Skryté príčiny rakoviny: 1. časť

Zjavné aj skryté príčiny vzniku rakoviny môžu mať pôvod v rizikovom pracovnom či životnom prostredí, životospráve a výžive či životnom štýle, rizikových zlozvykoch, chorobnosti a liekoch. V médiách však kolujú často rôzne fámy a nepravdy o dedičnosti rakoviny, ktoré treba vysvetliť.

Etiológia rakoviny

Etiológia je medicínska náuka, zaoberajúca sa príčinami a príčinnými súvislosťami vzniku ochorení, vrátane rakoviny. Povedomie o pravých príčinách rakoviny je u verejnosti veľmi nízke a v médiách sa šíria rôzne fámy, omyly, nepravdy a konšpiračné teórie viac než odborné poznatky.

Ročne ochorie na Slovensku asi 30 000 osôb na niektorý typ rakoviny. Zomrie asi 10 000 osôb. Pred 20 rokmi to bolo len približne 20 000 nových prípadov. Celkový počet onkologických ochorení teda stúpol o tretinu.

Príčiny novovzniknutých ochorení sú rôzne a v rámci odboru genetická toxikológia ich delíme napríklad podľa zdrojovej sféry, z ktorej rizikové karcinogénne faktory pochádzajú, na tieto oblasti:

 1. Dedičnosť, genetický materiál telových buniek - získané genetické poškodenia

 2. Životné prostredie (voda, vzduch, pôda, slnečné a kozmické žiarenie, okolie rizikových priemyselných a agro - priemyselných prevádzok, skládok odpadu)

 3. Pracovné prostredie (rizikové pracovné prevádzky)

 4. Riziková životospráva, životný štýl, výživa, zlozvyky, nadváha a obezita

 5. Riziková psychohygiena, chronický stres, chronická vyčerpanosť, vyhorenie,
  workholizmus, absencia prestávok v práci, málo spánku, relaxu, regenerácie a dovolenky, psychofarmaká.

 6. Rizikové anamnézy - chorobnosť, lieky - multimorbidita a polypragmasia
  (mnohopočetná chorobnosť a jej kombinovaná terapia mnohými liekmi, rizikové
  anamnézy, nedoliečenie chronických zápalov, kritické zdravotné rizikové epizódy)

 7. Iné (napríklad vnútrometabolické riziká)


Prečítajte si tiež:

7 rád, ako predísť rakovine


Podľa charakteru vyvolávajúceho faktoru delíme príčinné faktory rakoviny na:

a/ Biologické – niektoré ťažké vírusové, bakteriálne a parazitárne ochorenia, plesne, chronické zápalové procesy, niektoré zložité ochorenia s komplikovaným priebehom
a liekovou terapiou, metabolické ochorenia a poruchy, imunitná a DNA reparačná
nedostatočnosť z najrôznejších príčin, metabolické deficity a anomálie, kritické zdravotné rizikové epizódy .

b/ Fyzikálne – ionizujúce žiarenie z RTG zdrojov, kozmické a slnečné žiarenie, mechanické
dráždenie tkanív, dráždenie pľúc ostrým kremičitým či azbestovým prachom, tepelné
dráždenie tkanív (príliš horúce, pikantné jedlá), poúrazová traumatizácia tkanív (údery do okostice a iných prekrvených tkanív).

c/ Chemické – tisíce cudzorodých chemických aditív, pridávaných do spracovávaných
potravinárskych výrobkov a používaných v potravinárskej a živočíšnej výrobe, chemické dráždenie dýchacích ciest priemyselnými exhalátmi a výfukovými plynmi,
fajčením, práca s výparmi kyselín, lúhov, rozpúšťadiel, v prašnom prostredí, v chemických alebo zadymených prevádzkach.

Je rakovina skrytá dedične v génoch?

Nie je to pravda. Dedičné je zdravie a nie choroby. Dedičné predávanie niektorých ochorení génmi v pohlavných bunkách síce existuje, ale len vzácne u malého percenta jednotlivcov, a tieto defektné gény nie sú v celom genofonde zdravej populácie. Rakovina vzniká poškodením génov v pôvodne zdravých telových bunkách, a to pôsobením mutagénnych a karcinogénnych (genotoxických) faktorov a vplyvov počas života. Napriek tomu často v médiách počujeme fámu, že ak niekto v rodine mal rakovinu, tak ju môžete mať aj vy. Nie je to pravda.

Rakovina nie je primárne dedičná, ale vplyvom rizikových faktorov je to získané ochorenie u 98 percent prípadov.

