Čas na hľadanie receptu zdravého starnutia v Európe

Európania dnes žijú dlhšie. Je to dobrá správa, ale aj výzva, lebo ľudia by nemali len jednoducho starnúť, ale aj zachovať si zdravie pokiaľ je to možné. Projekt NU-AGE financovaný EÚ sleduje, ako môže výživa podporiť zdravie starších osôb a pomôcť pri prevencii vzniku ochorení súvisiacich s vekom.

Európania dnes žijú dlhšie. Je to dobrá správa, ale aj výzva, lebo ľudia by nemali len jednoducho starnúť, ale aj zachovať si zdravie pokiaľ je to možné. Projekt NU-AGE financovaný EÚ sleduje, ako môže výživa podporiť zdravie starších osôb a pomôcť pri prevencii vzniku ochorení súvisiacich s vekom.

Starnúca Európa ---------------

Lepšie životné podmienky, zdravší životný štýl a vyššie vzdelanie ako aj lepší prístup ku kvalitným zdravotníckym službám znamenajú, že Európania sa môžu dožívať priemerne 78 rokov – čo je o šesť rokov viac pri porovnaní s 80. rokmi 20. storočia.1 Výsledkom narastajúcej predpokladanej dĺžky života, v kombinácii s nízkou úmrtnosťou novorodencov v Európe, je dramatický nárast podielu staršieho obyvateľstva, ktorý by mal dosiahnuť 40 % do r. 2030.1 Lepšie zdravie našich seniorov ich zbaví utrpenia z chorôb prichádzajúcich vo vyššom veku, ale aj zmierni nároky na spoločnosť formou znížených zdravotníckych a spoločenských nákladov.

Výživa a starnutie – oblasť záujmu NU-AGE

Výživa je jedným z mnohých faktorov – biologických aj environmentálnych – ktoré zohrávajú úlohu pri starnutí. Starostlivým výberom stravy môžeme proces starnutia ovplyvniť. Vplyv výživy na choroby súvisiace so starnutím je pomerne neznáma oblasť výskumu a nie je zrejmé, aká by mala byť optimálna výživa pre zdravé starnutie.

Vieme, že prijímané potraviny vplývajú na vznik zápalu, ktorý je prirodzenou súčasťou procesu starnutia. Jedným z faktorov vzniku chorôb súvisiacich s vekom, napríklad aterosklerózy (zhrubnutie a stuhnutie cievnych stien a následné zvýšené riziko ochorenia srdca), cukrovky 2. typu či neurodegenerácie vedúcej k poklesu poznávacích schopností, je slabý, chronický zápal.

Preto Európska komisia schválila projekt NU-AGE, ktorého cieľom je v priebehu nasledujúcich 5 rokov získať dôkladnejšie poznatky o úlohe výživy pri zápale v súvislosti so starnutím. Výskumníci budú v rámci projektu identifikovať výživové stratégie zamerané na zabezpečenie konkrétnych výživových nárokov a na prevenciu chorôb spôsobených starnutím.

Výskum NU-AGE

Jednou z prvých úloh NU-AGE je pripraviť potravinovú pyramídu pre osoby staršie ako 65 rokov. Urobia to na základe výživových odporúčaní, pričom znázornia proporcie rozličných potravín, ktoré by mali byť zahrnuté do vyváženej stravy. Potravinová pyramída NU-AGE má zabezpečiť výživové potreby starších osôb pri dôraze na koncept nutričnej denzity, vhodného príjmu vody, vlákniny, vitamínu D a vitamínu B12.

Pri štúdiu vplyvov potravinovej pyramídy NU-AGE na zdravie a faktory starnutia, dostanú seniori v celej Európe výživové odporúčania, fortifikované potraviny a ďalšiu pomoc, aby si mohli nastaviť svoju stravu v súlade s pyramídou. Zbierať a analyzovať sa budú údaje o príjme potravín a biologické vzorky, napríklad krv. Výsledky sa porovnajú so staršími ľuďmi, ktorí sa na štúdii nezúčastnili. Zároveň sa budú skúmať spoločensko-ekonomické determinanty výberu potravín a u ľudí nad 65 rokov sa využijú najvhodnejšie spôsoby komunikácie v oblasti výživových odporúčaní.

Výskum sa mení na potraviny

Na základe poznatkov o vplyve výživy na starnutie a jej potenciálu pomôcť chrániť pred chorobami súvisiacimi s vekom, budú sa vyvíjať potraviny konkrétne určené starším spotrebiteľom. NU-AGE sa bude zaujímať aj o pochopenie zo strany spotrebiteľov a ich postoje k označovaniu výrobkov informáciami o zdraví a výžive, čo má viesť k určeniu najvhodnejších spôsobov komunikácie.

Konzorcium NU-AGE

Projekt NU-AGE vedie profesor Franceschi z Bolognskej univerzity, ktorý bude koordinovať konzorcium. Konzorcium pozostáva z 31 partnerov, ktorí pokrývajú široký rozsah expertíz potrebných v rámci projektu. Väčšinu partnerov tvoria univerzity a výskumné ústavy, ale významnú úlohu tu majú aj zástupcovia potravinárskeho a nápojového priemyslu, od malých a stredných podnikov až po veľké firmy a obchodné spoločnosti, ale aj vedenie komunikačných aktivít zo strany EUFICu.

Závery

NU-AGE sa bude svojimi aktivitami snažiť vyplniť súčasnú medzeru v poznatkoch o tom, ako celková výživa vplýva na choroby súvisiace s vekom a na pokles schopností. Poznatky budú užitočné pre celý rad stakeholderov – od vedeckej komunity a zdravotníckych odborníkov až po priemysel a tvorcov legislatívy. Uvedomenie si úlohy výživy pri zdravom starnutí a jej lepšie chápanie umožní podporiť snahy o zlepšenie zdravia a kvality ivota našej starnúcej populácie v Európe.

NU-AGE – Nové výživové stratégie zamerané na konkrétne potreby staršej populácie pre zdravé starnutie v Európe – získava prostriedky na výskum zo Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva (zmluva č. 266486).

Odkazy ------
  • OECD (2010), Health at a Glance: Europe 2010, OECD Publishing. Dostupné na: dx.doi.org
Príloha projektu EÚ 06/2011