Týždeň uvedomenia si mozgu

Bratislava, 9. marca 2010. TÝŽDEŇ MOZGU je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR už po tretíkrát organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY a Neuroimunologickým ústavom SAV. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Tento rok je mozgu venovaný týždeň od 15. do 21. marca.

Bratislava, 9. marca 2010. TÝŽDEŇ MOZGU je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR už po tretíkrát organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY a Neuroimunologickým ústavom SAV. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Tento rok je mozgu venovaný týždeň od 15. do 21. marca.

„Brain Awareness Week“ sa uskutočňuje už od roku 1996, vďaka spoločnej iniciatíve dvoch organizácií – medzinárodnej odbornej organizácie „Society for Neuroscience“ („Spoločnosť pre neurovedy“) a neziskovej organizácie „The Dana Alliance for Brain Initiatives“ („Dana Aliancia pre iniciatívy týkajúce sa mozgu“ - www.dana.org), ktorá združuje viac ako 265 významných vedcov a je zameraná na podporu verejného povedomia o pokroku vo výskume mozgu.

Akcia sa postupne rozšírila do celého sveta a v súčasnosti sa na nej podieľa množstvo partnerských organizácií. V rámci SR sa podľa zdrojov Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti v tomto roku do akcie zapoja viaceré sociálne zariadenia a zdravotnícke pracoviská, školy a iné subjekty v okresoch Kežmarok, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Brezno, Žarnovica, Poltár, Banská Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Nové Zámky, Malacky, Revúca, Galanta, Bratislava a iné. V rámci tohto podujatia budú realizovať prednášky pre verejnosť o fungovaní mozgu, trénovaní poznávacích funkcií mozgu, kreatívne dielne pre deti na tému „Mozog“, prezentácie pre študentov, tréningy pamäti pre seniorov a iné zaujímavé akcie.

Okrem aktivít v regiónoch sa v utorok 16. marca 2010 v Centre MEMORY na Mlynarovičovej 21 v bratislavskej Petržalke uskutoční nasledovný program:

14:00 hod - „Rozprávanie o mozgu“
Stretnutie pre všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa ešte viac o jednom z najcennejších orgánov ľudského tela.

17:00 hod – „Zaujímavosti o mozgu a pamäti“
Odborné prednášky pre mladšiu vekovú generáciu. Pochopenie súvislostí medzi starostlivosťou o pamäť a jej fungovaním.

Stručne o iniciátoroch Týždňa mozgu na Slovensku

Slovenská Alzheimerova spoločnosť (SAS) je občianske združenie v SR venujúce sa pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou s cieľom presadzovať ich práva a potreby a tak prispieť k vytvoreniu podmienok pre ich dôstojný život. Spája ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a ich rodiny, ako aj odborných pracovníkov pracujúcich vo výskume, prevencie, diagnostiky a terapie ako aj priateľov spoločnosti, ktorým nie je ľahostajný život ľudí s týmto ochorením. V súčasnosti má Slovenská Alzheimerova spoločnosť 245 registrovaných členov. Za podpory Nadácie MEMORY realizuje projekt budovania kontaktných miest SAS v regiónoch Slovenska s cieľom pomôcť rodinám v domácej starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou.

Nadácia MEMORY vznikla v roku 1994 a jej hlavným poslaním je podporovanie riešenia problematiky Alzheimerovej choroby na Slovensku, a to od výskumu na molekulovej úrovni cez lekársku starostlivosť až po sociálnu podporu rodín starajúcich sa o osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou. Vďaka nej už 8 rokov poskytuje sociálne služby Centrum MEMORY.

Centrum MEMORY n.o. je od roku 2002 prvým preventívnym, diagnostickým, špecializovaným, aktivizačným a vzdelávacím zariadením pre ľudí s poruchami pamäti a ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou na Slovensku. V súčasnosti poskytuje širokú škálu služieb, a síce sociálne služby prostredníctvom špecializovaného denného pobytu pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, kognitívnu rehabilitáciu a tréningy pamäti pre seniorov, zdravotnícke služby v psychiatrickej ambulancii s celoslovenskou pôsobnosťou. Okrem toho je školiacim pracoviskom pre pracovníkov sociálnych a zdravotníckych zariadení so vzdelávacími kurzami akreditovanými Ministerstvom školstva SR.

Neuroimunologický ústav SAV je výskumné pracovisko, ktoré sa venuje neurodegeneračným ochoreniam s dôrazom na Alzheimerovu chorobu. Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied vznikol 1.1.1996 ako špecializované výskumné pracovisko neurovied. Pre účely výskumu využíva najnovšie metódy, zároveň spolupracuje s významnými zahraničnými pracoviskami.

