Svetový deň bez tabaku

Každoročne zomrie v Európe na následky pasívneho fajčenia viac než 19 000 nefajčiarov! Dym z cigariet obsahuje viac než 4 000 zložiek, väčšina ktorých je toxická, a tiež 40 karcinogénnych látok, ktoré vdychuje ako fajčiar, tak aj tí, ktorí sú v jeho blízkosti.

„Vzťah medzi fajčením a pohlavím s dôrazom na vplyv marketingu na ženy“

Kontrola tabakovej epidémie medzi ženami je dôležitou súčasťou komplexnej politiky kontroly tabaku. Svetový deň bez tabaku sa práve preto tento rok zameriava na škodlivé efekty tabakového marketingu, ktorý je zameraný na ženy a dievčatá.

Na svete fajčí 1 miliarda žien, čo prestavuje až 20 % z celkového počtu fajčiarov. Zatiaľ čo u mužov dosiahla tabaková epidémia vrchol, u žien je tendencia smerujúca k zvyšovaniu podielu fajčiacich žien. Ženy sa preto stávajú jednou z hlavných cieľových skupín tabakové priemyslu, ktorý potrebuje získavať nových fajčiarov.

Najväčším problém sa však z pohľadu rizika ohrozenia zdravia stáva zvyšujúci sa výskyt fajčenia u mladých dievčat.

Tento trend potvrdzujú viaceré prieskumy. Monitorovanie skúseností s užívaním tabaku u detí Slovenska vo veku 16 rokov je realizované prostredníctvom prieskumu ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs) a GYTS (Global Youth Tobacco Survey), ktorý sleduje fajčenie u 13 – 15 ročných.

1995 1999 2003 2007
Chlapci 34 % 40 % 39 % 51 %
Dievčatá 20 % 34 % 36 % 43 %
### Fajčenie u 16-ročných v SR v priebehu minulých 30 dní

Zdroj: The ESPAD Report – Alcohol and Drug Use among European 17 – 18 year old students. Sweden: CAN, 2007. 250 p. ISBN 978-91-7278-005-7.

Z tejto tabuľky je zrejmé, že situácia na Slovensku sa podľa údajov z ESPAD-u zhoršuje. Alarmujúco, až o 23 % pribudol počet dievčat, ktoré si zapálili cigaretu v priebehu minulých 30 dní (1995 – 2007). O nič ružovejšiu situáciu nebadať ani u chlapcov, kde nárast predstavuje 17 % (1995 – 2007).

Svetový deň bez tabaku – 31. máj 2010
### Fajčenie u 16-ročných v Európe v priebehu minulých 30 dní

Zdroj: The ESPAD Report – Alcohol and Drug Use among European 17 – 18 year old students. Sweden: CAN, 2007. 250 p. ISBN 978-91-7278-005-7.

Z pohľadu výskytu fajčenia v Európe hodnotiaca správa konštatuje, že vo všetkých krajinách Európy fajčilo počas minulých 30 dní viac ako polovica mladých ľudí vo veku 16 rokov. Vo väčšine krajín fajčili počas minulých 30 dní častejšie chlapci ako dievčatá, výnimkou je iba Švédsko. Najvyšší výskyt fajčenia spomedzi sledovaných krajín vykázala Litva.

Podľa prieskumu GYTS u 13 – 15 ročných fajčilo cigarety v roku 2007 25 % respondentov. Pričom rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sú málo výrazné. Súčasné fajčenie cigariet uviedlo 28 % chlapcov a 24 % dievčat (In: Baška: Prevencia užívania tabaku u školskej mládeže, 2008).

### Literárne zdroje:

    1. WHO World No Tobacco Day 2010.
  • http:/www.who.int/tobacco/wntd/2010/announcement/en/.html
    1. The ESPAD Report – Alcohol and Drug Use among European 17 – 18 year old students. Sweden: CAN, 2007. 250 p. ISBN 978-91-7278-005-7.
    1. Baška, T.: Prevencia užívania tabaku u školskej mládeže. Martin: Národná koalícia na kontrolu tabaku a JLF UK, 2008, 64 s. ISBN 978-80-969767-1-3.
    1. Ochaba, R., Rovný, I., Bielik, I.: Ochrana detí a mládeže – Tabak, alkohol a drogy. Bratislava, ÚVZ SR, 2009, 185 s. ISBN 978-80-7159-175-7.