Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2019

Zaujíma vás, kde sa môžete ísť cez letné prázdniny okúpať bez zdravotných rizík? Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonal aj pre túto sezónu analýzy a pripravil pre vás zoznam vôd na kúpanie.

Dlhodobé analýzy vôd

Na základe výsledkov analýz z 2 mikrobiologických ukazovateľov (Escherichia coli a črevné enterokoky) zo 4 po sebe idúcich kúpacích sezón (KS) sú vody určené na kúpanie (VUK) klasifikované v 4 triedach kvality. Uvedená klasifikácia reprezentuje dlhodobý vývoj kvality vody na lokalite, ktorý sa však počas KS nemusí zhodovať s aktuálnym stavom. Aktuálny stav a prípadné riziká, ktoré by mohli v súvislosti s kúpaním a využívaním prírodných vodných plôch vzniknúť v priebehu celej KS sa hodnotia na základe porovnania aktuálnych výsledkov vykonaných odberov s limitmi, stanovenými národným predpisom - vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Z uvedeného vyplýva, že ak aj sú niektoré lokality klasifikované nižšie ako je najvyšší stupeň kvality (výborná), kvalita ich vody na kúpanie počas aktuálnej KS môže byť vyhovujúca.

Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva aj počas nasledujúcej kúpacej sezóny 2019 budú na Slovensku monitorovať cca 50 ďalších prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie, ktoré sú verejnosťou využívané na rekreačné kúpanie.

Počet vôd na kúpanie

Slovenská republika má v zmysle vodného zákona vyhlásených 32 lokalít za vody určené na kúpanie. Pre kúpaciu sezónu 2019 je navrhnutých 31 lokalít. Dolno Hodrušské jazero bude mať aj naďalej zníženú hladinu vody z dôvodu rekonštrukcie hrádze, t. j. jazero bude aj počas kúpacej sezóny 2019 mimo prevádzky.

Kvalita vody

Výborná kvalita voda

 • Ružiná - pri obci Ružiná (sezóna: 15.6. - 31.8.2019)

 • Pláž ORMET (sezóna: 17.6. - 31.8.2019)

 • Drieňok (sezóna: 17.6. - 31.8.2019)

 • Veľké Kolpašské jazero (sezóna: 19.6.2019 26.8.2019)

 • Vinianske jazero (sezóna: 22.6.2019 31.8.2019)

 • Zemplínska šírava - Biela hora (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Zemplínska šírava - Hôrka (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Zemplínska šírava - Medvedia hora (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Zemplínska šírava - Kamenec (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Zemplínska šírava - Paľkov (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Pod Bukovcom(sezóna: 17.6.2019 15.9.2019)

 • Ružín (sezóna: 17.6.2019 15.9.2019)

 • Veľká Domaša - Tíšava (sezóna: 17.6.2019 31.8.2019)

 • Veľká Domaša - Poľany (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Veľká Domaša - Nová Kelča - poloostr. Krym (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Zelená voda (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Šulianske jazero (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Liptovská Mara - (sezóna: 15.6.2019 1.9.2019)

Dobrá kvalita vody

 • Ružiná - pri obci Divín (sezóna: 1.6. - 31.8.2019)

 • Počúvadlianske jazero(sezóna: 19.6.2019 - 26.8.2019)

 • Ivanka pri Dunaji (sezóna: 17.6.2019 31.8.2019)

 • Zlaté piesky (sezóna: 1.6.2019 8.9.2019)

 • Vajnorské jazero (sezóna: 17.6.2019 31.8.2019)

 • Veľká Domaša - Valkov (sezóna: 17.6.2019 31.8.2019)

 • Veľká Domaša - Dobrá pláž (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Veľká Domaša - Holčíkovce (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

 • Veľká Domaša - Nová Kelča (sezóna: 1.7.2019 31.8.2019)

Dostatočná kvalita vody

 • Vindšachtské jazero (sezóna: 19.6.2019 26.8.2019)

Nevyhovujúca kvalita vody

 • Slnečné jazerá (sezóna: 1.6.2019 15.9.2019)

Neklasifikované

Nasledujúce lokality okalita nemajú k dispozícii údaje zo 4 predchádzajúcich kúpacích sezón:

 • Veľké Richnavské jazero - neklasifikované (sezóna: 19.6.2019 - 26.8.2019)

 • Kunovská priehrada - neklasifikované (sezóna: 17.6.2019 - 15.9.2019)

 • Dolno Hodrušské jazero - zatvorené z dôvodu rekonštrukcie!

Pozrite si tiež:

Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk v Bratislavskom kraji na kúpaciu sezónu 2019