Spôsobuje žiarenie z mobilných telefónov rakovinu?

Nik zatiaľ nedokázal priamy vplyv elektromagnetického žiarenia z mobilov na vznik rakoviny u ľudí. Ani naše pracoviská hygieny - pre fyzikálne faktory, pracovné lekárstvo či genetickú toxikológiu. Prečo sa potom o tejto problematike stále diskutuje?

Elektromagnetické žiarenie a genetická toxikológia

Nekonečné diskusie a podozrenia o biologických účinkoch EMG žiarenia a vzniku rakoviny vyplývajú z toho, že sa tu používa termín „žiarenie“. Od použitia atómovej bomby v Japonsku a havárie zariadení v Černobyli či vo Fukušime vyvoláva toto slovo „žiarenie“ strach a obavy. To, že existujú rôzne typy EMG žiarenia s rôznou vlnovou dĺžkou a podľa toho sú škodlivé, alebo neškodné už nikto neskúma. Každý hneď zaujme ostražitý postoj voči zdrojom akéhokoľvek „žiarenia“ . A tak aj relatívne neškodné časti spektra tzv. „dlhovlnné EMG žiarenie“ vyvoláva u ľudí obavy pre túto fyzikálnu príbuznosť so škodlivým krátkovlnným „ionizujúcim žiarením“.

Krátkovlnné ionizujúce žiarenie (IŽ) môže spôsobiť pri veľkých dávkach aj ochorenia a smrť. V rámci „genetickej toxikológie“, ktorá skúma a monitoruje mutagénne a karcinogénne účinky aj fyzikálnych rizikových faktorov sa za rizikové pokladajú krátkovlnné druhy ionizujúceho žiarenia vlnovej dĺžky pod 100 nanometrov (1nanometer je milióntina milimetra). Hovoríme im „ionizujúce žiarenia“ (IŽ) .

Patrí sem časť UV žiarenia, celé röntgenové a gama spektrum. Tie vyvolávajú škodlivé ionizačné efekty v atómoch a molekulách. To znamená, že menia dočasne či trvalo polaritu molekúl v živom organizme za vzniku a uvoľnenia veľkého množstva vysoko reaktívnych chemických radikálov do tkanív a krvi. Tieto radikály sú genotoxické čo znamená, že poškodzujú aj molekuly DNA a chromozómy v deliacich sa bunkách a pri nadmernej dávke spôsobujú chorobu z ožiarenia a v jej dôsledku neskôr aj rakovinu.

No dlhovlnné EMG žiarenie z mobilných telefónov či iných zdrojov nič také nedokáže. Pri silných EMG zdrojoch vzniká len určitý excitačný efekt na molekulách (rozkmitanie častíc) a s tým súvisiaci vznik tepelného efektu. EMG žiarenie z mobilných telefónov je neionizujúce a neabsorbuje sa v hmote ani v organizme natoľko, aby vyvolalo rizikovú ionizáciu molekúl a spôsobilo rakovinu. Celkom bezproblémové však nie je.


Prečítajte si tiež:

Aj tento faktor ovplyvňuje riziko vzniku rakoviny

Komu veriť?

Mnohí sa obávajú že elektromagnetické žiarenie zapríčiňuje psychickú nepohodu, poruchy spánku, alergie, srdcové a neurologické poruchy, zvýšenú citlivosť na počasie či dokonca genetické poškodenia a rakovinu. Iní to popierajú. Komu teda máme veriť? Preto ak sa stretnete kdekoľvek so „zaručene najnovšími poznatkami“ o škodlivosti či naopak neškodnosti EMG žiarenia z mobilných telefónov a iných podobných zariadení, vždy si pozrite, kto je ich autorom – odborník či laik. Neverte konšpiračným príspevkom bez autorstva, alebo s laickým (neodborným) autorstvom.

Veriť možno len tým odborným pracoviskám a odborníkom, ktorí sa zdravotnými účinkami EMG žiarenia a poľa zaoberajú profesionálne, systematicky, dlhodobo a na najvyššej, odborne akreditovanej úrovni. Takéto pracoviská a odborníci nielenže vykonávajú dlhé roky akreditované testy, merania a monitoring zdravotných účinkov z EMG žiarenia, ale sledujú aj súvisiacu chorobnosť a musia niesť zodpovednosť za všetky publikované odborné vyjadrenia a posudky teraz aj v minulosti. Tieto odborné akreditované pracoviská existujú v hygienickej službe aj u nás na Slovensku už desiatky rokov. Majú pod dohľadom napr. všetkých mobilných operátorov a iných používateľov zdrojov EMG zariadení. Bez ich meraní a zdravotného monitoringu v rámci povolených noriem a limitov nie je schválený žiaden technický projekt.

