Obťažovanie na pracovisku určite nezľahčujte

Obťažovanie na pracovisku nie je jednoduchou ani príjemnou situáciou, ktorú by chcel niekto z nás zažívať. Na takéto konanie je potrebné upozorniť naše okolie a verejnosť, aby sa zabránilo akýmkoľvek vážnejším následkom.

Obťažovanie na pracovisku Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je to obťažovanie?

Obťažovanie na pracovisku je protizákonné, je formou diskriminácie a spadá pod antidiskriminačný zákon (Zákon č. 365/2004 Z.z.). Ten definuje obťažovanie ako „také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti“.

Podoby obťažovania

Obťažovanie môže naberať rôzne podoby. Môže ísť o obťažovanie sexuálne, rasové a rodinného stavu. Rasové obťažovanie sa týka farby pleti, národnosti, etnického pôvodu.

Okrem týchto základných foriem môže mať obťažovanie aj formu obťažovania z hľadiska rovnoprávnosti pri práci a jej získavaní: z hľadiska náboženského vyznania, veku, zdravotného stavu či postihnutia, sexuálnej orientácie, rodinných a príbuzenských vzťahov. V praxi si tak môže kolega či šéf doberať si alebo sa posmievať zamestnancovi/kyni ohľadom jeho/jej nejakej neschopnosti, môže používať prezývky alebo ponižujúce pomenovania, môže útočiť či ponižovať starších zamestnancov z hľadiska ich veku, môže zamestnanca/kyňu vylúčiť z pracovných stretnutí alebo iných sociálnych udalostí.

Obťažovanie môžu páchať manažéri, spolupracovníci alebo dokonca aj klienti, zákazníci pod. Obťažovanie spôsobuje zamestnancovi/kyni ponižovanie, obťažovanie, zastrašovanie. Obťažovanie, zastrašovanie, šikanovanie má svoje dôsledky na rovine fyzickej, psychickej aj sociálnej a je definované aj ako mobbing (skupina osôb proti jednému), bullying (jednotlivec proti jednému) a bossing (zastrašovanie šéfom).

Sexuálne obťažovanie

Sexuálne obťažovanie je vážne, nežiadúce správanie sexuálneho charakteru – či už slovami (verbálne), činmi (telom), gestami (neverbálne) či rôznymi sexuálnymi obrázkami zo strany kolegov alebo nadriadených. Spôsobuje obťažovanej osobe pocity urážania, porušenia dôstojnosti, ponižovania alebo zastrašovania. Vytvára sa tak prostredie nepriateľského, zastrašujúceho, ponižujúceho a zneucťujúceho prostredia. Má dve základné formy:

 1. Sexuálne obťažovanie pre niečo (v zmysle sexuálneho vydierania - „úplatkárstvo“ – poskytnutie/zabránenie/získanie/udržanie si zamestnania či postupu v rámci zamestnania, zvýšenie platu);
 2. Nepriateľské sexistické a sexuálne prostredie – akékoľvek správanie sexuálnej alebo inej povahy, ktoré vytára vyššie spomínané nepríjemné, nepriateľské a ponižujúce prostredie.

Sexuálne obťažovanie v práci zažívajú ženy aj muži, ale týka sa to predovšetkým žien. Nejedná sa o sexuálnu interakciu, flirtovanie, príťažlivosť alebo priateľstvo, ktoré je vítané, obojstranné, súhlasné alebo recipročné.


Čítajte tiež:


Ako zvládnuť obťažovanie na pracovisku?

Hlavná pomoc v problematike obťažovania je založená na legislatívnych opatreniach, ktoré majú formu normatívnych predpisov. Holubová (2007) uvádza, že základom boja a zvládania obťažovania je verejné povedomie a scitlivovanie verejnosti v otázke sexuálneho obťažovania. V ľuďoch sa vytvára postupne istá „brzda“ a povedomie nevhodnosti takéhoto správania, potreba pomôcť a konať v takýchto prípadoch.

