Ministerstvo zdravotníctva chce podporiť upevňovanie hygienických návykov detí v prostredí rómskych komunít

Ministerstvu zdravotníctva záleží na tom, aby sa zdravotný stav zlepšoval vo všetkých oblastiach a pre všetky skupiny obyvateľstva. Prostredníctvom príspevkovej organizácie Zdravé regióny rezort počas letných prázdnin odštartoval osvetové aktivity na upevňovanie hygienických návykov. Cieľovou skupinou sú deti predškolského a mladšieho školského veku, žijúce v prostredí zníženého hygienického štandardu.

Vzdelávanie a osveta na tému hygiena

Pomôcky na realizáciu osvetových aktivít na tému Hygiena sa od druhého júlového týždňa distribuujú do 251 lokalít na východnom, strednom a západnom Slovensku, patriacich pod pôsobnosť príspevkovej organizácie. „Medzi 257 asistentov osvety zdravia sa prerozdelilo 32 000 pracovných listov, 8 000 knižiek o bábike, farebné ceruzky a hygienické pomôcky na realizáciu osvetových aktivít na tému Hygiena rúk, Dentálna hygiena a Hygiena celého tela. Správanie súvisiace so zdravím je potrebné upevňovať a podporovať najmä v detskom veku. Správne a pravidelné postupy osobnej hygieny nielen v prostredí zníženého hygienického štandardu pôsobia ako účinná prevencia pred niektorými infekčnými ochoreniami,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Snaha o zlepšenie podmienok detí v rómskych komunitách

Príprava pracovníkov príspevkovej organizácie na osvetové aktivity organizované počas letných mesiacov bola dôležitá. Vzdelávania sa realizovali v dvoch vzdelávacích blokoch, absolvovalo ich 257 asistentov osvety zdravia a 24 koordinátorov, ktorí pôsobia v 251 lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávacie aktivity a tréning prebiehal podľa metodiky osvetovej aktivity, ktorá zohľadňuje špecifiká prostredia, v ktorom cieľová skupina žije. Nosnou časťou tréningov bol nácvik správnych postupov so zreteľom na podmienky detí marginalizovaných rómskych komunít.

„V prostredí zníženého hygienického štandardu zohráva hygiena významnú úlohu pri prevencii. Každá lokalita, v ktorej pôsobíme, má svoje špecifiká, zlé materiálne podmienky na úrovni komunity a domácností vedú k zvýšenému riziku infekčných ochorení. Osvetové aktivity, ktoré realizujú naši pracovníci, sú dôležité pre prevenciu a zdravie všetkých obyvateľov. Osvetové činnosti asistentov osvety zdravia vnímame ako cieľavedomú, systematickú činnosť zameranú na vytváranie správnych vedomostí, zručností, návykov a postojov v otázkach ochrany a upevňovania zdravia,“ vysvetľuje Tatiana Hrustič, riaditeľka príspevkovej organizácie Zdravé regióny.

Metodická príručka na tému Hygiena

Vznikla v spolupráci s metodičkou Paulou Poduškovou a ilustrátorkou Alicou Záhorskou. Jej obsahom sú základné informácie o hygiene, praktické cvičenia, aktivity a pracovné listy zamerané na témy: hygiena rúk, hygiena celého tela, obliekanie, dentálna hygiena a hygiena vlasov. Súčasťou príručky sú jednoduché návody, ako pracovať s cvičeniami, otázky na overenie získaných informácií, ako aj časť zameraná na zvedavé otázky detí. Metodická príručka je určená výhradne asistentom osvety zdravia, ktorí absolvovali vzdelávanie a tréning na tému Hygiena.

Knižka o bábike

Metodika je doplnená špeciálnou publikáciou pod názvom Knižka o bábike, ktorá je určená cieľovej skupine detí vo veku od 3 do 9 rokov. Knižka výnimočným spôsobom dopĺňa aktivity, podporujúce proces v oblasti upevňovania hygienických návykov. Metodika je súčasťou národného projektu Zdravé komunity 2A, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Realizátorom projektu je príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia.


Pozrite si tiež:

Rezidentské štúdium prinesie lekárov do regiónov, kde ich je nedostatok