Ako nemať závislé dieťa?

Odborníci sa zhodujú v tom, že problémom s drogami a alkoholom sa dá predchádzať, pokiaľ ich človek berie vážne. Bohužiaľ, mnoho ľudí ich podceňuje a dostáva sa do zbytočných problémov. Tieto problémy sa môžu vyskytnúť v každej rodine.

Je pravda, že niektoré deti môžu byť ohrozené viac, iné menej, ale úplne chránený nie je nikto. Treba si uvedomiť, že tieto problémy nemajú len jednu príčinu. Dobrý, alebo zlý príklad rodičov má síce určitý význam ale nie je zďaleka jediným vplyvom, ktorý na dieťa pôsobí. Uvediem tu prehľad, čiastočne prevzatý zo zahraničnej literatúry. Tento prehľad jednak zhŕňa riziká zvyšujúce nebezpečenstvo problémov s drogami a alkoholom, jednak okolnosti, ktoré dieťa chránia. Našou snahou by malo samozrejme byť riziká znížiť a ochranné vplyvy posilniť.

Okolnosti týkajúce sa dieťaťa

Zvyšujú riziko alkoholu a drog

duševné poruchy a poruchy chovania, stretnutie s alkoholom, tabakom či drogou v mladom veku, poškodenie mozgu pri pôrode, úrazy hlavy, dlhé bolestivé ochorenie, nedostatok dobrých spôsobov zvládania stresu, nedostatok zručnosti v medziľudských vzťahoch, nízke sebavedomie, pri alkohole a drogách výrazne prevyšujú príjemné pocity, nízka schopnosť vzdorovať nepriaznivému vplyvu okolia, agresivita a zlé sebaovládanie, nízka inteligencia.

Znižujú riziko

vysoká miera duševného zdravia, neskoré či žiadne stretnutie s drogou, dobré telesné zdravie, účinné spôsoby ako mierniť nepríjemné duševné stavy ako úzkosť, smútok…(relaxácia, telesné cvičenie apod.), dobré spôsoby ako zvládať ťažké situácie a riešiť problémy, dostatok zručností týkajúcich sa medziľudských vzťahov, schopnosť vytvárať citové väzby, dobré sebavedomie, alkohol a drogy sú zle znášané, dobrá schopnosť vzdorovať nepriaznivému vplyvu okolia, odolnosť voči neúspechu, dobrá inteligencia, vnútorné prijatie hodnôt, ktoré sú v rozpore s alkoholom a drogami, veselosť, vytrvalosť, usilovnosť, prispôsobivosť, schopnosť navodiť si príjemné stavy nejakým zdravým spôsobom.


Prečítajte si tiež:

Ako vychovávať svoje deti?

Prestať s fajčením nie je jednoduché, ale ani nemožné

Ste závislí od nikotínu? Spravte si jednoduchý test


Okolnosti týkajúce sa rodiny

Zvyšujú riziko

nejasné pravidlá týkajúce sa chovania dieťaťa, nedostatok času na dieťa - zvlášť v rannom detstve, slabá starostlivosť, nedostatočný dohľad, nesústavná a prehnaná prísnosť, nedostatočné citové väzby dieťaťa, manželský konflikt, schvaľovanie alkoholu a drog u detí, zneužívanie alkoholu, tabaku či iných drog rodičmi či príbuznými, malé očakávanie od dieťaťa a podceňovanie ho, zlé duševné a spoločenské fungovanie rodičov, rodičia osamelí, voči spoločnosti ľahostajní, či nepriateľskí, duševná choroba rodičov, chudoba, nezamestnanosť rodičov, sexuálne zneužitie dieťaťa v rodine, rodina v zmätku, zle funguje, nezamestnanosť rodičov, výchova len jedným rodičom bez pomoci ďalších príbuzných, dieťa žije bez rodiny a bez domova, časté sťahovanie rodiny.