Toto sú základy, ktoré sú potrebné pre zvládanie obťažovania a to, o čo sa možno oprieť. Potrebné sú však aj ďalšie postupy, ktoré môže obťažovaná osoba využiť. Na jednej strane sú to „osobné“ možnosti intervencie voči obťažovateľovi a na druhej je to využitie pomoci zo strany iných, kompetentných, nadriadených, súdu či obhajcu práv. Patrí sem:

 • Neobviňujte sa: nedajte sa v sebe vtiahnuť do obviňovania seba za takéto správanie.
 • Nežiaduce správanie neignorujte a nezľahčujte.
 • Povedzte „nie“: obťažujúcej osobe na jej správanie dajte jasné stop alebo nie. Ak nereaguje na vaše slovné upozornenia, dajte jej to písomne.
 • Nutné je upozorniť obťažovateľa na protizákonnosť jeho správania.
 • Poukázať na obťažujúce prvky v správaní obťažovateľa a dôrazne trvať na ich ukončení a zastavení.
 • Zachytávajte/zapisujte si incidenty: všetko, čo sa stalo s čo najväčšími detailami (dátum, čas, miesto).
 • Uveďte svedkov: ak sú prítomní svedkovia, zaznamenajte si ich mená.
 • Vyhľadajte pomoc: v danej situácii by ste nemali reagovať stiahnutím sa alebo mlčaním, čo podporuje správanie obťažujúceho. Máte právo na obranu, ste dokonca „povinní“ brániť sa, ak na vás niekto útočí. Bráňte sa. Nedajte si skákať po hlave. Nemlčte. Zdôverte sa čo najskôr kolegovi, kolegyni, partnerovi, supervízorovi a pod. a žiadajte o pomoc a podporu.
 • Oznámte skutočnosti nadriadenému (sú povinní vytvoriť podmienky, ktoré negatívne neovplyvňujú ich pracovný výkon a zabrániť tomu, aby k obťažovaniu nedochádzalo – sú povinní!!). Tzn.informujte o obťažovaní manažéra, nadriadeného, supervízora. Ak je obťažujúcim priamy nadriadený, informujte jeho nadriadeného.
 • Každá sa môže obrátiť o pomoc, hlavne právnu, aj na odbory, ak je ich členom.
 • Ak sa nechcete kontaktovať s obťažujúcim priamo, alebo aj sa nadriadeným, môžete spôsobenú ujmu (materiálnu alebo morálnu) riešiť právnou cestou (žaloba prostredníctvom súdu).
 • V prípade nereagovania firmy či nadriadeného na vaše sťažnosti podajte sťažnosť písomne- to môžete neskôr aj využiť ako doklad.

Holubová (2007) uvádza dôležité kroky pri riešení obťažovania a sťažnosti smerom k nadriadenému. Dôležité v prípade pokračovania s obťažovaním aj napriek upozorneniam kontaktovať nadriadeného a trvať na vyriešení vášho problému. V situácii podávania sťažnosti a vyšetrovania sa nenechať zastrašiť. Páchatelia sa často snažia obeť zastrašovať, obviňovať z narúšania dobrých vzťahov na pracovisku, dobrého mena firmy, snažiť sa skorumpovať, vyhrážať sa výpoveďou. Dožadujete sa dodržiavania svojich práv a nemôžete byť za to prenasledovaní. Neutekajte z pracoviska, nedávajte výpoveď, a oznámte svoj prípad na kompetentnom mieste. V prípade, že sa nič nezmení využite možnosť oznámiť túto skutočnosť pracovníkovi vo firme, ktorý má v náplni práce riešenie problémov obťažovaním (je zodpovedný za riešenie tejto úlohy). Ak takú osobu firma nemá, tak kontaktujte nadriadeného. Postupujte vždy písomnou formou. Ak sa situácia nezmení, Holubová (2007) odporúča obrátiť sa na Slovenské stredisko pre ľudské práva alebo verejného obhajcu práv.

Predovšetkým by ste sa mali naučiť sa brániť (osobne alebo prostredníctvom vyžadovania pomoci od kompetentných), mať úctu k sebe a k svojmu telu (v prípade sexuálneho obťažovania) a neskĺznuť do pasivity a strachu. Môžete využiť aj pomoc psychológa a psychoterapeuta, ktorý s vami pôjde touto cestou naučenia sa brániť sa a spoločného hľadania aj iných prostriedkov, ako vyriešiť situáciu. Nezostaňte sami, nenechávajte si to pre seba, nedajte sa ponižovať. Hlavné je nájsť v sebe silu a využiť silu iných na pomoc sebe.


Použitá literatúra:

 • HOLUBOVÁ, B.: Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien na pracovisku. MPSVR SR, odbor pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí. Bratislava, 2007. Dostupné na internete: http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2007/Holubova.pdf
 • Obtěžování při práci (Mobbing). Dostupné na internete: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/topics/files/obtezovani_v_praci.pdf
 • Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov (antidiskriminačný zákon). Dostupné na internete: http://www.nocka.sk/uploads/21/4e/214e7e8da01c4bcd9d9cb96368a219b7/antidiskriminacny-zakon.pdf