Selfmonitoring glykémií

V poslednom desaťročí sa na Slovensku výrazne zlepšila dostupnosť merania hladiny glukózy v krvi (glykémie) v domácich podmienkach. Všetci pacienti liečení na cukrovku majú nárok na určité množstvo testovacích prúžkov na určité obdobie, ktoré bezplatne uhrádza zdravotná poisťovňa.

Navyše pacientom liečeným inzulínom zdravotná poisťovňa uhrádza aj samotný prístroj na meranie glykémie (glukometer).

Domáci monitoring glykémií predstavuje opakované meranie hladín glukózy z kapilárnej krvi, to znamená z krvi odobranej z kožnej oblasti, prevažne z prstov rúk.

Informácie získané v posledných rokoch z viacerých klinických sledovaní potvrdzujú, že pravidelný monitoring glykémií môže významne zlepšiť kompenzáciu diabetu cestou zvýšenia motivácie pacienta, jeho spolupráce a pochopenia vplyvu diéty a fyzickej aktivity na hladinu krvnej glukózy. Správne vedený monitoring glykémií môže výraznou mierou prispieť k dlhodobému zlepšeniu kompenzácie diabetu, prevencii či zmierneniu chronických komplikácií a samozrejme k eliminácii akútnych komplikácií ako sú ťažké hypoglykémie, či potreba hospitalizácie pre dekompenzáciu cukrovky v zmysle vysokých glykémií a vnútorného rozvratu organizmu.

Ako často merať

Frekvencia meraní závisí od aktuálnych potrieb pacienta a typu liečby (len diabetická diéta, orálne antidiabetiká, aplikácia inzulínu). Model meraní sa stanovuje individuálne po dohovore s ošetrujúcim lekárom – diabetológom.

Vo všeobecnosti u pacientov s diabetom liečených len pomocou diabetickej diéty sa meranie hladín glukózy v domácich podmienkach zvyčajne nevyžaduje.

Pacienti liečení orálnymi antidiabetikami (tabletami) majú nárok na 50 prúžkov do glukometra na obdobie štyroch mesiacov (bezplatná úhrada zdravotnou poisťovňou). U týchto pacientov sa odporúča meranie glykémií prevažne ráno na lačno a tiež dve hodiny po hlavnom jedle (t.j. štyri až päť meraní v priebehu dňa), pričom často postačuje realizácia jedného spomínaného celodenného merania (glykemického profilu) mesačne. U časti pacientov (liečených len metforminom) sa spravidla monitoring glykémií nevyžaduje, postačuje kontrola glykémií na ambulancii a pravidelné sledovanie glykovaného hemoglobínu (HbA1c).

Pri liečbe niektorými liekovými skupinami (deriváty sulfonylurey) je zvýšené riziko poklesu hladín krvného cukru (hypoglykémia), ktorý je sprevádzaný nadmerným hladom, potením, nevoľnosťou, bledosťou, búšením srdca, trasom rúk. Pri uvedených prejavoch (najmä náhle vzniknutých) je vhodné ešte pred preliečením (glukóza, sladký nápoj) zmeranie glykémie a zaznamenanie do denníka (čas, hodnota glykémie, stručne ťažkosti). Pri najbližšej ambulantnej kontrole musí byť diabetológ o hypoglykémiách informovaný. Častejšie meranie glykémií sa odporúča u pacientov liečených kombináciou viacerých orálnych antidiabetík (liekov) u ktorých nie sú uspokojivé výsledky a perspektívne sa plánuje prechod na liečbu inzulínom.

Diabetici, ktorí si aplikujú inzulín jeden až dvakrát denne (tzv. konvenčná inzulinoterapia) majú k dispozícii 50 testovacích prúžkov na dva mesiace. Frekvencia a časy merania glykémií pri tomto inzulínovom režime sú individuálne po dohovore s diabetológom. Vzhľadom na to, že väčšina pacientov si aplikuje dlhodobo účinkujúci inzulín pred spaním je potrebné venovať väčšiu pozornosť hodnotám glykémií nielen ráno na lačno, ale aj v noci kedy je riziko poklesu hladiny cukru, ktoré môže pacient prespať. Odporúča sa merať glykémie v noci aspoň dva krát mesačne - meriame pred spaním, medzi 2-3 hodinou v noci a ráno na lačno.

Najnáročnejší monitoring glykémií je vyžadovaný od pacientov na intenzifikovanej inzulinoterapii (aplikácia inzulínu tri a viackrát denne, liečba pomocou inzulínovej pumpy), ktorým je z verejného zdravotného poistenia uhrádzaných 75 testovacích prúžkov do glukometra mesačne (u detí, nezaopatrených pacientov do 25 rokov a tehotných diabetičiek až 100 prúžkov mesačne). Títo diabetici by mali realizovať aspoň dvakrát mesačne veľké 7-8 bodové glykemické profily (hodnota ráno na lačno, dve hodiny po raňajkách, pred obedom, dve hodiny po obede, pred večerou, dve hodiny po večeri / pred spaním, v noci o 03 hodine a na záver opäť ráno na lačno). Zvyšné prúžky umožňujú pacientovi asi dve merania denne, ktoré je vhodné použiť na stanovenie glykémie ráno na lačno, pred spaním, prípadne pred hlavným jedlom. Hodnoty dve hodiny po jedle je postačujúce merať len vo veľkých glykemických profiloch. Vždy je vhodné ponechať si v rezerve 10-20 prúžkov na neočakávané udalosti, akými môžu byť poklesy glykémií, nadmerné vzostupy či mimoriadne situácie (horúčkové ochorenie, tráviace ťažkosti, stres a iné).

Glykemický profil

Pre všetkých pacientov vykonávajúcich domáci monitoring glykémií platí pravidlo realizácie glykemických profilov – spravidla glykémie pred jedlom a 2 hodiny po jedle + u niektorých pacientov aj medzi 2-3 hodinou v noci. Častosť, frekvenciu, vykonávania profilov určuje ošetrujúci diabetológ.

Dôležité je hodnoty prehľadne zaznamenávať napríklad tabuľkovou formou do diabetického denníka, ktorý je dostupný na diabetologickej ambulancii. Pokiaľ pacient liečený inzulínom prichádza na kontrolu bez záznamov hodnôt (v najhoršom prípade aj bez glukometra) chýba lekárovi základný zdroj informácií o kompenzácii diabetu. Len ústne podanie pacientom o hladinách glykémií je často neobjektívne a samozrejme chýba prehľadnosť.

Postupne stále väčší počet pacientov začína využívať prenos dát z glukometra priamo do počítača, v ktorom je jednoducho nainštalovaný program na spracovanie prenesených informácií. Hodnoty glykémií a časy meraní sa zobrazujú v rôznych grafických spracovaniach (tabuľky, krivky, diagramy, grafy). Následne si pacient môže tieto informácie jednoducho vytlačiť a predať svojmu ošetrujúcemu diabetológovi na kontrole.


Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.