Znižujú riziko

jasné pravidlá týkajúce sa chovania dieťaťa, primeraná starostlivosť, dostatok času na dieťa, najmä v rannom detstve, primeraný dohľad, štýl výchovy vrelý a málo kritizujúci (teda ani autoritatívny, ani úplne voľný), pevné citové väzby dieťaťa, pozitívne hodnoty (napr. vzdelanie), rodičia na výchove spolupracujú, rodičia nezneužívajú alkohol, tabak ani iné drogy, primerané a jasné očakávanie od dieťaťa, rešpekt voči nemu, dobré spôsoby, ako v rodine zvládať stres, zaistená ochrana, bezpečie a primerané uspokojovanie potrieb dieťaťa, rodičia sú duševne zdraví, dobré prispôsobenie rodičov v spoločnosti, snaha pomáhať druhým, výchova pomáha vytvárať kvalitné vzťahy s dospelými mimo rodinu, rodičia vytvárajú priestor pre kvalitné záujmy a záľuby, dobré, fungujúce medzigeneračné vzťahy a spolupráca.

Okolnosti týkajúce sa školy

Zvyšujú riziko

nepriaznivé či nepresadzované pravidlá týkajúce sa alkoholu a drog, dostupnosť tabaku, alkoholu a drog v škole a okolí, striedanie škôl, zlyhávanie v škole, nezáujem o školu, žiak označený ako problémový- "čierna ovca", záškoláctvo, prerušenie školy.

Znižujú riziko

jasné a dôsledne presadzované pravidlá, alkohol, tabak a drogy nedostupné v škole a okolí, učitelia vnímaní ako dávajúci a starostliví, chrániť sebavedomie zlyhávajúcich, hľadať pre nich pozitívne možnosti, škola vedie k prosociálnemu chovaniu, pomoci druhým, spolupráca školy s rodičmi, nadväznosť na kvalitné možnosti mimoškolského zapojenia sa, učitelia pomáhajú pri vývoji žiakov a pri výučbe s nimi spolupracujú.

Okolnosti týkajúce sa rovesníkov

Zvyšujú riziko alkoholu a drog

kamaráti majú problémy s autoritami, rebelujú, protispoločenské chovanie kamarátov, cynickí rovesníci, k zneužívaniu alkoholu a drog sa stavajú pozitívne, začínajú skoro alkohol a drogy zneužívať, sú viac ovplyvňovaní svojim kamarátmi ako rodičmi, majú sklon vaše dieťa zosmiešňovať a znižovať mu sebavedomie, kamaráti majú ďalších priateľov, ktorí zneužívajú alkohol, tabak či drogy.

Znižujú riziko

rešpektujú dobré dospelé autority, kamaráti s väzbou na nejakú detskú organizáciu s dobrým programom, majú záujmy a záľuby nezlučiteľné či nesúvisiace s alkoholom či drogami, alkohol a drogy odmietajú, alkohol a drogy nezneužívajú, kamaráti schopní prijať dobré hodnoty dospelých, rešpekt k jednotlivým členom detského kolektívu a ich prínosu pre ostatných, majú priateľov, ktorí žijú zdravým spôsobom života, rovesníci aktívne od alkoholu, tabaku a drog odrádzajú.

Okolnosti týkajúce sa životného prostredia

Zvyšujú riziko

preľudnenosť, veľké mestá, nedostatok priestoru a súkromia, hluk (najmä nepredvídateľný), znečistené ovzdušie, prostredie otupujúce zmysel pre krásu, nestabilita životného prostredia(stavebné práce apod.), dobré klimatické či zemepisné podmienky k výrobe drog či k ich prevážaniu do ďalších zemí.

Znižujú riziko

menšie mestá, primeraný osobný priestor a súkromie, pokojné prostredie, čisté prostredie napomáhajúce rozvoju zmyslu pre krásu, stabilita životného prostredia, nevhodné klimatické či zemepisné podmienky pre výrobu drog.

Zvláštnosti prevencie v jednotlivých vekových skupinách

Od narodenia do 1 roku

Dieťa tohto veku je vo všetkom podstatne závislé na dospelom človeku, väčšinou matke. Skúsenosť s primerane starostlivou a láskavou matkou môže dieťaťu v dospelejšom veku pomôcť dôverovať okoliu. Z hľadiska prevencie je teda dôležitá starostlivosť a vrelosť, prevencia citovej deprivácie.