Ako môžeme ovplyvniť náš mozog?

Čo ovplyvňuje vývoj nášho mozgu?

Vývin ľudského mozgu, jeho stavbu, umiestnenie a usporiadanie mozgových buniek riadia gény, ktoré tvoria biologickú bázu individuálnych schopností každého z nás. Preto mnoho schopností a osobnostných čŕt dedíme po našich predkoch rovnako ako dedíme farbu očí alebo stavbu tela.
Okrem génov a vonkajších vplyvov sa na vývine mozgu podieľajú vnútorné biochemické faktory – hormóny, mediátory a neuromodulátory, pod vplyvom ktorých sa mení pozornosť, koncentrácia, nálada a tým aj schopnosť vnímať, učiť sa.
Neurovedy venujú pozornosť aj pohlavným hormónom. Tieto okrem toho, že riadia telesný vývin ľudí mužským a ženským smerom, organizujú výstavbu mozgu chlapcov a dievčat dávno pred narodením, aby boli ich mozgové štruktúry pripravené pod vplyvom meniacich sa hladín hormónov v puberte zabezpečiť pohlavne rozdielne správanie a myslenie.

Dokážeme mozog dostatočne prispôsobiť negatívnym vplyvom?

Nápor na psychický stav človeka sa v súčasnosti stále zvyšuje. Okolité prostredie na nás vytvára tlaky a má určité nároky, ktorým keď sa nedokážeme prispôsobiť, môže dôjsť k narušeniu psychického zdravia. Náš mozog je orgán, ktorý rozhodujúcim spôsobom určuje, ako prežívame jednotlivé životné situácie a ako na ne reagujeme. Schopnosť prispôsobiť sa síce do určitej miery ovplyvňuje okolité prostredie, no každý z nás má geneticky dané hranice adaptability svojej psychiky. Schopnosti prispôsobiť sa môžeme udržovať, zlepšovať či posilňovať - aktivitou, učením, výchovou. Najmä však súborom aktivít - zdravým životným štýlom. Ten tvorí podstatu všeobecnej prevencie chorôb. Ak dôjde k organickému poškodeniu mozgu, nastupuje liečba, ak je možná. Aj psychické poruchy dokážeme upraviť liečbou. Vždy však platí, že najlepšia liečba je prevencia.

Ako si zachovať funkčný mozog do najvyššieho veku?

Celková životná pohoda je závislá od fyzickej a psychickej stimulácie. Dobrá telesná kondícia pozitívne ovplyvňuje telesné zdravie, človek menej podlieha únave. Zhoršením pamäti trpí po päťdesiatke takmer polovica ľudí, po sedemdesiatke už tri štvrtiny. Problémy s pamäťou ale majú občas aj mladšie osoby, vrátane žiakov a študentov.

Bunky našich svalov a nervové bunky sa správajú rovnako, potrebujú byť v činnosti, inak stratia svoju výkonnosť. Ak z nejakého dôvodu istý čas zostaneme na lôžku, menej sa pohybujeme, potrebujeme čas na fyzickú rehabilitáciu. Primeraná a pravidelná mentálna námaha spôsobuje, že mozgové bunky doslova „kvitnú“, pretože každá aktivita podnecuje tvorbu nových výbežkov a spojení medzi bunkami. Ak sa jej budeme vyhýbať a len pasívne prežívať každodenný život, bunky zoslabnú a nakoniec zahynú.

Dnes vieme, že pravdepodobne jediným účinným preventívnym prostriedkom proti predčasnému starnutiu mozgu je tréning poznávacích funkcií (pamäti). On totiž buduje „duševnú rezervu“. Tréning pamäti má dôležitý význam preto, že udržiava mozog aktívny a zdravý. Okrem dobrej pamäti pomáha uvoľňovať určité chemické látky, ktoré sú dôležité pri fungovaní imunitného systému, čím sa chráni mozog pred ochorením a poškodením. Precvičovanie mozgu je potrebné robiť v každej životnej etape, no najmä vtedy, keď začne človek starnúť. Každý deň si nájdime čas na aktivity, ktoré udržiavajú náš mozog v pohotovosti. Môže to byť lúštenie krížoviek, hry ako s, bridž alebo pexeso, vzdelávanie sa v problematike ktorá nás zaujíma, čítanie kníh, komunikovanie - rozhovory s inými ľuďmi. Skupinový tréning pamäti môže byť príjemnou zábavou medzi rovesníkmi, spôsobom ako si zdvihnúť sebavedomie, užitočnou prevenciou proti prirodzenému zhoršovaniu pamäti, ktoré prichádza vekom a proti demencii - Alzheimerovej chorobe.

Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava
E-mail: spolocnost@alzheimer.sk
Web: www.alzheimer.sk