Neškodný no cudzorodý charakter EMG smogu

EMG žiarenie síce nespôsobuje rakovinu, ale nepriamo vytvára rôzne iné zdravotné následky. Súčasnú extrémnu a permanentnú expozíciu (vystavenie) jednotlivcov EMG žiareniu z rôznych zdrojov musíme pokladať za „neprirodzený“ čiže „cudzorodý faktor“. Toto „presýtenie a znečistenie“ priestoru v ktorom žijeme, EMG vlnami, sa niekedy výstižne nazýva ako „elektromagnetický smog“. A každý takýto „cudzorodý a permanentne pôsobiaci faktor“ ( či už fyzikálny, chemický, biologický či psychologický) vytvára (indukuje) v organizme „nepriamo“ nejaké zdravotné riziká.

V prípade EMG žiarenia ide o rizikový fyzikálny faktor zvyšujúci stres, psychickú nepohodu a excitáciu (rozrušenie) záťaž, únavu a vyčerpanie. To sú už stresové faktory s mnohorakým negatívnym účinkom na organizmus. Ak niekto pretelefonuje hodiny denne s mobilným telefónom pri uchu a ďalšie hodiny strávi pri počítači a pred televízorom, nedostane z toho síce rakovinu, ale prejaví sa to negatívnym pôsobením na centrálnu nervovú sústavu (CNS) a psychiku. CNS vnímavých jedincov na tento zhluk a prúd EMG signálov reaguje napr. bolesťami hlavy, nespavosťou, zmätenosťou, zníženou koncentráciou a pod. Výsledkom potom je napr. častý výskyt úzkostnej a panickej poruchy u mladej a strednej generácie, ktorá je pomaly bežnejšie ako chrípka. Navyše tu nejde len o samotné pôsobenie EMG žiarenia, ale o súčasnú kombináciu s nadmernou neuropsychickou záťažou, ktorú nám elektronické média sprostredkujú.

Elektromagnetické pole a žiarenie v prostredí a organizme

Elektromagnetické žiarenie je prenos energie elektromagnetického poľa v podobe elektromagnetických vĺn. Prirodzené magnetické polia vesmíru, slnka, planét, hmoty na zemi a prostredia majú pôvod v magnetických vlastnostiach samotných atómov ktoré tvoria všetku hmotu. Napr. magnetické pole Zeme, ktoré tvoria Van Allenove radiačné pásy, je naším prirodzeným prostredím, ktoré nás obklopuje.

Rovnako v organizme (v nervoch, srdci apod.) prebieha rad elektromagnetických javov. Celé telo je zložené z atómov a molekúl, všade v ňom pôsobia elektrické či elektromagnetické mikropolia. Mapa elektromagnetického poľa srdca sa využíva aj pri diagnostike ochorení srdca. Z toho by sme mohli nesprávne usudzovať, že EMG polia a žiarenie je celkom neškodné. Nás zaujímajú umelé, zdroje EMG poľa a žiarenia v blízkosti jednotlivcov a populácie, vytvárajúce tzv. EMG smog. Tomu je vystavený dnes už takmer každý človek na planéte od určitého veku a vďaka vysielačom EMG signálov aj kojenci a malé deti. Aj keď tento nadmerný príjem umelých EMG signálov nespôsobuje priamo napr. rakovinu, bude dôležité posúdiť ich nepriame následky na psychiku a zdravie, spôsobené informačným preťažením, ktoré cez elektronické média prijímame. Rozladenie centrálnej (CNS) regulácie organizmu zvýšenou neuropsychickou záťažou stojí na počiatku mnohých tzv. „funkčných porúch a ochorení“ psychosomatického pôvodu.

Na záver možno konštatovať, že EMG žiarenie a používanie mobilných telefónov nespôsobuje rakovinu, no ich nadmerné používanie, spolu s inými elektronickými médiami, vytvára už u detí, mládeže aj dospelých zvýšenú neuropsychickú záťaž, a emočný stres, ktorý stojí na počiatku stresogénnych zdravotných problémov, zníženej imunitnej odolnosti a následných psychosomatických, orgánových a systémových ochorení.


Prečítajte si aj tento článok:

Viete, aký faktor ešte môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny?