Tuberkulóza nezmizla – 24. marec je dňom TBC

„Keby sa význam choroby meral počtom obetí, ktoré si vyžiada, zostali by všetky, aj tie najobávanejšie infekčné choroby ako mor a cholera, ďaleko za tuberkulózou.“ Charakterizuje následky tuberkulózy, ktorej svetový deň si pripomíname 24. marca, Robert Koch, objaviteľ jej pôvodcu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa predpokladá, že 32 % (1,86 miliardy ľudí) svetovej populácie je infikovaných tuberkulózou. Ročne sa eviduje 8 miliónov nových prípadov, z toho 3,52 milióna je mikroskopicky pozitívnych. Až 2,8 milióna ľudí ročne zomrie na choroby priamo alebo nepriamo súvisiace s tuberkulózou.

Podľa odhadov WHO na roky 2000 až 2020 ak sa nezlepšia služby verejného zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti, tuberkulózou sa nakazí ďalšia miliarda ľudí, 200 miliónov ochorie a 35 miliónov zomrie. WHO už v apríli 1993 vyhlásila „všeobecný stav ohrozenia tuberkulózou“ (global emergency) – WHO vydala takéto vyjadrenie pri infekčnom ochorení po prvý raz.

Rozvojové krajiny majú 95 % všetkých infikovaných

Až 95 % infikovaných osôb vo svete je z rozvojových krajín, 80 % celosvetového výskytu tuberkulózy je v 22 krajinách, ktoré WHO označuje ako krajiny s vysokým bremenom ochorenia (high burden countries): India, Čína, Indonézia, Nigéria, Bangladéš, Pakistan, Etiópia, Južná Afrika, Filipíny, Keňa, Kongo, Ruská federácia, Vietnam, Tanzánia, Brazília, Uganda, Thajsko, Mozambik, Zimbabwe, Mjanmarsko, Afganistan a Kambodža.

V Európe je až 85 % bakteriologicky overenej tuberkulózy v krajinách strednej a východnej Európy. Väčšina západoeurópskych krajín hlási výskyt choroby pod 20 prípadov na 100 000 obyvateľov okrem Španielska a Portugalska. Medzi krajiny s nízkym výskytom tuberkulózy patria podľa WHO z bývalých krajín východného bloku len Slovensko, Česká republika a Slovinsko. Z východnej časti európskeho regiónu vykazujú vysokú incidenciu (nad 70 na 100 000 obyvateľov) Rumunsko a Ruská federácia.

Tuberkulóza na Slovensku

Na Slovensku patrí očkovanie proti TBC medzi povinné očkovanie, plne hradené zdravotnou poisťovňou – očkuje sa hneď po narodení dieťaťa, v 11. roku je preočkovanie.

V roku 2006 došlo k ďalšiemu poklesu výskytu tuberkulózy na Slovensku. Národný register tuberkulózy vo Vyšných Hágoch vo Vysokých Tatrách zaznamenal 732 nových prípadov, čo je 13,6 chorého na 100 000 obyvateľov. V roku 2005 to bolo 743 prípadov a 13,8 ochorenia na 100 000 obyvateľov. Informoval o tom primár I. interného oddelenia tuberkulózy Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, expert Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre tuberkulózu Ivan Solovič. U detí zaznamenali odborníci len 23 prípadov tuberkulózy, z toho bolo 13 rómskych.

Najvyšší výskyt tohto ochorenia bol na východnom Slovensku; v Prešovskom kraji 170 prípadov (21,3 chorého na 100 000 obyvateľov) a v Košickom kraji 135 prípadov (17,5 ochorenia na 100 000 obyvateľov). Zvýšený výskyt ochorenia na východe Slovenska dávajú odborníci do súvisu s vysokou mierou nezamestnanosti, ale aj s blízkosťou Poľska, Maďarska, a najmä Ukrajiny, kde je výskyt ochorenia niekoľkonásobne vyšší.

Medzi najrizikovejšie skupiny patria starší ľudia, alkoholici a viaceré nové skupiny ako bezdomovci, ale aj migranti a ľudia vracajúci sa z dlhodobého pobytu v zahraničí. Medzi nich patria nielen opatrovateľky, ale aj vojaci vracajúci sa z medzinárodných misií z krajín, kde je vysoký výskyt tuberkulózy. Podľa I. Soloviča je tuberkulóza liečiteľná, ale liečba trvá v úvodnej fáze dva mesiace a následne v pokračujúcej fáze štyri až šesť mesiacov. Neliečená tuberkulóza sa môže skončiť smrťou pacienta. Vlani zomrelo na tuberkulózu 11 ľudí.

Systém dohľadu a monitoringu nad týmto ochorením na Slovensku slúži pre niektoré krajiny bývalého Sovietskeho zväzu ako vzorový a WHO im odporúča ho zaviesť.

Rizikové skupiny pacientov s tuberkulózou

V súčasnosti delíme rizikové skupiny chorých s tuberkulózou na:

  1. klasické rizikové skupiny: asociáli, alkoholici, bezdomovci, staršie vekové skupiny obyvateľstva a rómovia,
  2. nové rizikové skupiny so závažným odrazom v epidemiologických ukazovateľoch v celosvetovom meradle: osoby infikované multirezistentnými kmeňmi TBC, jedinci s HIV a AIDS, migranti.

„Príbeh tuberkulózy za posledných tridsať rokov bol príbehom triumfu i tragédie. Triumfu vedcov, ktorí zabezpečili prostriedky na kontrolu a konečné vyhladenie tejto choroby a tragédie v tom, že sme pri využívaní ich objavov zlyhali.“ (J. R. Bignall, súčasný anglický profesor zaoberajúci sa pľúcnymi chorobami)

Tuberkulóza