a chronicky chorých je náročný nielen z hľadiska zabezpečenia adekvátnej liečby základného ochorenia, ale aj z hľadiska zabezpečenia nevyhnutných ošetrovateľských a opatrovateľských služieb. Ich dostupnosť a fungovanie vytvárajú predpoklady na celkovú pohodu pacienta a jeho rodiny aj v prípade závažných ochorení. Liečenie chronického telesného ochorenia treba vnímať v kontexte so zabezpečením starostlivosti o duševné zdravie. Jedno pozitívne vplýva na druhé. Stále platí, že bez duševného zdravia niet zdravia.“

POMÔŽME ĽUĎOM S DUŠEVNÝMI PORUCHAMI ŽIŤ MEDZI NAMI

Už nikdy viac osamelí medzi ľuďmi!

Zbierka DNI NEZÁBUDIEK

V rámci informačnej kampane organizuje Liga za duševné zdravie každoročne aj celonárodnú zbierku Dni nezábudiek, počas ktorej môžu všetci prispieť na rozvoj komplexnej siete služieb pre ľudí s duševnými poruchami.

V uliciach miest budú v dňoch 11. – 13. októbra rozdávať dobrovoľníci informačné materiály a nezábudky ako symbol krehkého duševného zdravia na celom Slovensku. Dobrovoľným príspevkom za nezábudku môže verejnosť podporiť začlenenie ľudí s duševnými poruchami do života. Liga podporí rozvoj podpornej siete cez svoje členské združenia, ktoré využijú vyzbierané prostriedky na projekty slúžiace sociálnej inklúzii ľudí s duševnou poruchou a ich návratu do života a k práci.

Do celoslovenskej verejnej zbierky môžete prispievať:

  • Dobrovoľným príspevkom za nezábudku v uliciach od 11. 10. 2010 do 13. 10. 2010
  • Zaslaním SMS v hodnote 1 EUR na krátke číslo 833 v sieti Orange Slovensko a T-Mobile až do 31. 10. 2010
    Suma 1 EUR za SMS správu je konečná, nepodlieha DPH. Operátori ju odvedú na zbierku v plnej výške a zaslanie správy zákazníkovi nespoplatňujú.
  • Priamo na účet: až do 31. 12. 2010
    č. ú. 4040154029/3100 v Ľudovej banke a
    č. ú. 20266500/6500 v Poštovej banke

Liga za duševné zdravie SR je občianske združenie. Celoslovenskú informačnú kampaň Dni duševného zdravia a zbierku Dni nezábudiek organizujeme na území celého Slovenska už sedem rokov. Duševnú poruchu môže zažiť ktokoľvek. Najvážnejší problém ľudí s duševnou poruchou je sociálne vylúčenie: zažívajú na vlastnej koži nepochopenie a diskrimináciu, strácajú zamestnanie a ostávajú osamotení. Izolácia bráni ich návratu do života a mnohí sa ocitnú v chudobe.

Ako môžeme pomôcť?

V regiónoch Slovenska buď úplne chýba alebo je nedostatočná pomocná sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá sleduje individuálne potreby človeka s duševnou poruchou a je dostupná tam, kde žije. Zbierkou Dni nezábudiek 2010 chceme podporiť rozvoj komplexnej siete starostlivosti, aby mohli ľudia s duševnými problémami obnoviť svoje sociálne väzby a zručnosti a schopnosť znovu viesť plnohodnotný život v rodine a práci.