A druhé časté a mylné tvrdenie je, že môžete mať predispozíciu na rakovinu. Aj to nie je pravda. Tretím omylom je tvrdenie, že ak sme nemali v rodine rakovinu, tak ani nám nehrozí a môžeme si dovoliť všetko. Tento omyl môže byť pre mnohých osudný, lebo zdravý človek vystavený riziku karcinogenity bez ochrany skončí skôr či neskôr medzi onkologickými pacientami.

Ak napríklad v rodine fajčia viacerí, tak všetci môžu dostať rakovinu pľúc a nejde teda o dedičnosť, ale o rovnaký rizikový zlozvyk v rodine. A takýchto rizikových zlozvykov a tradícií je v rodinách mnoho a spôsobujú väčšinu prípadov rakoviny v populácii.

Rovnako génová predispozícia (predurčenie) na rakovinu neexistuje bez prítomnosti rizikových faktorov - karcinogénov. To, že ak máme v rámci genetického polymorfizmu (mnohotvárnosti) istú génovú variabilitu, znamená to len toľko, že niekomu so slabším epitelom pľúc poškodí fajčenie skôr a inému s odolnejším epitelom neskôr. Bez cigariet sú na tom obaja rovnako a zostanú zdraví.

Skrátka rakovina nevzniká len tak – spontánne a nemusíme „žiť v strachu“, že kedy to na nás „padne“. Radšej si preberme sebakriticky sami, koľko rizikových vecí v osobnom živote a robíme, aké rizikové zlozvyky a závislosti máme a na čo si máme dať pozor vo svojom okolí v práci, výžive, koľko čistiacich a chemických látok používame v domácnosti na záhrade, ktoré potom vypúšťame do prostredia.

Žiadne gény nie sú predurčené na spustenie rakoviny. Aj tzv. onkogény sú až počas života zmutované normálne gény telových buniek, ktoré pôvodne plnili iné významné úlohy pri delení a raste buniek, tkanív, no a teraz ako poškodené a zmutované podporujú rast nádorového tkaniva. Nie sú teda zdedené, ale poškodené počas života a nie sú ani bežne dedené ďalej. Iba výnimočne sa niektoré z nich prenesú cez pohlavné bunky. Takéto prípady sú však opäť veľmi vzácne (1-2 percentá).

Platí, že rovnaké riziká vytvárajú rovnaké zdravotné následky a nesúvisí to s dedičnosťou. Vyhováranie sa na dedičnosť sa nazýva „genetický alibizmus“. Podobne existuje „environmentálny alibizmus“ – vyhováranie sa na škodlivé faktory v prostredí. Čiže ide o zvaľovanie viny za epidémiu rakoviny či iných civilizačných ochorení na všetko okolo nás, len nie na nás samých, naše zlozvyky a prehrešky celej spoločnosti proti prirodzenosti, zdraviu, prírode skrátka proti našej genetickej prirodzenosti, pôvodnosti a podstate.

Vplyv pozitívnych a negatívnych spolufaktorov životosprávy

V prítomnosti rovnakých genotoxických rizík môže ochorieť jeden skôr a iný neskôr, alebo niekto vôbec, ale to tiež nesúvisí s dedičnosťou. Súvisí to s súčasným pôsobením viacerých faktorov na organizmus, ovplyvňujúcich pozitívne, alebo negatívne škodlivý účinok daného rizika, alebo viacerých prítomných rizík.

Ak napríklad budú dvaja jedinci fajčiť 20 rokov 20 cigariet denne, nebude karcinogénny účinok rovnaký, ak jeden športuje, konzumuje denne vitaminóznu stravu a má celkovo zdravú životosprávu a ten druhý presedí 10 hodín pri počítači, konzumuje údeniny, smažené jedlá a berie lieky na ochorenia z nadváhy, zníženej imunity, stresov. Ten prvý kompenzuje následky fajčenia natoľko, že buď nedostane rakovinu, alebo ju dostane o 20 rokov neskôr s ľahším priebehom a liečbou než u toho druhého. Ten druhý ju dostane skôr a už predtým bude trpieť rôznymi zdravotnými problémami a brať lieky, vzhľadom na celkovo rizikový spôsob života. A tieto jeho prvotné ochorenia a lieky ešte zhoršia aj prognózu, priebeh a liečbu jeho onkologického ochorenia.

Žiť zdravo a prirodzene má preto veľký zmysel a veľký protektívny - ochranný účinok pre udržanie zdravia a pri priebehu rôznych ochorení, vrátane rakoviny. Podstatné je vyhnúť sa významným rizikovým faktorom, kým sme zdraví.


Prečítajte si aj pokračovanie článku:

Skryté príčiny rakoviny: 2. časť