Intímne vzťahy a sexualita v živote mladých

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ich vedomosti o pohlavne prenosných chorobách, antikoncepcii a bezpečnom sexe sú dostatočné, v praxi to však tak nie je. A práve to ich často vedie do predčasných a rizikových sexuálnych vzťahov.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ich vedomosti o pohlavne prenosných chorobách, antikoncepcii a bezpečnom sexe sú dostatočné, v praxi to však tak nie je. A práve táto skutočnosť ich často vedie do predčasných a rizikových sexuálnych vzťahov.

Čo ovplyvňuje zmeny vo vzorcoch sexuálneho správania?

Prečo sa súčasní mladí ľudia, chlapci a dievčatá správajú vo svojom sexuálnom živote spôsobom, ktorý môže vážne poškodiť ich zdravie nielen telesné ale aj duševné a sociálne?

Psychologička, Doc. Eva Poliaková, vymenováva niekoľko zásadných faktorov, ktoré na dnešnú mládež vplývajú: „Dospievanie je kritické obdobie s veľkými fyzickými a emocionálnymi zmenami, ktoré nastupuje podstatne skôr, ako na začiatku minulého storočia. Priemerný vek prvej menštruácie sa znížil o 5 rokov u dievčat a priemerný vek prvej polúcie u chlapcov približne o 3 – 4 roky. Obdobie dospievania je čas prvých sexuálnych skúseností, zoznamovanie sa s vlastnou sexualitou, ktorá nastupuje podstatne skôr ako tomu bolo pred pár rokmi. To však znamená aj viac nastupujúcich problémov nielen pre samotných aktérov, pre dospievajúce dievčatá a chlapcov, ale aj pre ich rodičov a učiteľov.“


Tínedžerom chýbajú informácie o antikoncepcii
Zmeny v období dospievania


Napriek všeobecnej prístupnosti informácií, nielen v médiách, ale aj na internete, vedomosti o antikoncepcii a o prevencii sexuálne prenosných chorôb sú podľa prieskumu, ktorý viedla Doc. Eva Poliaková na stredných školách, nedostatočné: „Problém vidíme v tom, že mladí ľudia začínajú so sexom bez akýchkoľvek poznatkov o ľudskej sexualite alebo samých seba.30% nami opýtaných mladých ľudí hodnotilo svoju prvú sexuálnu skúsenosť ako negatívnu. To môže v nich pri nasledujúcom milostnom pokuse vyvolávať bolestivé asociácie, ktoré sa môžu premietnuť do neskorších vzťahov v podobe sexuálnych porúch, ale aj do medziľudských a partnerských problémov.“

V rokoch 2000 – 2009 uskutočnila psychologička Doc. Eva Poliaková, so svojím tímom odborníkov, na stredných školách na Slovensku série prednášok pod názvom „S TEBOU O TEBE“, ktorých sa zúčastnilo viac ako 150 tisíc mladých ľudí: „V spolupráci s vyškolenými lektorkami sme zozbierali viac ako 10 tisíc otázok, ktoré odzneli na jednotlivých prednáškach. Dominovali otázky súvisiace s antikoncepciou. Táto dominancia súvisí s aktívnou sexuálnou aktivitou už v období okolo pätnásteho – šestnásteho roku života u dievčat aj u chlapcov“

Poznatky z výskumu

Upozorňujú na fakt, dôležitosti komunikácie o sexualite a antikoncepcii s mladými ľuďmi, nielen v rodine, ale aj v škole. „Významným poznatkom pre pedagogickú prax je, že čím v mladšom veku začínajú dievčatá so sexuálnou aktivitou, tým menej používajú antikoncepciu. Pre výchovnú prax to znamená, že o antikoncepcii je potrebné hovoriť s chlapcami aj s dievčatami ešte pred zahájením sexuálnej aktivity. V našom priestore je to pred trinástym rokom a najneskoršie v pätnástom roku.“ dopĺňa Doc. Eva Poliaková.

Za odborného grantu spoločnosti Bayer pripravila kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, v spolupráci s o.z. Mélios sériu odborných seminárov pre učiteľov stredných škôl na tému sexuálnej výchovy mládeže. V Bratislave, v Žiline a v Prešove sa stretnú učitelia, ktorých daný problém zaujíma a chcú si rozšíriť svoje odborné poznatky, ale aj získať prehľad a zručnosť v interaktívnych, aktivizujúcich metódach práce s dospievajúcou mládežou v danej téme.