Pol milióna pacientov trpí podľa odhadov na Slovensku inkontinenciou moču! Fakty o inkontinencii, ktoré ste možno netušili

Pandémia COVID-19, ktorá zasiahla aj Slovensko, ukázala väčšiu potrebu starostlivosti o najzraniteľnejších členov spoločnosti, vrátane pacientov s inkontinenciou, starých ľudí a dlhodobo chorých. OZ InkoFórum pri príležitosti Týždňa kontinencie (22-28. jún 2020) upozorňuje, že bez dobre zadefinovaných štandardov a odporúčaní sa nezlepší ani kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, a to nielen v prípade očakávanej druhej vlny pandémie.
Inkontinencia - strata schopnosti udržať moč

Zdroj: Pexels.com

Epidémia COVID-19 nám ukázala, že je do budúcnosti potrebné venovať väčšiu pozornosť nastaveniu pravidiel starostlivosti o klientov v zariadeniach zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Aj keď pandémia nemala na zariadenia a na ich klientov na Slovensku taký tragický dopad ako v zahraničí, mali by sme si z toho zobrať ponaučenie a pripraviť sa na podobné výnimočné situácie, ktoré môžu nastať v budúcnosti“ uvádza Marica Laščeková, predsedníčka pacientskej organizácie OZ InkoFórum.

Zároveň je potrebné si uvedomiť, že pandémia zasiahla aj seniorov a chronicky chorých, ktorí sa liečia doma a ktorí mohli mať v dôsledku protiepidemiologických opatrení sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti.

Štát a odborníci by sa preto mali pozrieť na túto problematiku komplexne a definovať súbor odporúčaní, ktoré budú slúžiť ako vodítko pre podobné situácie, ale zároveň prispejú k zlepšeniu kvality a dostupnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre tieto skupiny obyvateľstva,“ dodáva Laščeková.

Zefektívnenie starostlivosti a manažmentu o pacienta s inkontinenciou

Štát by mal podať zariadeniam pomocnú ruku a pomôcť im pripraviť sa na to, ako fungovať v prípade, že sa podobná situácia zopakuje.

Treba zároveň poznamenať, že počas pandémie sa niektoré opatrenia v zariadeniach zdravotných a sociálnych služieb osvedčili, tie treba jasne pomenovať a zaviesť do každodennej praxe,“ dodáva Laščeková.

Do budúcna je potrebné zefektívniť manažment zdravotníckej starostlivosti o chronicky chorých pacientov či už doma alebo v zariadeniach, napríklad vo forme častejšieho využívania e-poukazov na predpisovanie inkontinenčných pomôcok.

Kľúčová je stále prevencia a dôraz na transparentnosť

Epidémia koronavírusu bude mať zároveň významné finančné a hospodárske dopady na zdravotnícke systémy, ktorý je na Slovensku už dlhodobo poddimenzovaný.

Otázkou preto zostáva, ako bude štát vedieť garantovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť o starých a chorých, či už vo forme dostupnosti inkontinenčných pomôcok alebo zdravotníckych pomôcok a liekov ako takých.

Odpoveďou je na jednej strane posilňovanie individuálnej zodpovednosti pacientov, napríklad vo forme osvety o prevencii, ako aj zvyšovanie transparentnosti vydávania inkontinenčných pomôcok, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Rozhodne však budú potrebné aj systémové zmeny“, uzatvára Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., predseda Odborného výboru InkoFóra.

Fakty o inkontinencii na Slovensku

  • 80+ je vek pacientov, ktorým zdravotné poisťovne vykazujú najvyššie náklady na inkontinenčné pomôcky.
  • Pol milióna pacientov trpí podľa odhadov inkontinenciou moču na Slovensku. Nie všetci však s problémom navštevujú lekára a čerpajú na čo majú nárok z verejného zdravotného poistenia.
  • Takmer milión pacientov s inkontinenciou moču môže žiť na Slovensku podľa Výskumného demografického centra v roku 2040. V roku 2030 to môže byť 270 tisíc mužov a 590 tisíc žien. Podiel týchto ľudí sa v celkovej populácii zvyšuje.