Od 1 do 3 rokov

Dieťa sa začína duševne oddeľovať od matky a presadzovať svoju vôľu. Myslenie tohto veku je zamerané na seba. Chovanie rodičov by malo byť pokojné, vrelé. Malo by dieťaťu láskavo dať najavo, že je v poriadku, že sa chce presadiť, ale že sú aj určité obmedzenia.

Od 3 do 6 rokov

Aj keď rodičia zostávajú najdôležitejšími osobami, začína väčšina detí prenikať do širšieho sveta mimo rodinu (škôlka, susedia, rovesníci). K tomuto veku patrí nekonečné vypytovanie sa. Dieťa skúma okolie. Jeho chovanie sa dostáva v priaznivom prípade do súladu s autoritou rodičov, získava zmysel a cieľ. Už v tomto veku je dôležité začať dieťaťu vštepovať, že zdravie je dôležitá hodnota a že zdravie je správne chrániť a podporovať. Preto je treba sa niektorým veciam vyhnúť (zápalky, ostré predmety, alkohol, tabletky). Dieťa má vedieť, že okolitý svet skrýva i isté nebezpečenstvá, a má sa v medziach svojich možností učiť, ako sa im brániť - už sa nemá spoliehať len na všemocnú ochranu rodičov.

Od 7 do 12 rokov

Dieťa tohto veku sa učí mnohým potrebným zručnostiam. Učí sa vychádzať s rovesníkmi, zapojiť sa do skupiny, duševne pracovať, uspokojovať svoje telesné a duševné potreby. Začína byť schopné rozumne uvažovať. O sebe má tendenciu premýšľať čiernobielo podľa očakávania a meradiel druhých. Informácie poskytované deťom tohto veku by mali byť veľmi konkrétne. Je treba pokračovať v zdôrazňovaní hodnoty zdravia, vštepovať im prianie byť zdravý. Postupne je treba informácie premieňať na pravidlá a návyky a zrozumiteľne ich vysvetľovať. Ešte neskôr naberá na význame získavanie zručností. Cielená prevencia zameraná proti škodám spôsobeným alkoholom, tabakom a inými drogami by mala začínať už teraz. Účinnosť prevencie sa zvýši, pokiaľ je zahájená 2-3 roky pred prvým kontaktom s drogou.

Od 13 do 22 rokov

Tento vek je náročný. Dochádza k dozrievaniu telesnému i duševnému. Objavuje a rozvíja sa schopnosť riešiť problémy, rozhodovať sa, abstraktne myslieť…Dieťa sa postupne oddeľuje do rodiny a vytvára predpoklady pre budúci samostatný život. Najmä v skorom dospievaní býva tento vývoj sprevádzaný vzburou. Rámec rodiny si dospievajúci dopĺňa ďalším rámcom rovesníkov a kamarátov. Kritickosť voči rodičovskej autorite, pokiaľ je prijatá s láskou a pochopením, je pre utváranie budúcej osobnosti nutná. K úlohám neskoršieho dospievania patrí rozhodovanie o budúcom povolaní, vytváranie základu budúceho samostatného života, nadväzovanie budúcich dlhodobejších citových vzťahov. Neúspechy v týchto oblastiach sú veľmi trýznivé. Pre mladých ľudí tohto veku je veľmi dôležitá skupina rovesníkov, ktorá im môže pomôcť sa drogám vyhnúť, či naopak predstavuje nebezpečenstvo. Dospelý sa môže ponúknuť ako zdroj informácií, zároveň by ale mal povzbudzovať k samostatnosti a sebadôvere. Mal by počítať s tým, že mladí ľudia tohto veku sa neuspokoja s prijatím informácie, ale budú chcieť diskutovať. Prevencia v tejto skupine je zásadne dôležitá, lebo táto skupina býva zvlášť ohrozená. Zneužívanie alkoholu či drog v dospievaní môže viesť k rýchlemu vytvoreniu návyku.

Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.